simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܦܠܚܘܢ ܠܟ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܕܢܬܡܠܘܢ ܡܢ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ . X ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ . ܟܕ ܡܫ̇ܟܢ
SynWestSyr ܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܘܕܝܘ ܒܗ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡ̇ܛܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܚܘܫܒܢܐ ܐܢܬ ܏ܚ . ܘܠܢܩܒܬܐ ܐܪܒܥ̈ . ²0ܘܗܟܢܐ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ . ܘܝܗ̇ܒ
SynWestSyr ܠܟ . ܐܦ XX XXXܠܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܕܚܘܝܗ̇ ܠܢ ܬܘܒ ܐܢܬ ܗ̣ܝ ܟܬܝܒܬܐ ܆ ܠܗ̇ ܐܦ ܡܫܪܪ ܗܘ̇ܝܬ ܪܣ̇ܦܩ ܗ̇ܘܝܬ ܠܡܥܕܪܘ
SynWestSyr ܠܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܡܦܢܐ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܛܥ̇ܝܢ : ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܬ ܐܢܬ X ܒܪܩܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܫܬܐܣܬ ܠܫܡܝܐ ܘܪܩܥܬ ܐܪܥܐ . ܘܡܢܗܪ
SynWestSyr ܠܡܦܓܥ . X¹ܐܢ ܡܪܝܐ ܢܨܒܐ ܘܢܐܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܟܡܐ ܐܢܬ ܕܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢܝ ܐܬܦܫܩܘ : ܒܗܢܘܢ ܕܥܬܝܕ
SynWestSyr ܠܥܒܕX ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܘܐܢ ܩܐ̇ܡ ܠܡܪܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܐܢ ܢܦ̇ܠ ܠܡܪܗ ܐܢܬ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܣܪܝܢ . ܐܠܐ ܫܪܝܪ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ . ܕܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܕܐܢ
SynWestSyr ܡܛܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܬܚܛܦ ܗܝܟܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪܐܛܝܩܘ̈ ܐܢܬ ܘܩܘܪܒܢܐ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠܬܗ . ܗܟܘܬ ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr ܡܛܠ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܗܢܘܢ ܕܡܙܒܢܝܢ ܩܨܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܒܐ ܐܢܬ ܚܠܦܝܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܨܠܘܬܐ̈ . X X16ܝܘܚܢܢ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr ܡܛܠܬܗ . ܗܟܘܬ ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܬܚܛܦ ܐܢܬ ܐܦܝܣܩܘܦܐ X1ܥܒ̣ܕܘ ܒܗ ܬܫܡܫܬܐ ܘܩܘܪܒܢܐ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr ܡܢܕܪܝܫ ܠܐܪܒܥܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܒܢܢ̈ . ܗܢܝܢ ܡ ܡܢܘܢ̈ ܐܢܬ . ܘܠܟܠ ܒܪܬܐ ܏ܗ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܥܠ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܪܘܒܥܐ ܘܡܦܠܓ
SynWestSyr ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܒܘܥܐ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ . ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܡܒܪܟ
SynWestSyr ܡܪܝܐ ܨܒܝܬ ܠܡܫܬܒܚܘܐܦ ܗܫܐ . ܘܐܫܘܝܬ ܕܢܗܘܘܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܘܟܗܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܨܒܬܬ ܘܗܕܪܬ . ܒܛܘܦܣܐ ܕܫܡܝܐ ܕܝܠܟ .
SynWestSyr ܡܪܢ ܫܒܘܩ ܠܗ ܟܠܡܕܡ X ܕܚ̣ܛܐ ܘܐܫܘܝܗܝ ܠܦܣܐ ܘܡܢܬܐ ܐܢܬ . ܕܐܢ ܬܫܒܩܘܢ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܘܚܛܗܐ̈ ܕܐܢܫ ܫܒܝܩܝܢ ܠܗ .
SynWestSyr ܡܬܘܡܐܝܬ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝܟ̣ ܪܡܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܕܚܝܠܐ ܘܪܒܐ ܐܢܬ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠܗ ܒܘܝܐܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܡܪܘܡܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܥ̇ܡܪ
SynWestSyr ܬܠܬ̈ X ܙܒܢܝܢ̈ ܒܫܥܬܐ ܚܕܐ . ܐܢ ܢܩܪܝܢ̈ ܥܠܬܐ̈ ܕܐܠܨ̈ ܢ . ܐܢܬ ܦܫܝܩܐ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܨܐ ܐܢܫ ܠܡܥܒܕ ܟܣܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܢ ܨ̇ܒܐ