simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr . ܡܛܠ ܢܛܘܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ . ܝܥܩܘܒ . ܠܐ ܐܫܠܡ̣ܬ ܠܢ ܐܢܬ ܗܕܐ . ܡܚܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܩܢܘܢܐ̈ . X X17ܝܘܚܢܢ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr ܡܪܝܐ ܨܒܝܬ ܠܡܫܬܒܚܘܐܦ ܗܫܐ . ܘܐܫܘܝܬ ܕܢܗܘܘܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܘܟܗܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܨܒܬܬ ܘܗܕܪܬ . ܒܛܘܦܣܐ ܕܫܡܝܐ ܕܝܠܟ .
SynWestSyr ܐܦ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܬܐ : ܗ̇ܘ ܐܢܬ : X¹²¹ ܢܥܡܕܗ ܡܚܕܐ ܚܕܐ ܙܒܢ . ܟܗܢܐ ܬܘܒ ܢܐܡܕ̇ ܡܗܝܡܢ
SynWestSyr ܒܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܡܕ ܢܐܡܕ̇ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . X0 ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡܥܡܕ ܠܗ . ܟܕ ܐܝܕܗ ܣܝܡ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܗܟܢܐ . ܡܗܝܡܢ
SynWestSyr ܕܨܒ̇ܥ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܒܡܝܐ̈ ܟܕ ܝܬܝܒ ܐܢܐ ܘܝ̇ܗܒ ܐܢܐ ܠܗ· ܐܢܬ ܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ . ܘܗܦ̣ܟ ܠܚܫ ܠܗ ܐܦ ܗ̣ܘ . ܕܗ̇ܘ ܕܚ̇ܙܐ
SynWestSyr ܠܗ . ܘܥܢ̣ܐ ܡܘܫܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܕܝܬ̇ܒ ܗܘܐ ܠܡ ܐܒܪܗܡ ܒܡܫܟܢܐ . ܐܢܬ ܗܘܐ ܗܢܐ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܘ̇ ܢܒܝܐ ܐܠܗܝܐ ܡܘܫܐ ܕܗܟܢܐ ܡܩܪܒ
SynWestSyr ܕܐܚܘܬܐ̈ . ܘܚܙܝ XX ܟܡܐ ܡܣܬܝܟ X ܚܘܫܒܢܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܚܕ ܛܟܣܐ . ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܒܢܬܐ̈ : ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ
SynWestSyr ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܡܛܝܗܝ ܒܚܘܫܒܢܐ ܐܚܪܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܏ܚ ܡܢܘܢ̈ . ܐܢܬ ܘܗ ܠܢܩܒܬܐ̈ . ܝ ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܥܠ ܠܗ ܐܚܐ ܥܠܝܠܐ . ܝܗ̇ܒ
SynWestSyr ܕܬܫܒܘܩ ܗ̇ܝܐܢܬܬܐ ܆ ܗ̣ܘܕܝܢ ܐܢܛܠܝܘܣܦܢܝ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ . ܘܫܡ̣ܥ ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܡܛܠܬܗܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܡܫܟܚ
SynWestSyr ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܒܘܥܐ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ . ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܡܒܪܟ
SynWestSyr ܠܐܝܠܝܢ ܕܛܥ̇ܝܢ : ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܝܝܬܝܢ̈ : ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ ܘܪܩܥܬ ܐܪܥܐ . ܘܡܢܗܪ ܐܢܬ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܡܦܢܐ
SynWestSyr ܠܗܘܢ . ܘܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܘܕܝܘ ܒܗ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡ̇ܛܐ ܐܢܬ . ܘܡ⬩ܛܐ ܠܟܠ ܕܟܪܐ ܏ܚ . ܘܠܢܩܒܬܐ ܐܪܒܥ̈ . ²0ܘܗܟܢܐ ܫ̇ܪܐ
SynWestSyr ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܠܥܒܕX ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܘܐܢ ܩܐ̇ܡ ܠܡܪܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܐܢ ܐܢܬ . ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܣܪܝܢ . ܐܠܐ ܫܪܝܪ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ . ܕܡ̇ܢ
SynWestSyr . ܘܥܠܬܐ ܛܒܬܐ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘ̇ܐ Xܐܢܬ . ܟܕ ܠܒܢܝ̈ ܕܪܟ ܐܢܬ ܫܠܝܚܝܐ ܘܡܚܝܢܐ ܢܩ̇ܦ ܐܢܬ . ܘܛܘܒܐ ܗܪܟܐ ܐܦ ܬܡܢ ܡܩܒܠ
SynWestSyr ܡܛܠ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܗܢܘܢ ܕܡܙܒܢܝܢ ܩܨܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܒܐ ܐܢܬ ܚܠܦܝܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܨܠܘܬܐ̈ . X X16ܝܘܚܢܢ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr ܡܢܕܪܝܫ ܠܐܪܒܥܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܒܢܢ̈ . ܗܢܝܢ ܡ ܡܢܘܢ̈ ܐܢܬ . ܘܠܟܠ ܒܪܬܐ ܏ܗ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܥܠ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܪܘܒܥܐ ܘܡܦܠܓ
SynWestSyr ܕܬܕܚܘܩ ܠܗ̇ܘ ܕܚ̇ܛܐ ܇ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܚܒܢܢ : ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܬܩܒܠ ܐܢܬ . ܐܦܠܐ : XX¹ ܕܝ̣ܢܐ : XX² XXX ܠܐ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܕܗܘܬ ܡܛܝܒ
SynWestSyr ܕܒܢܬܐ̈ : ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܐܚܘܬܐ̈ . ܘܚܙܝ XX ܟܡܐ ܡܣܬܝܟ X ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܫܬ̈ ܡܢܘܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܚܕ ܛܟܣܐ . ܐܢ ܨܒ̇ܐ
SynWestSyr ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܕܐܨܛܠܒܬ ܚܠܦܝܢ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ . ܒܪܡܫܐ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܚܝܠܬܢܐ . 10ܩܕܝܫ
SynWestSyr ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܦܠܚܘܢ ܠܟ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܕܢܬܡܠܘܢ ܡܢ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ . X ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ . ܟܕ ܡܫ̇ܟܢ