simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܢܣܝܘܢܘܗܝ̈ ܟܡܐ ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܣܡܟܗ . ܘܐܢ
Shub:BookGifts ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܡܬܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܡܦܪܢܣܘ . ܐܢ
Shub:BookGifts : ܗܝܕܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܪܕܐ ܟܕ ܢܦ̇ܩ
Shub:BookGifts . ܘܗܝܕܝܢ ܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܪܕܐ ܠܘܬܗ ܘܠܡܗܘܐ
Shub:BookGifts ܓܢܒܪܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܪܗܛ ܒܡܪܟܒܬܐ̈ ܕܨܘܡܟ
Shub:BookGifts ܟܕ ܣܓܝ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܫܪܐ ܩܢܘܢܐ ¹³⁰ܕܣܘܡܥܠܢ
Shub:BookGifts . ܘܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ : ܘܫܩ̇ܠܐܢܬ
Shub:BookGifts . ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܬܚܟܡܘ ܆ ܗܐ
Shub:BookGifts . ܘܐܢ ܠܓܘ ܐܢܬ ܡܐ ܕܢܩܫ ܟܠ
Shub:BookGifts . ܐܢ ܡܣܟܝܢ ܐܢܬ ܡܠܐ ܡܢܗ̇ ܡܙܘܥܟ
Shub:BookGifts ܒܠܒܟ ܡܕܡ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܠܟܘܬܟ ⁷ܘܫܪܟܐ .
Shub:BookGifts . ܕܠܐ ܢܦܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥ
Shub:BookGifts ܫܪܝܐ . ܫܪܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܠܐ
Shub:BookGifts ܐܢ ܗ̇ܝ ܕܫܪܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܠܘ
Shub:BookGifts . ܟܕ ܡܣܬܕܩ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܐܟܘܬܗ
Shub:BookGifts ܆ ܗܫܐ ܕܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܢ ܟܦܢܐ ܆
Shub:BookGifts . ܘܟܕ ܡܗܡܐ ܐܢܬ ܡܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܚܫܐ̈
Shub:BookGifts ܆ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܚܨܕ ܐܢܬ ܡܢ ܦܘܡܗ ܘܐܦ
Shub:BookGifts ܆ ܐܢ ܚܐܪܝ ܐܢܬ ܡܢ ܨܦܬܐ ܕܩܪܝܒܝܟ̈
Shub:BookGifts ܘܠܐ ܬܘܣܦ ܘܬܐܡܪ ܐܢܬ ܡܢ ܩܠܟ .