simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܆ ܢ̇ܙܥ̣ܩ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫX
SevAnt:madHym ܩܕܝܫX ܐܢܬ ²ܩܕܝܫX ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬX ܠܚ̣ܝXܝܐ
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬX ܪܚ̇ܡ
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫX ܐܢܬ ܡܪܐ
SevAnt:madHym ܡ̇ܩܕܡ ܗܘ̣ܝܬ ܡ̇ܫܘܕܥ ܐܢܬ ܩܝ̣ܡܬܐ ܡ̇ܫܡܠܝܬܐ ܇
SevAnt:madHym ܕܝܠܢ ܕܡ̇ܫܪܝ ܒܚܝ̣ܬܐ ܐܢܬ ܫ̣̇ܪܪ ܘܐܬܪܚܡ ܥܝܝܢ
SevAnt:madHym ܒܪܗ ܓܝܪ ܕܕܐܘܝܕ ܐܢܬ ܫܡ̇ܗܢܟ X ܆
SevAnt:madHym ܠܘXܠܝܢ ܓ̇ܘܕܦܐ ܆ ܐܢܬ ܫܪܪܐ ܚܘ̣ܝܬ ܕ