simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܘܨܘܪ ܐܝܟ ܕܡܨܐ ܐܢܬ . ܢܘܪܐ ܚܫܘܟܬܐ
Shub:BookGifts ܡܕܪܟ ܠܟ ܡܦܣ ܐܢܬ . ܥܕ ܐܝܬ
Shub:BookGifts ܐܢܬ ܘܠܐ ܓܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܫܪܟܐ ܕܣܘܥܪܢܝܟ̈
Shub:BookGifts ܠܟܠܗܝܢ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ : ܐܪܙܐ̈ ܟܣܝܐ̈
Shub:BookGifts ܒܚܕܐ ܘܬܪܬܝܢ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ : ܘܒܪܦܝܘܬܟ ܡܗܡܐ
Shub:BookGifts ܟܕ ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ : ܠܘ ܡܢܟ
Shub:BookGifts . ܘܐܢ ܥܬܝܪܐ ܐܢܬ ܆ ܐܘܣܦܝܗ̇ ܥܠ
Shub:BookGifts ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܬܢܟܐ ܐܢܬ ܆ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܒܟ
Shub:BookGifts . ܘܟܡܐ ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܆ ܚܕ ܢܗܘܐ
Shub:BookGifts ܕܒܫܡ ܡܪܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܬܚܠܘܛ
Shub:BookGifts ܐܝܟ ܕܟܕ ܝܬ̇ܒ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܬܣܬܢܩ
Shub:BookGifts ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܪܚܟ ܐܢܬ ܆ ܡܐ ܕܚ̇ܙܐ
Shub:BookGifts : ܐܢ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܆ ܩܘܡ ܘܫܩܘܠ
Shub:BookGifts ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡXܕܪܟ ܐܢܬ ܇ ܠܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܬܪܦܐ
Shub:BookGifts . ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܐܚܐ :
Shub:BookGifts . ܐܠܘ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܘ ܐܚܝ :
Shub:BookGifts . ܡ̇ܢܘ ܕܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ .
Shub:BookGifts ܝܬܗ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ :
Shub:BookGifts ܫܒܝܚܐ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܚܒܝܒܝ ܆
Shub:BookGifts ܐܢ ܟܕ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܐܘ ܟܕ ܥܝܪ