simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܘܥܩܬܗ̇̈ ܆ ܘܝܪܬ ܐܢܬ ܫܡܝܐ ܘܚܕܘܬܗ̇̈ ܆
Sahd:BookPerf ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܠܐ ܦ̇ܪܫ
Sahd:BookPerf ܫܠܝ ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܐܢܬ ܬܕܟܪ ܕܐܚܝܕ XX
Sahd:BookPerf ܛܠܝܘܬܟ . ܐܢ ܐܢܬ ܬܕܪܫܝܗ̈ ܒܕܚܠܬ ܡܪܢ
Sahd:BookPerf ܒܒܘܣܡܐ̈ . ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܬܘܒ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܬܫܬܒܚ
Sahd:BookPerf ܬ̇ܬܟܢܫ . [58]ܙܪܥܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܛ̇ܒܐ ܕܒܩ̣ܪܝܬܐ
Sahd:BookPerf ܇ ܟܕ ܡ̇ܗܦܟ ܐܢܬ ܬܚܘܬ ܠܫܢܟ ܢܟܠܐ
Sahd:BookPerf ܠܡܫܝܚܐ X [XXX]̇ܕܡܢ̣ܘ ܐܢܬ ܬܠܡܝܕܐ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܇ ܘܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܬܫܒܘܚܬܐ . ܚܙܝ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܕܠܡܐ ܘܐܦ ܐܢܬ ܬܫܡܥX XX ܗܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܕܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܬܫܬܟܚ ܚ̇ܙܐ Xܝ
Sahd:BookPerf ܒܕܝܢ̣ܐ ܓܝܪ ܕܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܬܬܕܝܢ . ܚܣ
Sahd:BookPerf . ܕܠܐ ܐܦ ܐܢܬ ܬܬܟܣܣ ܓܠܝܐܝܬ ܩܕܡ