simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܐܢܬ ܘܠܐ ܓܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܫܪܟܐ ܕܣܘܥܪܢܝܟ̈
Shub:BookGifts ܕܡܪܢ ܒܫܓܡܐ ܓܡܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܪܓܬܟ .
Shub:BookGifts ܟܕ ܦܘܩܕܢܗ ܓܡܪ ܐܢܬ ܒܡܘܟܟܗ . ܠܐ
Shub:BookGifts . ܐܢ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ . ܐܬܒܝܢ
Shub:BookGifts ܆ ܗܫܐ ܕܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܢ ܟܦܢܐ ܆
Shub:BookGifts ܠܟܠܗܘܢ ܡܣܟܢܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܐܢܬ ܬܦܪܢܣ ܆ ܗܝ
Shub:BookGifts . ܘܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ : ܘܫܩ̇ܠܐܢܬ
Shub:BookGifts ܘܬܫܠܡܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ . ܐܦܢ ܪܬܚ
Shub:BookGifts ܆ ܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܟܘܪܚܟ ܥܘܠ .
Shub:BookGifts ܆ ܐܝܟܐ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܘܐܢܬ ܠܐ
Shub:BookGifts ܠܝX ¹⁷ܡܕܡ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝ . ¹⁷¹ܗ̇ܢܘ
Shub:BookGifts ܐܪܦܝܬ ܡܢܗ ܕܚܬܝܪ ܐܢܬ . ܘܕܠܐ ܦܪܩ
Shub:BookGifts ܢܝܚܟ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܫܦܝܪ
Shub:BookGifts ܒܠܒܟ ܡܕܡ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܠܟܘܬܟ ⁷ܘܫܪܟܐ .
Shub:BookGifts ܠܕܠܩܘܒܠܝܐ̈ ܆ ܕܟܟ ܐܢܬ ܘܒܣܡ ܐܢܝܢ̈ ܒܠܫܢܟ
Shub:BookGifts ܐܢ ܟܕ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܐܘ ܟܕ ܥܝܪ
Shub:BookGifts ܡܢܟ ܗܠܝܢ ܕܡܟܪܙ ܐܢܬ . ܒܕܐܝܬܝܟ ܣܦܪܗ
Shub:BookGifts ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܡܣܓܐ ܐܢܬ ܥܡܠܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ
Shub:BookGifts ܘܨܘܪ ܐܝܟ ܕܡܨܐ ܐܢܬ . ܢܘܪܐ ܚܫܘܟܬܐ
Shub:BookGifts . ܘܟܡܐ ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܆ ܚܕ ܢܗܘܐ