simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ : ܕ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫ̇ܩܠ ܨܠܝܒܗX ܡXܝܒܐܝܬ . . ܐܢܬ - ܐ - ܗ - ܚ X : ܝX : ܝܚ ܫܡ̣ܥܘ ܡܝX ܥܒ̣ܕܐ̈ ܕܝܠ . ܟ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:madHym ܕ ܐܝܬܝX ܚܟܡܬܗ ܕܐܒܐ ܆ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܕܒܪ ܗܘ̣ܝܬ ܠܗ̇ܝ ܐܢܬ ܠܥܠ ܡܢ ܡܚܫܒܬܐ : ܘܠܝܢ ܕܣ̇ܥܪX ܗܘܝܬ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ :
SevAnt:madHym ܆ ܕ̇ ܬܩܪܐ ܒܩܐܦܐܠܐܐ̈ ܇ ܗܠܝܝܢ ܕܪܫ̣ܝܡܝܝܢ ܡܢ ܠܥܠ . ܐܢܬ ܕܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܕܕܠܐ ܥܡ̣ܠܐ ܬܫܟܚ ܡܥܢܝܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܒ̇ܥܐ
SevAnt:madHym ܗܟܝܝ ܦܪܘܩܝX ܗ̇ܘ ܕܕܒܪܬܝܗܝX ܆ ¹ܒXܘܡܐ ܕ ܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ ܇ ܕ ܛܝܒX ܥܒ̣ܕܝܟ̈ ܐܝX ܕ ܠܡܦܩܢܐ ܥܕ ܐܝܬ ܠX ܐܬܪܐ .
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬX ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܗ̣ܒ ܐܢܬ ܝX- ܝܝ ܚ . ܚܝܝ ܝ ܝܝ ܝ̣ . ܚ ܝ- ܝ - ܝX ܝ ܫܘܒܚܐ ܘܐܡܪܝܢ ܆ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕܐܘܝܕ ܠܡܘܪܘܢ ܗ̇ܘ . X ܫܡܘ ܕ ܕܠܐ ܐܢܬ ܒ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܢܒܝܐ ܪܒܐX ܕܘܝܕXX . ¹ ܫܡܗ ܓX
SevAnt:madHym ܐܝ̣ܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢܝ ܠܡܐܒܕ . ܟܕ ܡ̣̇ܣܟܝܬ ܬܩܒܝ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܇ ܕܗܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠX ܠܥܘܡܩܐ ܬܚܬܝܐ ܕܐܒܕܢܐ ܇ ܡܘܫܝܛ
SevAnt:madHym ܡܪܝܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐX ܇ ܠܚ̇ܕܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܠܝܐẌ ܕ ܐܢܬ ܥXܝ̇X ܠܪܚ̇ܡܬܗ̇̈ ܘܠܫܒܒܬܗ̇Ẍ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܦ ܝܘܡܢܐ ܇
SevAnt:madHym ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܘܬ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕ ܫܝܐ̈ X . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡ̇ܝܪ ܐܢܬ ܕ ܟܝ ܘܣܓ̇ܝ ܪܚܡ̣ܐ̈ ܀ ܩܥܗ - ܝܐ - ܕ - ܝܝ ܝ ܝܝ̇XX ܝ ܝ X ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܡܢ ܪܘܡܐ . . ܕܥܡ ܓܒܝܐ̈ ܘܟܐܢܐ̈ ܕܝܠܟ ܢܙܥ̣ܩܘܢ ܠܘܬܟ ܟܕ ܐܢܬ ܠܥ̣ܒܕܐ̈ ܕܝܠܟ ܡܫܝܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܡܐܬܝܬܟ X ܡܐ ܕ ܕ ܢ̇ܚ
