simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܐܠXܐ ܕܡ̣̇ܢܗܪ ܐܢܬ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܐܬ̇ܐ ܠܥܠܡ̣ܐ ܘܐܬܪܚܡ̈ ܐܢܬ . ܕܟ̣̇ܐ ܠܟܠܢ ܦܪܘܩܢ . ܘXܚܫܘܟܐ ܡܬܝܕ ܥܝܐ ܪܕܘܦ ܡܢ ܠܘXܬ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܝܕ̇ܥ ܠܒܘܬܐ̈ ܆ ²ܕ ܒܐܪܬܝܬ ܐ ܢܙܘ̣ܥ X ܥ̇ܒܕܐ ܠܢ ܇ ܡܢ ܐܢܬ ܗܕܐX ܐܝܬ ܒܗ : ܒܢܘܫܩܝܬܐ ܕܫ̣ܐܠܝ̇ܬ ܫ̇ܠܡܐ ܬܫܘܩX
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܫ̇ܡܝܢܐ . ܩܣܙ ܓX ܣܗܕܐ̈ ܘܦܠ̣ܚܐ̈ ܝܝܠܬܢܐ̈ ܐܢܬ . ܩܣܗ ܐ ܥܘܗܕܢܐ ܒܪܝܟܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܣܝ̣ܡܬܐXX . ܩܣܘ ܒ ܟܕ
SevAnt:madHym ܐܠܝܘܐ ܡܠܬܐ ܫ̇ܡܝܢܝܐ ܐܬܒ̣ܪܢܫܬ ܒXܚܝXܝܝẌ ܡܛܠܬܢ ܐܢܬ ܡ̣̇ܨ ܐ ܚ̣̇ܝܠܐ ܕܟܠܡܕܡ ܀ ܝܝܝ ܝܝ- ܩܣܘ - ܒ - ܘ ܝ : ܚ X ܝ-- ܟܕ
SevAnt:madHym ܐܡ̇ܪ ܆ ܕ ܗܐ ܩ̇ܪܝܒ ܐ . ܢܐ . ܠܢ ܕܝܢ ܕܒܣܦܘܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܕ ܟܕ ܦ̇ܢܐ ܐܢܬX ܬܬ̇ܢ̣ܚ ܚ̇ܝܐ ܐܢܬX . ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡܡܠܠ
SevAnt:madHym ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܘܬ ܫܠܝܚܐ̈ . ܩܥܘ ܝܒ ܐܘ- ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܢܬ . ܩܥܕ ܝ ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܝܠܟ ܠܡܠܝܟ̈ ܠܐ· ܩܥܗ ܝܐ ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܘܬ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕ ܫܝܐ̈ X . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡ̇ܝܪ ܐܢܬ ܕ ܟܝ ܘܣܓ̇ܝ ܪܚܡ̣ܐ̈ ܀ ܩܥܗ - ܝܐ - ܕ - ܝܝ ܝ ܝܝ̇XX ܝ ܝ X ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ ܟܠ ܕܪܚܡܐ̈ ܨܒ̇ܐX . ܪܨܘ ܓX ܕܠܐ ܢܛ̣ܥܐ ܠܡܥܒܕ ܐܢܬ . ܪܨܕ ܐ ܘܒ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠ̇ܡܘܕܝܘ ܠܟ ܘܝܡܢܘܬܐ XX . ܪܨܗ ܒ
SevAnt:madHym ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ ܟܠ . ܕܕܚܡܐẌ ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܕܒܚ̣ܬܐ . ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܪܨܕ - ܒ - ܕ - ܝܝ ·Xܝ ܝXܝ̣ܚ : ܝ : ܝܝX
SevAnt:madHym ܐܣܘ̣ܕ ܬ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܕ ܓܠܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܨܠܘܬܗ̈ ܆ ܫܟܢ ܐܢܬ ܩܕܡ ܥܡܡܐ̈ ܘܩܕ ܡ ܘ ܡܠܟܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܇ ¹ ²ܐܝܟܢܐ ܕ
