simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܒܠܒܟ ܡܕܡ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܠܟܘܬܟ ⁷ܘܫܪܟܐ .
Shub:BookGifts . ܟܕ ܩܢܛ ܐܢܬ ܒܡܨܛܠܝܢܘܬܟ ܒܟܠܙܒܢ ܆
Shub:BookGifts ܐܪܦܝܬ ܡܢܗ ܕܚܬܝܪ ܐܢܬ . ܘܕܠܐ ܦܪܩ
Shub:BookGifts . ܒܒܥܘ ܡܪܝ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܘܝ .
Shub:BookGifts ܘܠܐ ܬܘܣܦ ܘܬܐܡܪ ܐܢܬ ܡܢ ܩܠܟ .
Shub:BookGifts . ܐܠܘ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܘ ܐܚܝ :
Shub:BookGifts ܕܠܒܢܝ̈ ܚܘܒܟ ܩܪܝܒ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܟܠܝܢܝ
Shub:BookGifts . ܐܢ ܡܣܟܝܢ ܐܢܬ ܡܠܐ ܡܢܗ̇ ܡܙܘܥܟ
Shub:BookGifts . ܘܐܢ ܥܬܝܪܐ ܐܢܬ ܆ ܐܘܣܦܝܗ̇ ܥܠ
Shub:BookGifts ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܡܬܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܡܦܪܢܣܘ . ܐܢ
Shub:BookGifts ܆ ܗܫܐ ܕܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܢ ܟܦܢܐ ܆
Shub:BookGifts ܐܢ ܟܕ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܐܘ ܟܕ ܥܝܪ
Shub:BookGifts . ܘܐܢ ܠܓܘ ܐܢܬ ܡܐ ܕܢܩܫ ܟܠ
Shub:BookGifts ܕܠܡܐ ܝܬܟ ܚܟܡ ܐܢܬ . ܐܝܕܐ ܗ̣ܝ
Shub:BookGifts ܘܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܚܝܩ ܐܢܬ ܘܡܛܪܦ . ܘܢܬܝܪܐܝܬ
Shub:BookGifts ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢ ܡܕܒܪܢܐ ܐܢܬ ܒܫܡܐ ܪܒܐ ܕܟܘܪܚܐ
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ
Shub:BookGifts ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܬܟܠ
Shub:BookGifts : ܐܢ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܆ ܩܘܡ ܘܫܩܘܠ
Shub:BookGifts . ܘܟܕ ܡܗܡܐ ܐܢܬ ܡܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܚܫܐ̈