simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܪܕܘܦ ܡܢ ܠܘXܬ ܐܢܬ ܐܠXܐ ܕܡ̣̇ܢܗܪ ܐܢܬ
SevAnt:madHym ܕܫ̣ܐܠܝ̇ܬ ܫ̇ܠܡܐ ܬܫܘܩX ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܝܕ̇ܥ ܠܒܘܬܐ̈
SevAnt:madHym ܩܣܘ ܒ ܟܕ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܫ̇ܡܝܢܐ
SevAnt:madHym X ܝ-- ܟܕ ܐܢܬ ܐܠܝܘܐ ܡܠܬܐ ܫ̇ܡܝܢܝܐ
SevAnt:madHym ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕ
SevAnt:madHym ܩܥܗ ܝܐ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܘܬ
SevAnt:madHym ܝ X ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܘܬ
SevAnt:madHym . ܪܨܗ ܒ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ ܟܠ
SevAnt:madHym ܝ : ܝܝX ܐܢܬ ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ ܟܠ
SevAnt:madHym ¹ ²ܐܝܟܢܐ ܕ ܐܢܬ ܐܣܘ̣ܕ ܬ ܒܒܪܬ
SevAnt:madHym . ܠܗܠܝܢX ܕ ܐܢܬ ܐܫ̣ܘܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:madHym ܟܐܢܐ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܕܢܫ̣ܟܚܘܢ ܐܢܬ ܐܫܘܐ ܐܢXܘ ·
SevAnt:madHym ܚܫ̣X ܠܐ ܡ̇ܩܘܐ ܐܢܬ ܒ̇ܡܘܬܐ : ܐܠܐ
SevAnt:madHym ܗ̇ܘX ܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܒܚܪܬ ܐ ܥܡ
SevAnt:madHym ܐܢܐ ܠܟ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܒܝܕ ܐܘܐܢܓܐܠܝܐ̈ ܡܫܝܚܐ
SevAnt:madHym ¹ ܫܡܗ ܓX ܐܢܬ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܪܒܐ
SevAnt:madHym X : ܝܝ ܐܢܬ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܪܒܝܐ
SevAnt:madHym ܐܢܐ ܠܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܒܝܕX . ܪܦܚ
SevAnt:madHym ܕ ܐ̇ܬ ܐ ܐܢܬ ܒܡܠܟܘܬܟ . ܘܐܝܟ
SevAnt:madHym ܚܕ ܘܠܟܠܡܕܡ ܛܥ̣ܝܢX ܐܢܬ ܒܡܠܬܐX ܕܚ̣̇ܝܠܟ ܇