SevAnt:madHym ܐܫ̣ܘܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܬX ܢ̇ܣ̣ܒܬ ܡܪܐ ܟܠ X ܆ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡ̇ܚܦܛܬ ܆ ܝܪܬܐ̈ ܠܢ ܬܥ̣ܒܕ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܠܗܠܝܢX ܕ
SevAnt:madHym ܐܫܘܐ ܐܢXܘ · ܚܠܦ Xܬܫܒܚܬܐ̈ ²ܕ ܢܡܪܘ ܠX ܦܪܘܥ ܐܢܘܢX ܆ ܕ ܐܢܬ ܠܩܘ̣ܡܐ ܕܡܢ ܓܒܐ ܕ ܝܡܝܢܐ ܥܡ ܟܐܢܐ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܕܢܫ̣ܟܚܘܢ
SevAnt:madHym ܒ̇ܡܘܬܐ : ܐܠܐ ܩ̇ܝܡ̣ܬ ܘܐ̇ܬܝܬ ܒܫ̣ܘܒܚܐ . . ܡ̣̇ܒܪܟ ܗܘ ܐܢܬ . · ܡ̇ܙܥܝ̣ܩ ܗܘܐ ܒܬ̣ܗܪܐ ܘܡܫܘܕܥ : ܕܒܬܪ ܚܫ̣X ܠܐ ܡ̇ܩܘܐ
SevAnt:madHym ܒܚܪܬ ܐ ܥܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܇ ܠܡܕ ܢ ܠܚܝܐ̈ ܘܠܡܝܬܐ̇̈ ܕܢ̇ܚ ܐܢܬ ܦܘܠܚܢ ܬܫܡܫܬܐX ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܟܗܢܝܬܐX . ܗ̇ܘX ܡܐ ܕܐܬ̇ܐ
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܐܘܐܢܓܐܠܝܐ̈ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ : ܕܛܘܒܝܗܘܢ X¹ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܀ ܪܦܘ - ܝܕ - ܚ - ܝܝܝ ܚ ̈ ܝXܝ X Xܝ· ܟܕ ܫܡ̇ܥ ܐܢܐ ܠܟ ܕܐ̇ܡܪ
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕܐܘܝܕ ܠܡܘܪܘܢ ܗ̇ܘ . X ܫܡܘ ܕ ܕܠܐ ܐܢܬ ܒ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܢܒܝܐ ܪܒܐX ܕܘܝܕXX . ¹ ܫܡܗ ܓX
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܪܒܝܐ ܕܐܘܝܕ ܠܡܘܪܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܘܕܥܐ ܐܢܬ e - . ܝ . ܫܡܕ ܓ - ܙ - ܝ : X : ܝ ܪ̇ܝ : ܝ X : ܝܝ
SevAnt:madHym ܒܝܕX . ܪܦܚ ܝX ܥܘܡܩܐ ܕܒܟܬܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܪܦܛ ܝܘ ܡܢ ܙܪܥܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕܥ̣ܒܪܘ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝ̈ . ܪܦܙ ܝܕ ܟܕ ܫ̇ܡܥ ܐܢܐ ܠܟ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:madHym ܒܡܠܟܘܬܟ . ܘܐܝܟ ܐܢܫ ܩܛܝܪܢܐ ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕ ܐܢܬ ܟܕ ܐܢܥ̣ܩ ܗܘܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗX ܕ . ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܪܝ ܡܐ ܕ ܐ̇ܬ ܐ
SevAnt:madHym ܒܡܠܬܐX ܕܚ̣̇ܝܠܟ ܇ ܘܡܕ ܒ̇ܪܬ̇ ܐܝX ܐܠXܐ . . ܠܐ ܡܪܝ ܟܕ ܐܢܬ ܠܡ̣ܝܐ̈ ܕ ܝܝXܝXܝܐ̈ ܠܟܢܘܫܝܐ ܚܕ ܘܠܟܠܡܕܡ ܛܥ̣ܝܢX