simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܛܒܬܐ ܒܡܣܒܪܢܘܬܗܘܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܬܗܘܐ
Shub:BookGifts ܐܠܗܐ ܚܝ̇ܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܡܣܪܩܐ
Shub:BookGifts ܘܠܐ ܠܙܟܘܬܐ . ܐܢܬ ܓܝܪܐܩܝܡ ܠܟ ܢܛܘܪܐ
Shub:BookGifts ܐܡܝܢ ܡܩܬ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒ
Shub:BookGifts . . 1ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܚܒܝܒܝ ܠܡܫܡܥ ܘܠܡܐܠܦ
Shub:BookGifts . . 1ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬܘܒ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܘ
Shub:BookGifts ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܆ ܐܢܬ ܟܡܐ ܟܝ ܐܪܦܝܬ
Shub:BookGifts ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܠܡܘ ܆ ܐܢܬ ܩܕܘܡ ܒܣܓܕܬܟ .
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ
Shub:BookGifts ܫܘܒܚܐ . ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܟ ܟܠܫܥ .
Shub:BookGifts ܘܬܘܒ ܐܡܕ̇ ܐܣܝܪ ܐܢܬ ܒܐܢܬܬܐ ܠܐ ܬܒܥܐ
Shub:BookGifts ܝܬܗ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ :
Shub:BookGifts ܫܒܝܚܐ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܚܒܝܒܝ ܆
Shub:BookGifts . ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܐܚܐ :
Shub:BookGifts ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܐܦ ܐܢܬ ܕܬܚܘܢ ܠܟܢܬܟ ܐܝܟܢܐ
Shub:BookGifts : ܐܢ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܆ ܩܘܡ ܘܫܩܘܠ
Shub:BookGifts ܐܢ ܕܝܢ ܒܥܘܡܪܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܐ ܆ ܒܥܝܕܐ
Shub:BookGifts . ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܆ ܫܕܝ
Shub:BookGifts ܘܐܦܐܢܬ ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ . ܐܦ ܟܝܢܐ̈
Shub:BookGifts ܘܚܐܦܐ̈ ܣܟܠܐ̈ ܒܪܗܛܢ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܙܕܗܪ ܡܢ