simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܝܢ ܐܘ ܦܠܢ ܕܒܪܟ ܡܫܝܚܐ ܡܫܡܫܢܐXX XXX XXX X ܕܡܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܬܣܝܡܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܐܠܐ ܫ̇ܡܥ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܦܠܢ ܆ ܫܡܫ ܘܫܡ̣ܥ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܠܐܘܐܢܓܠܝܘܢ . ܦܠܚ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܟܕ ܫ̇ܡܥ ܟܠܗ ܥܡܐ ܗܟܢܐ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܩܢܘܢܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗܢܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܐܢܬ ܒܬܝܒܘܬܐ ܆ ܗܘܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܪܚܡܐ̈ ܕܢܣܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܡܫܟܚ
SynWestSyr ܕܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܫܒܘܩ ܠܟ ܗܠܝܢ ܕܐܘܕܝܬ ܠܝ . ܘܢܐܡܪ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ⁷ܡܪܢ ܠܗܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܗܘܘ ܘܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ . ܕܡܗܝܡܢ
SynWestSyr ܕܨܒ̇ܥ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܒܡܝܐ̈ ܟܕ ܝܬܝܒ ܐܢܐ ܘܝ̇ܗܒ ܐܢܐ ܠܗ· ܐܢܬ ܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ . ܘܗܦ̣ܟ ܠܚܫ ܠܗ ܐܦ ܗ̣ܘ . ܕܗ̇ܘ ܕܚ̇ܙܐ
SynWestSyr ܕܬܕܚܘܩ ܠܗ̇ܘ ܕܚ̇ܛܐ ܇ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܚܒܢܢ : ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܬܩܒܠ ܐܢܬ . ܐܦܠܐ : XX¹ ܕܝ̣ܢܐ : XX² XXX ܠܐ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܕܗܘܬ ܡܛܝܒ
SynWestSyr ܕܬܫܒܘܩ ܗ̇ܝܐܢܬܬܐ ܆ ܗ̣ܘܕܝܢ ܐܢܛܠܝܘܣܦܢܝ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ . ܘܫܡ̣ܥ ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܡܛܠܬܗܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܡܫܟܚ
SynWestSyr ܕܬܫܒܚ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ . ܘܗܒ ܠܗ̇0 ܚܝܠܐ ܕܚܘܝܚܐܝܬ ܐܢܬ . ܬܗܘܐ ܠܟ ܡܐܢܐ ܡܝܩܪܐ . ܘܬܫܒܚ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܥܬܝܕ
SynWestSyr ܗܘܢܗܝܢ ܩܕܡ10 ܗܘ̇ܝܗܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬܟ ܟܠܗܝܢ ܩܕܡ ܐܢܬ ܪܡܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܕܚܝܠܐ ܘܪܒܐ ܘܕܠܟܠ ܚ̇ܙܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܕܥ
SynWestSyr ܚܝܠܬܢܐ . 10ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܕܐܨܛܠܒܬ ܚܠܦܝܢ ܐܢܬ ܪܐܙܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܕܬܡܢܬܥܣܕ̇ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܆ ܩܕܝܫ
SynWestSyr ܝܘܚܢܢ ܘܐܢܕܪܐܐ ܘܦܛܪܐ . ܘܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܝXX . XX ܩܕܡ ܕܐܚ̇ܫ . ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ
SynWestSyr ܟܐܡܬ ܕܐܚܘܪ ܘܐܥܒܪ ܒܗ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܡܐܝܢܘܬܐ ܘܩܘܛܦܐ ܐܢܬ ܗܫܐ ܬܘܒ . ܫܕܪܬ ܟܬܒܐ ܕܝܠܟ ܗ̇ܘ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܠܘܬܝ . ܘܫ̇ܐܠ
SynWestSyr ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܕܐܨܛܠܒܬ ܚܠܦܝܢ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ . ܒܪܡܫܐ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܚܝܠܬܢܐ . 10ܩܕܝܫ
SynWestSyr ܠܐܝܠܝܢ ܕܛܥ̇ܝܢ : ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܝܝܬܝܢ̈ : ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ ܘܪܩܥܬ ܐܪܥܐ . ܘܡܢܗܪ ܐܢܬ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܡܦܢܐ
SynWestSyr ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܒܣܡܐ̈ ܡܬܐܡܪܢ̈ . ܟܕ ܠܝܬ ܒܣܡܐ̈ ܐܢܬ ܠܨܠܘܬܟ̈ ܕܠܐ ܒܣܡܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܬܩܒܠܢ̈ . ܘܐܢܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr ܠܗ . ܘܥܢ̣ܐ ܡܘܫܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܕܝܬ̇ܒ ܗܘܐ ܠܡ ܐܒܪܗܡ ܒܡܫܟܢܐ . ܐܢܬ ܗܘܐ ܗܢܐ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܘ̇ ܢܒܝܐ ܐܠܗܝܐ ܡܘܫܐ ܕܗܟܢܐ ܡܩܪܒ
SynWestSyr ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܡܛܝܗܝ ܒܚܘܫܒܢܐ ܐܚܪܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܏ܚ ܡܢܘܢ̈ . ܐܢܬ ܘܗ ܠܢܩܒܬܐ̈ . ܝ ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܥܠ ܠܗ ܐܚܐ ܥܠܝܠܐ . ܝܗ̇ܒ
SynWestSyr ܠܗ̇ܘ ܪܘܒܥܐ ܘܡܦܠܓ ܐܢܬ ܡܢܕܪܝܫ ܠܐܪܒܥܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܝܬ ܗ̇ܘ ܥܠܝܠܐ ܥܡܗܘܢ . ܘܠܟܠ ܒܪܬܐ ܏ܗ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܥܠ
SynWestSyr ܠܗܕܐ . ܟܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܬܩܪܒܝܢ̈ ܗܘܘ ܠܘܬܗ . ܘܬܒ̇ܥܝܢ ܐܢܬ ܡܬܛܟܣ ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܗܘ̇ܐ ܠܗ . ܝܥܩܘܒ . ܡܢ ܡܪܢ ܝ̇ܠܦ
SynWestSyr ܠܗܘܢ . ܘܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܘܕܝܘ ܒܗ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡ̇ܛܐ ܐܢܬ . ܘܡ⬩ܛܐ ܠܟܠ ܕܟܪܐ ܏ܚ . ܘܠܢܩܒܬܐ ܐܪܒܥ̈ . ²0ܘܗܟܢܐ ܫ̇ܪܐ