SevAnt:madHym ܥܠܝܟ ܫܩ̣ܠܬ ܆ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܡܝܪܐ ܐܣ̣ܩܬX ܥXܝX . ܥܝܠ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܟ̇ܢ̣ܫܬ ܕܚܘܕܪܐ ܕܥܠܡܐ ܟܝ ܘܐܚ̣ܕ ܬ . . ܘܠXܠܝܢ ܟܕ
SevAnt:madHym ܒܡܠܬܐX ܕܚ̣̇ܝܠܟ ܇ ܘܡܕ ܒ̇ܪܬ̇ ܐܝX ܐܠXܐ . . ܠܐ ܡܪܝ ܟܕ ܐܢܬ ܠܡ̣ܝܐ̈ ܕ ܝܝXܝXܝܐ̈ ܠܟܢܘܫܝܐ ܚܕ ܘܠܟܠܡܕܡ ܛܥ̣ܝܢX
SevAnt:madHym ܡܪܝܐ ܨܒܐܘܬ . ܡܠ̣ܝܢX ܐܢXܘ ܫܡܝܐ ܘܟܝܝ̇ ܐܪܥܐ ܡܢ ܐܢܬ ܪܘܚXܐ̈ ܢ̇ܙܥ̣ܩ ܘܢܐܡܪX ܆ ܩܕܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym . ܐܠܐ ܣܥܘܪܘܬܟ ܡܪܝ ܡܝXܝܬ̇ ܟܝ ܬ̇ܛ̣ܪ ܠܪܘܚܐ ܕܝܠܝ· ܐܢܬ ܘܛܝ̣ܢܐ ܓܒ̣ܠܬܢܝX ܇ ܘܕ ܠܗ ܕܝܢ ܠܥܦܪܐ ܬܘܒ ܠܝ ܡ̇ܗ̣ܦܟ
SevAnt:madHym ܝܫ̇ܝܝ̣ܝܬ ܚܝܝXܝܢ . ܘܠܗܕܐX ܟܕ ܝܫ̣Xܝܫܘ ܣܗܕܐ̈ . ܘܥܠ X ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܗ ܇ ܕܐܢܫ ܢ̣ܣܝܡ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܪܚ̇ܡܐ̈ ܕܝܠܗ· ܗ̇ܝ ܕ ܐX
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܕܥܒ . . . ܕܐ ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܗܘܝܬ ܇ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܕܐܠܗܐ ܆ ܚ̇ܘ̣ܬ̇ ܘܫܐ ܡܢ ܨܠܝܒܐ ܕ ܢܘ̇XܝXܝܢ ܒ .
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܩܕܡܘܗܝX ܟܕ ܡܬܟ̇ܫܦܬܝ ܠܗX ܇ ܘܥܡ ܚܫ̣ܐ ܘܕ ܡXܐ̈ ܕ ܐܢܬ ܕܢ̇ܪܥ̣ܝ ܘܢܙܝ̣ܥ ܟܐܡܬ ܠܚܘܫܒܟܝ ܠܐ . ܡ̣ܬܬ̇ܘܝܢܐ .
SevAnt:madHym ܐܝܟ ܐܣܝܐ ܕܟܐܒܐẌ ܘܡܘܡܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܥܢ̣ܘܒ ܘܐܣ̣ܐ . ܐܢܬ ܐܢܕܝܢ ܘܡܚܘܬܐ ܟܣ̣ܝܬܐ ܐܒܠܠ X ܟܕ ܠܝܐ ܝ̇ܕ ܥ ܐܢܐ . . ܠܗܕܐ
SevAnt:madHym ܒ̇ܡܘܬܐ : ܐܠܐ ܩ̇ܝܡ̣ܬ ܘܐ̇ܬܝܬ ܒܫ̣ܘܒܚܐ . . ܡ̣̇ܒܪܟ ܗܘ ܐܢܬ . · ܡ̇ܙܥܝ̣ܩ ܗܘܐ ܒܬ̣ܗܪܐ ܘܡܫܘܕܥ : ܕܒܬܪ ܚܫ̣X ܠܐ ܡ̇ܩܘܐ
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܪܚ̣Xܝܬ ܘܐܚ̣ܒܬ ܠܝܓܢܣ ܕܝܙܢ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܪܘܚܝܐܝܬ ܒܡܪܝܐ ܆ ܢ̇ܙܥ̣ܩ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