simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܬܚܬܝܐ̈ . ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܪܢ . ⁶³ܘܪܒܐ
Shub:BookGifts ܐܘ ܟܕ ܥܝܪ ܐܢܬ ܢܙܝܥܘܢܟ ܫܐܕܐ̈ ܠܐ
Shub:BookGifts . ܘܐܢ ܚܙܐ ܐܢܬ ܣܘܓܐܬ ܐܣܟܡܐ̈ ܒܣܓܝܐܐ̈
Shub:BookGifts ܪܡܫܝܐ ܟܕ ܡܡܫܚ ܐܢܬ ܣܝܒܪܬܟ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܠܐ
Shub:BookGifts ܆ ܗܟܢܐ ܡܪܒܐ ܐܢܬ ܣܝܡܬܟ̈ . ܟܡܐ
Shub:BookGifts . ܘܐܢ ܡܣܬܢܩ ܐܢܬ ܥܠ ܬܚܦܝܬܐ ܒܟܘܣܝܬܐ
Shub:BookGifts ¹⁵ܘܐܝܟܢܐ X ܡܬܚܪܐ ܐܢܬ ܥܡ ܪܟܒܝ̈ ܪܟܫܐ̈
Shub:BookGifts ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܡܣܓܐ ܐܢܬ ܥܡܠܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ
Shub:BookGifts ܠܗ ܕܪܓܐ ܘܠܟ ܐܢܬ ܨܒ̇ܐ . ܨܠܝܒܐ
Shub:BookGifts ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܩ̇ܠ ܐܢܬ ܨܒܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ
Shub:BookGifts ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܠܡܘ ܆ ܐܢܬ ܩܕܘܡ ܒܣܓܕܬܟ .
Shub:BookGifts ܥ̇ܒܕ ܩܪ ܟܕ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܫܠܐ .
Shub:BookGifts ܆ ܟܕ ܥܡܝܠ ܐܢܬ ܬܟܝܒܐܝܬ ܕܠܐ ܢܣܝܘܢ
Shub:BookGifts ܠܟܠܗܘܢ ܡܣܟܢܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܐܢܬ ܬܦܪܢܣ ܆ ܗܝ
Shub:BookGifts ܢܬܒܣܐ : ܘܐܦ ܐܢܬ ܬܬܓܢܐ ܡܛܠܬܗ ܐܘ