simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܡܪܢ . ⁶³ܘܪܒܐ ܗ̣ܝ ܛܝܒܘܬܟ ܡܢ ܚܘܒܬܢX . ܕܠܐ ܐܝܟ ܚܛܗܝܢ̈ ܐܢܬ 70ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܩܥ̇ܝܢ ܬܘܒ ܥܠܝܐ̈ ܥܡ X ܬܚܬܝܐ̈ . ܙܕܝܩ
Shub:BookGifts ܢܙܝܥܘܢܟ ܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܬܬܕܘܕ ܘܬܕܚܠ ܘܬܬܪܦܐ . ܐܢ ܒܝXܫܘܬܐ ܐܢܬ ܆ ܘܩܪܝ ܒܓܢ ܡܪܟ ܠܦܘXܝܟ . ܐܢ ܟܕ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܐܘ ܟܕ ܥܝܪ
Shub:BookGifts ܣܘܓܐܬ ܐܣܟܡܐ̈ ܒܣܓܝܐܐ̈ ܒܢܝ ܕܘܒܪܟ . ܠܐ ܢܬܪܫܠ ܪܥܝܢܟ ܐܢܬ ܟܪܘܟ ܪܫܟ . ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܒܡܦܣܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܟ . ܘܐܢ ܚܙܐ
Shub:BookGifts ܣܝܒܪܬܟ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܠܐ ܒܠܝܠܐ . ܟܠܝܘܡ ܫܩܘܠ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܆ ܐܢܬ ܕܒܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܠܐ ܬܦܘܫ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܨܘܡܐ ܪܡܫܝܐ ܟܕ ܡܡܫܚ
Shub:BookGifts ܣܝܡܬܟ̈ . ܟܡܐ ܕܪܓܐ̈ ܕܢܚܬܐܢܬ ܡܟܝܟܐܝܬ ܆ ܒܗܘܢ ܣܠ̇ܩ ܐܢܬ ܦ̇ܪܥܐܢܬ . ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܡܣܓܐ ܐܢܬ ܥܡܠܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܡܪܒܐ
Shub:BookGifts ܥܠ ܬܚܦܝܬܐ ܒܟܘܣܝܬܐ ܐܘ ܒܦܣܬܐ ܫܚܝܡܬܐ ܟܪܘܟ ܪܫܟ . ܐܢܬ . ܡܥܦܪܐ ܥܠ ܪܫܟ ܐܘ ܥܠ ܨܘܪܟ ܠܐ ܬܪܡܐ . ܘܐܢ ܡܣܬܢܩ
Shub:BookGifts ܥܡ ܪܟܒܝ̈ ܪܟܫܐ̈ . ¹⁵⁹ܗܐ ܠܡ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܝܕܥܬܟ ܣܝܡܢ̈ ܐܢܬ 24ܕܗܐ ܥܡ ܪܓܠܝܐ̈ ܪܗܛܬ ܘܐܠܐܝܘܟX ܆ ¹⁵ܘܐܝܟܢܐ X ܡܬܚܪܐ
Shub:BookGifts ܥܡܠܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܡܪܒܐ ܐܢܬ ܣܝܡܬܟ̈ . ܟܡܐ ܕܪܓܐ̈ ܕܢܚܬܐܢܬ ܐܢܬ ܘܐܝܩܪܐ ܇ ܕܝܙܦܬ ܒܥܠܡܐ ܦ̇ܪܥܐܢܬ . ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܡܣܓܐ
Shub:BookGifts ܨܒ̇ܐ . ܨܠܝܒܐ ܘܩܪܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܠܡܘ ܆ ܐܢܬ ܩܕܘܡ ܐܢܬ . ܘܡܐ ܕܫܠܡ ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐܦܝܣܝܗܝ . ܘܐܢ ܠܝܬ ܠܗ ܕܪܓܐ ܘܠܟ
Shub:BookGifts ܨܒܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ . ܥܡܠܐ ܝܬܝܪܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܐܢܬ ܒܣܘܩܒܠܐ ܕܐܢܫ ܬܥܒܕ ܆ ܥܛܘܦ ܦܪܘܥ . ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܩ̇ܠ
Shub:BookGifts ܩܕܘܡ ܒܣܓܕܬܟ . . 2ܘܐܢ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܆ ܠܐ ܬܥܒܕ ܦܪܗܣܝܐ ܐܢܬ ܠܗ ܕܪܓܐ ܘܠܟ ܐܢܬ ܨܒ̇ܐ . ܨܠܝܒܐ ܘܩܪܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܠܡܘ ܆
Shub:BookGifts ܬܗܘܐ ܫܠܐ . . 6ܘܐܢ ܚXܝܡ ܐܢܬ ܘܩܪܝܒܟ ܢܗܘܐ ܟܪܝܗ ܒܗܠܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܐܓܥܠ ܕܝܢܟ ܠܦܪܘܩܟ . ܘܗ̣ܘ ܥ̇ܒܕ ܩܪ ܟܕ
Shub:BookGifts ܬܟܝܒܐܝܬ ܕܠܐ ܢܣܝܘܢ : ܘܡܫܬܠܛ ܐܢܬ ܒܠܐܘܬܟ ܒܚܕܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܠܝܪܬܘܗܝ̈ . ܪܫܐ ܕܚܡܫܐ ܗܒ ܐܢܬ ܠܟ ܘܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܟܕ ܥܡܝܠ
Shub:BookGifts ܬܦܪܢܣ ܆ ܗܝ ܕܝܢ ܡܫܬܡܠܐ ܥܒ̇ܕܟ ܒܚܘܒܗ ܆ ܟܕ ܦܘܩܕܢܗ ܓܡܪ ܐܢܬ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܢܟ ܣܡܬ : ܐܘ ܐܢ ܠܟܠܗܘܢ ܡܣܟܢܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ
Shub:BookGifts ܬܬܓܢܐ ܡܛܠܬܗ ܐܘ ܬܨܛܚܐ ܆ ܠܐ ܬܬܩܛܥ ܘܬܬܪܦܐ ܡܢ ܕܝܠܟ . ܐܢܬ ܡܚܝܠܘܬܐ ܡܙܕܟܐ ܒܩܪܒܗ : ܐܦܢ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܬܒܣܐ : ܘܐܦ