simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts . . 6ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܘܒܪܐ ܫܘܝܐ ܓܒܘ : ܐܢ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܒܚܘܒܐ ܕܡܘܟܟܐ ܘܥܒܪܝܢ ܡܢܟ ܢܣܝܘܢܝܟ̈ ܘܡܬܬܢܝܚ
Shub:BookGifts . ܐܘ ܡܢܐ ܐܪܦܝܬ ܝܘܡܢ ܒܨܒܝܢܟ . ܕܠܡܚܪ ܐܝܟ ܙܕܩܗ ܕܟܝܢܟ ܐܢܬ ܙܥܘܪܐ . ܡ̇ܢܘ ܕܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܫ̇ܠܝܛ
Shub:BookGifts . ܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܟܡܝܘܬܟ ܘܡܬܩܠܟ . ܘܡܢܝܢܐ ܕܓܪܡܝܟ̈ ܐܢܬ ܕܟܠܗܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܕܠܐܦܝ̈ ܪܩܝܥܐ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܝܬܟ ܚܟܡ
Shub:BookGifts . ܐܢ ܡܣܟܝܢ ܐܢܬ ܡܠܐ ܡܢܗ̇ ܡܙܘܥܟ . ܘܐܢ ܥܬܝܪܐ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ . ܐܢ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ . ܐܬܒܝܢ ܒܡܕܡ ܕܩܪܐ
Shub:BookGifts . ܐܦ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܚܠܦܘ ܐܦ ܟܦܢܘܬܟ ܠܡܣܒܥܘ . . 9ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܠܚܡܐX ¹ܩܕܡܝܟ . ܡܨܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܒܘܟ ܘܐܦܐܢܬ ܐܢ ܒܪܗ
Shub:BookGifts . ܐܦܢ ܪܬܚ ܐܢܬ ܒܫܠܡܗ ܘܒܦܓܥܗ . ܐܠܐ ܗܒ ܠܗ ܢܦܫܟ ܘܢܫܠܡܟ . ܐܢܬ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܆ ܠܐ ܬܥܒܕ ܦܪܗܣܝܐ ܘܬܫܠܡܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܥ̇ܐ
Shub:BookGifts . ܐܬܟܬܫ ܕܠܐ ܬܬܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܩܕܡ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܆ ܕܠܐ ܢܚܣܪ ܐܢܬ ܬܢܐ ܩܕܡܝܟ ܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܐܘ ܡܫܟܪܬܐ̈ ܥܠ ܐܢܫ ܟܕܠܐ ܪܥܐ
Shub:BookGifts . ܒܕܐܝܬܝܟ ܣܦܪܗ ܚܬܝܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܇ ܘܪܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܐܢܬ ܒܦܘܪܣܐ ܗܢܐ ܆ ܕܟܠܢ ܠܡ ܡܣܟܝܢܢ ܕܢܫܡܥ ܡܢܟ ܗܠܝܢ ܕܡܟܪܙ
Shub:BookGifts . ܘܐܡܪ ܫܦܝܪ ܒܩܠܟ ܆ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܝܗܘܒܐ ܛ̇ܒܐ ܕܟܠ ܛܒܢ̈ . ܐܢܬ . ܘܩܪܒܝܗܝ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܆ ܘܐܘܕܐ ܥܠ ܢܝܚܟ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ
