simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܒܐܢܫܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ
SynWestSyr . ܘܛܘܒܐ ܗܪܟܐ ܐܦ ܬܡܢ ܡܩܒܠ ܐܢܬ . ܘܥܠܬܐ ܛܒܬܐ ܐܦ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܡܬܡܢܐܐܢܬ . ܘܠܦܘܩܕܢܐ ܫܠܝܚܝܐ ܘܡܚܝܢܐ ܢܩ̇ܦ
SynWestSyr . ܘܥܠܬܐ ܛܒܬܐ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘ̇ܐ Xܐܢܬ . ܟܕ ܠܒܢܝ̈ ܕܪܟ ܐܢܬ ܫܠܝܚܝܐ ܘܡܚܝܢܐ ܢܩ̇ܦ ܐܢܬ . ܘܛܘܒܐ ܗܪܟܐ ܐܦ ܬܡܢ ܡܩܒܠ
SynWestSyr . ܘܩܝܡܬܐ ܡܩܠܣܬܐ . ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܗܘ̇ܐ Xܐܢܬ . ܟܕ ܠܒܢܝ̈ ܕܪܟ ܡܝܩܪܐ ܘܪܚܝܡ ܐܠܗܐ ܡܬܚܙܐ
SynWestSyr . ܡܛܠ ܢܛܘܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ . ܝܥܩܘܒ . ܠܐ ܐܫܠܡ̣ܬ ܠܢ ܐܢܬ ܗܕܐ . ܡܚܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܩܢܘܢܐ̈ . X X17ܝܘܚܢܢ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr . ܡܥܝܕܐ ܗܝ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ . ܘܕܒܝܕ ܦܪܩܐ ܢܩܕܐ ܕܟܬܢܐ ܐܝܬ ܐܢܬ ܐܢܕܝܢ ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܒܡܢܐ Xܬܬܘܒܠ ܗ̣ܝ ܡܪܓܢܝܬܐ ܡܫܐܠ
SynWestSyr . ܫܐܠܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪܘܬ ܣܟܘܠܬܢܘܬܟ . ܕܐܢ ܓܕܫ ܘܬܪܝܢ̈ ܐܢܬ . ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬ ܠܟ ܫܦܝܪܐܝܬ ܡܩܝܡ
SynWestSyr : ܕܢܬܚܝܕܘܢ ܥܪܒܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܡܝܟܐܝܠ ܪܒܐ ܘܗܕܡܐ̈ ܐܢܬ ܫܝܢܐ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ XX ܘܣܥ̇ܪ ܐܢܬ ܐܦ ܡܥܒܕ
SynWestSyr : ܗ̇ܘ ܕܫܡܫܬ ܠܢ ܒܝܕ ܢܒܝܐ̈ ܕܝܠܟ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܒܪܝܬ ܘܒܡܠܬܐ ܨܒܬܬ . ܗ̇ܘ ܕܒܥܡܠܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܡܬܬܢܝܚ
SynWestSyr ܆ ܘܒܩܢܘܢܐ̈ . ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܣܓܝܐܝܢ̈ Xܢܘܢ XXXX ܐܢܬ ܐܢ ܙ̇ܕܩ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܪܐܙܐ̈ . ܒܫܘܐܠܐ̈ ܕܒܐܣܝܠܝܘܣ ܡܫܟܚ
SynWestSyr ܐܠܗܐ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܚܝܠܬܢܐ . 10ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܐܢܬ . ܠܡܕܥ ܘܠܡܚܙܐ ܪܐܙܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܕܬܡܢܬܥܣܕ̇ ܩܕܝܫ
SynWestSyr ܐܦ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܬܐ : ܗ̇ܘ ܐܢܬ : X¹²¹ ܢܥܡܕܗ ܡܚܕܐ ܚܕܐ ܙܒܢ . ܟܗܢܐ ܬܘܒ ܢܐܡܕ̇ ܡܗܝܡܢ
SynWestSyr ܐܦ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܘܢܐܡܪ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܡܪ . . ܐܢܬ ܐܢܐ . ܢܥܡܕܗ ܙܒܢܬܐ 10ܕܬܪܬܝܢ . ܘܬܘܒ ܢܐܡܕ̇ ܡܗܝܡܢ
SynWestSyr ܐܦ ܡܥܒܕ ܐܢܬ : ܕܢܬܚܝܕܘܢ ܥܪܒܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܡܝܟܐܝܠ ܪܒܐ ܐܢܬ ܕܐܬܪܥܝܬ ܕܢܗܘܐ ܫܝܢܐ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ XX ܘܣܥ̇ܪ
SynWestSyr ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܡܙܡܕ̇ XXX ܫܘܐܠܐ ܕܬܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܢܬ XX ܠܡܐܡܕ̇ ܐܦ ܓܝܪ ܘܡܙܡܪ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܘܝܪ . . ܕܡܚܕܬ
SynWestSyr ܒܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܡܕ ܢܐܡܕ̇ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . X0 ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡܥܡܕ ܠܗ . ܟܕ ܐܝܕܗ ܣܝܡ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܗܟܢܐ . ܡܗܝܡܢ
SynWestSyr ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܒܗ̇ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܕܩ̇ܛܠܝܢ ܒܣܪܐ . ܐܢܬ ܒܝܬ ܛܒܚܐ̈ ܆ ܐܟܘܠ ܕܠܐ ܥܕܠܝ ܘܕܠܐ ܥܘܩܒܐ ܐܢܕܝܢ ܟܕ ܥ̇ܡܪ
SynWestSyr ܕܐܚܘܬܐ̈ . ܘܚܙܝ XX ܟܡܐ ܡܣܬܝܟ X ܚܘܫܒܢܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܚܕ ܛܟܣܐ . ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܒܢܬܐ̈ : ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ
SynWestSyr ܕܒܢܬܐ̈ : ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܐܚܘܬܐ̈ . ܘܚܙܝ XX ܟܡܐ ܡܣܬܝܟ X ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܫܬ̈ ܡܢܘܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܚܕ ܛܟܣܐ . ܐܢ ܨܒ̇ܐ
SynWestSyr ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܠܥܒܕX ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܘܐܢ ܩܐ̇ܡ ܠܡܪܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܐܢ ܐܢܬ . ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܣܪܝܢ . ܐܠܐ ܫܪܝܪ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ . ܕܡ̇ܢ