simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܓܠܝܐܝܬ ܒܙܘܘܓܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ . ܕܗܐ ܠܡ
Sahd:BookPerf X3X]ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ . ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇
Sahd:BookPerf ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ . ܕܟܐܡܬ ܠܗܠܝܢ̣
Sahd:BookPerf ܘܠܫܡܫܐ ܗܓܓܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܐܫܥܝܐ̣ ܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܗܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܒܝ̣ܫܐ X ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܘܐܢܬ ܒܨܒܝܢܟ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܟܝ
Sahd:BookPerf ܚܟܝܡܐ ܐܟܡܐ ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܬ . ܕܠܫܢܐ ܠܡ
Sahd:BookPerf ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܬܚܪܐ ܐܢܬ . ܕܬ̇ܬܕܡܐ ܠܓܒܪܐ
Sahd:BookPerf ܣ̇ܓܝ ܠܪܥܝܢܗ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܕܫܠܝܚܐ
Sahd:BookPerf ܬܬܚܙܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܨܐ̇ܡ ܐܢܬ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ̣
Sahd:BookPerf ܐܢܬ ܟܡܐ ܕܪܓ̣ܝܙ ܐܢܬ . ܗ̣ܘܘ ܠܡ
Sahd:BookPerf ܒܙܥܘܪܘܬܐ ܕܫܢܝܟ̈ ܚܐܪ ܐܢܬ . ܗܐ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܒܚ̇ܒܠܐ ܘܒܙܒܠܐ ܡ̇ܚܠܦ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܗܝ
Sahd:BookPerf ܫܘܒܚܐ ܒܫܘܒܚܐ ܡ̇ܚܠܦ ܐܢܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ
Sahd:BookPerf ܐܢܬ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ . ܗܢܘ ܬܪܥܗ
Sahd:BookPerf ܕܗ̇ܝ ܕܪܒX ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܚܠܦ ܡܢܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ . ܘܐܝܢܐ ܒܐܝܢܐ
Sahd:BookPerf ܡܢܗ ܢ̇ܦܩ XX ܐܢܬ . ܘܐܠܐ ܒܚܝܠܐ