simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܟܠܗ ܠܬܚܬ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܆ ܥܠ ܫܢܐ
Sahd:BookPerf ܡ̇ܩܢܐ . [48]ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܪܡ̇ܘܬܐ̇ ܘܒ̇ܥܐ
Sahd:BookPerf ܘܠܐ ܟܕ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܪܡ̇ܘܬܐ ܕܬܢܢ̣ ܘܡ̇ܬܦܠܛ ܐܢܬ . ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf [75]ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܕܒܨ̇ܐ ܡܐ ܕܒܠܒܟ
Sahd:BookPerf ܐܢܬ ܠܐ ܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܩ̣ܪܝܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܆
Sahd:BookPerf ܒܢܦܫܟ ܓܝܪ ܡ̇ܒܙܚ ܐܢܬ . ܒܡܢ̣ܘ XX
Sahd:BookPerf . ܘܠܐ ܡ̇ܬܢܟܦ ܐܢܬ ܘܒ̇ܗܬ . ܕܥܠ
Sahd:BookPerf . ܟܕ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܒܗ . ܘܗܘ
Sahd:BookPerf ܠܗ ܐܘ ܡ̇ܚܝܒ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܠܐ
Sahd:BookPerf ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܇ ܒܦܪܨܘܦ ܛܢܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܐܚܪܢܐ̈ ܕܠܐ ܩ̣ܢܐ ܐܢܬ ܚܬܝܬܘܬ ܝܕܥܬܗܘܢ .
Sahd:BookPerf ܇ ܟܕ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ ܠܗ ܩܫܝܐܝܬ ܘܕܐ̇ܢ
Sahd:BookPerf ܐܠܐ ܟܕ ܚܐ̇ܣ ܐܢܬ . XX [XX]ܐܢܕܝܢ
Sahd:BookPerf ܠܥܢܝܟ̣̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܬ . XX
Sahd:BookPerf ܩܝܡܝܢܢ ܀ [59]ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܬܐܠܦ ܫܪܝܪܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܗܠܝܢ ܕܟܒܪ ܚܪܫܐ ܐܢܬ ܠܣܘܟܠܗܝܢ . ܝܬܝܪ
Sahd:BookPerf ܟܕ ܠܐ ܣ̇ܛܐ ܐܢܬ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܣܡܠܐ .
Sahd:BookPerf ܇ ܘܠܐ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ ܒܐܓܘܢܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ
Sahd:BookPerf ܣ̇ܓܝ ܐܫܬ̣ܘܕܥܬ ܬܟܝܠ ܐܢܬ ܇ ܕܒܗܘܢ ܬܚܘܪ