simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܪܚ̣Xܝܬ ܘܐܚ̣ܒܬ ܐܢܬ . ܟܕ ܡܬ̇ܒܣ̣ܡܝܢܢ ܗܟܝܠ ܪܘܚܝܐܝܬ ܒܡܪܝܐ ܆ ܢ̇ܙܥ̣ܩ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫX ܐܢܬ ܡܪܐ ܟܠ ܝ ܀ ܪܝ - ܘ - ܐ - ܝ ܝ ܪ : ܝܝܚ ܡܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܇ ܘܕ ܢ̇ܫܒܚ ܘܢ̇ܙܥ̣ܩ ܥܡ ܚ-ܝܠܘܬܐ ܕ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬX ܠܚ̣ܝXܝܐ ܕ ܚܝܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܟܠ ܡܢܢX . ܗܠܠܘܝܐ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܆ ܢܐܡܪ ܩܕܝܫX ܐܢܬ ²ܩܕܝܫX
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬX ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܗ̣ܒ ¹›ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܢܬ ܚܝܝ ܝ ܝܝ ܝ̣ . ܚ ܝ- ܝ - ܝX ܝ ܫܘܒܚܐ ܘܐܡܪܝܢ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym ܩܕܝܫX ܐܢܬ ܡܪܐ ܟܠ ܝ ܀ ܪܝ - ܘ - ܐ - ܝ ܝ ܪ : ܝܝܚ ܡܢ ܡܛܟܣܘܬܐX ܐܢܬ ܢ̇ܫܒܚ ܘܢ̇ܙܥ̣ܩ ܥܡ ܚ-ܝܠܘܬܐ ܕ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܩܕܝܫ
SevAnt:madHym ܩܝ̣ܡܬܐ ܡ̇ܫܡܠܝܬܐ ܇ ܐܝ̇ܕܐ ܕܐܨܛܒ̣ܝܬ ܗܘܝܬ ܠܡ̇ܫܟܢܘ ܝ ܐܢܬ ܡܢ ܐܣܘܪܐ̈ ܕܡ̇ܘܬܐ . ܟܕ ܒܝܕ ܗ̇ܕ ܐ ܡ̇ܩܕܡ ܗܘ̣ܝܬ ܡ̇ܫܘܕܥ
SevAnt:madHym ܫ̣̇ܪܪ ܘܐܬܪܚܡ ܥܝܝܢ ܆ ܐܝܟ ܝܫܝܘܬܐ ܕ ܪܚ̣ܡܝܟ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܐܢܬ . ܕ ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ ܟܠ X ܆ ܘܠܠܒܐX ܕܝܠܢ ܕܡ̇ܫܪܝ ܒܚܝ̣ܬܐ
SevAnt:madHym ܫܡ̇ܗܢܟ X ܆ ܟܕ ܒܫܪܪܐ ܕܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܕ ܚܝܝXܝܢ ܐܘܕܝܢܢ . ܐܢܬ ܦܢ̣ܝܘX ܠܘܬܗ . . ܐܝܢ̇ ܡܪܝܐ̇ ܕ ܒܪܗ ܓܝܪ ܕܕܐܘܝܕ
SevAnt:madHym ܫܪܪܐ ܚܘ̣ܝܬ ܕ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܫܘܠܝܐ ܩܐ ܐ XܠXܘܐ ܚܛܗܐ̈ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܫ̇ܡܗ̣ܬ ܆ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡ̣ܣܬܒܪ ܗܘܐ ܠܘXܠܝܢ ܓ̇ܘܕܦܐ ܆