Shub:BookGifts . ܘܐܢ ܒܬܘܠܬܐ ܬܗܘܐ ܠܓܒܪܐ ܠܐ ܚܛܝܐX . ⁷ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܬܒܥ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܬܒܥܐ ܐܢܬܬܐ . ܘܐܢ ܬܣܒ ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܚ̇ܛܐ
Shub:BookGifts . ܘܐܢ ܨܕܟ ܘܡܠܠܬ ܥܡܗ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ : ܘܐܪܓܫܬ ܒܢܦܫܟ ܕܚܣܪܬ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܬܬܠ ܠܗ ܐܝܕܐ ܇ ܘܬܡܫܟܢ ܠܗ ܠܫܢܟ . ܐܠܐ ܩܘܡ ܟܕ ܫܬܝܩ
Shub:BookGifts . ܘܕܠܐ ܦܪܩ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܒܗ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܘܐ ܡܛܠ ܥܒ . . . ܐܢܬ ܚܛܝܬܐ : ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܆ ܐܢܬ ܟܡܐ ܟܝ ܐܪܦܝܬ ܡܢܗ ܕܚܬܝܪ
Shub:BookGifts . ܘܣܐܡ ܆ ܠܐܚܘܟ ܕܠܐ ܡܨܐ ܘܛܥܝܢ ܡܣܟܢܘܬܗ ܆ ܡ̇ܢ ܥܕܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܘܥܡܝܠ ܘܚܬܝܪ ܒܢܦܫܗ ܘܡܣܒܪ ܥܠ ܝܬܗ . ܐܢ ܠܢܦܫܟ ܥܡܠ
Shub:BookGifts . ܘܥܘܠ ܘܛܦܝ ܬܪܥܟ . ܘܫܠܡ ܨܠܝܒܐ ܘܨܠܐ ܘܗܝܕܝܢ ܦܘܩ ܡܠܠ ܐܢܬ : ܡܐ ܕܦ̇ܓܥ ܒܟ ܣܓܘܪ ܠܗ ܡܢ ܠܗܠ ܆ ܘܫܐ̇ܠ ܫܠܡܗ ܟܕ ܫܠܐ
Shub:BookGifts . ܘܬܘܒ ܐܬܚܦܛ ܠܡܬܦܠܛܘ ܡܢ ܐܚܝܕܘܬܐ ܕܬܘܗܡܟ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܚܝܢܢ . ܘܒܕܪ ܕܬܟܢܫ ܘܣܝܡ ܕܝܠܟ ܐܝܟܐ ܕܦܩܝܕ
Shub:BookGifts . ܛܟܣܝ ܚܝܝܟ̈ ܡܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܝܠܦ . ܘܠܐ ܢܛܥܘܢܟ ܚܫܝܟ̈ ܥܡ ܐܢܬ ܠܦܘܡܟ ܕܚܠ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܩܢܝܢܗܘܢ ܡܢܟ . . 12ܐܢ ܡܕܒܪܢܐ
Shub:BookGifts . ܟܬܝܒ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܠܐܒܘܟ ܇ ܕܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܦܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܬܢܟܐ ܐܢܬ ܆ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܒܟ ܕܫܪܝܪ
Shub:BookGifts . ܠܐ ܬܟܠܝܢܝ ܡܢ ܛܘܝܒܗ . ܡܪܢ ܫܘܒܚܐ ܠܟ . XI ܪܫܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܐܢܬ ܕܠܡܐ ܐܕܪܟܬܗ . ܫܘܒܚܠܟ ܡܪܗ ܕܚܘܒܐ ܇ ܕܠܒܢܝ̈ ܚܘܒܟ ܩܪܝܒ
Shub:BookGifts . ܠܐ ܬܬܟܠ ܘܬܚܪܐ ܒܥܐܢܐ ܡܢܟ . ܒܘܝܐܐ ܓܝܪ ܕܐܒܝܠܐ̈ ܆ ܐܢܬ . . 6ܕܩܡܬ ܡܢ ܡܦܘܠܬܟ . ܐܪܓܫܬ . ܕܠܐ ܢܦܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥ
Shub:BookGifts . ܠܗ̇ܘ ܚܫܘܒ ܡܫܬܟܚܢܐ . ܐܢ ܢܝܚܐ ܘܐܢ ܐܝܩܪܐ . ܘܐܢ ܥܘܬܪܐ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܬܚܠܘܛ ܒܗ ܡܢ ܚܫܝܟ̈ . ܟܠܡܕܡ ܕܡܛܠܬܗ ܫܒܩܬ ܐܘ ܡܘܒܕ