simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf . [XX]ܐܦ ܓܝܪ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܛܢܢܐ ܕܐܠܗܐ ܛ̇ܢܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܇ ܒܦܪܨܘܦ ܛܢܢܐ ܕܝܠܗ ܟܐܢܘܬܐ ܕܢܦܫܟ ܡܩܝܡ
Sahd:BookPerf . XX [37]ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡ̇ܬܒܨܝܢ ܐܢܬ ܡܚܝܕܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܪܐܙܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܒܪܐ ܡ̇ܥܩܒ
Sahd:BookPerf . XX [XX]ܐܢܕܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܬܥܒܕ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ : ܟܕ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܟܕ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܟܕ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܟܕ ܚܐ̇ܣ
Sahd:BookPerf . ܐ̇ܡܪܬ ܠܟ ܠܡ ܕܠܐ X ܬܕܘܢ ܆ ܘܐܢܬ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ . ܦ̇ܩ̣ܕܬܟ ܐܢܬ . ܕܡܢܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܝ ܡܪܝ ܡܪܝ . ܘܡܕܡ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕ
Sahd:BookPerf . ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܟܬܒܗ ܒܐ̣ܝܕܟ ܐܝܟ ܣ̣ܦܪ ܢܡܘܣܐ ܆ ܟܬܘܒܝܗܝ̣ ܐܢܬ ܠܟ ܘܠܟܬܒܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܝ̈ ܐ̇ܡܪ ܠܟ ܐܠܗܐ ܇ ܟܕ ܠܗܘܢ ܠܐ ܢ̇ܛܪ
Sahd:BookPerf . ܐܚܨܦ ܠܡܩܪܒ ܠܘܬ ܡܪܢ ܒܥܠܬܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܩܪܒ ܐܢܬ . ܘܪܚܝܡ ܠܡܪܢ Xܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ̈ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܛܠܐ
Sahd:BookPerf . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܪܚ̣ܩܬ ܡܢ ܥܠܡܐ̣ ܘܐܦ ܠܐ ܛܟ ܫܟ̣ܝܚܢ̈ ܠܟ . ܐܢܬ ܡܢܗ ܝܗܝܒܐ . XX [3X]ܐܠܐ ܟܒܪ ܒܗܠܝܢ̣ ܠܐ ܡܫܬܒܗܪ
Sahd:BookPerf . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ . ܕܗܐ ܟܠܢܫ ܪܒܐ ܘܩܕܝܫܐ ܚܫ̣ܝܒ ܠܟ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܪܒܘܬܐ Xܝ ܠܢܦܫܟ ܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܆ ܘܡܢ ܕܬ̇ܥܕܘܠ ܠܐܢܫ ܡܬܚܪܪ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܚܪܝܢܐ̈ ܘܕܝܢ̣ܐ̣̈ ܘܡܨܘܬܐ̈ . ܘܩܛܠ̣ܐ̈ ܘܐܫܕ ܐܢܬ ܆ ܕܠܐ ܢ̇ܟܣܘܢܟ ܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܗ ܚ̇ܙܐ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܟܐܢܐܝܬ . ܟܕ ܠܓܡܕ̇ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܟ ܐܬܪܐ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܬܕܝܢ . ܚܣ . ܠܘ ܥ̇ܘܠܐܝܬ ܒܛܠܘܡܝܐ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܛ̇ܠܡ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܟܕ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܟܕ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܟܕ ܚܐ̇ܣ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܚܠܦܝܗܘܢ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܡܟܘܢܘ ܡܟܘܢ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܟܕ ܡ̇ܚܝܒ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܟܕ ܚܐ̇ܣ ܐܢܬ . XX [XX]ܐܢܕܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܬܥܒܕ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܟܕ ܡ̇ܚܝܒ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܟܕ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܟܕ ܥ̇ܕܠ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܠܐ ܣ̇ܒܪ Xܢ ܐܢܐ ܕܠܗܕܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܕܠܐ ܡܬܬܟܣܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܆ ܘܗܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܠܡ̇ܟܒܫܘ ܠܟܠܗ ܦܓܪܟ ܡܫܟܚ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܡܟܘܢܘ ܡܟܘܢ ܐܢܬ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܠܐ XXXX . ¹ܡ̇ܩܛܪܓ
Sahd:BookPerf . ܐܢܬ ܠܡ̣ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܥ̣ܒܕܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܕܐܢ ܐܢܬ ܒܐܝܕܝ̈ . ܐܢܬ XX ܒܪܢܫܐ ܕܓܠܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܐ̇ܢ
Sahd:BookPerf . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܪܦܐ ܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥ̇ܒܕܐ ܐܢܬ ܚܫ̣ܝܒ ܠܟ . ܐܠܐ ܘܪܚ̣ܝܡܐ ܬܘܒ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐܢܫܐ ܗ̇ܘܐ
Sahd:BookPerf . ܒܟܠ ܥܕܢ ܗܟܝܠ ܘܒܟܠ Xܝ ܣܘܥܪܢ : ܐܢ ܐ̇ܟܠܝܢܢ ܘܐܢ ܐܢܬ ܆ ܕܒܟܠ ܥ̇ܒܕܝܟ̈ ܗ̣ܘܝܬ ܕܟ̣ܝܪ ܚܪܬܐ ܆ ܘܠܥ̇ܠܡ ܠܐ ܚ̇ܛܐ
Sahd:BookPerf . ܒܡܢ̣ܘ XX ܡ̇ܛܥܐ ܐܢܬ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܗ ܘܬ̇ܒܙܚ ܆ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡ̇ܬܒܙܚ . ܒܢܦܫܟ ܓܝܪ ܡ̇ܒܙܚ
Sahd:BookPerf . ܒܪܡ ܠܐ ܐܝܟ ܡܪܐ ܘܕܝܢ̇ܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܚܐ ܠܐܚܐ . ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܐܢܬ . ܕܬ̇ܠܦXܝ ܗܟܝܠ ܠܐܚܘܟ ܘܬܪܬܝܘܗܝ ܒܣܟܠܘܬܗ̣ . ܦܩ̣ܝܕ
Sahd:BookPerf . ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢ̇ܚܟܡܘܢܟ ܠܚܝܐ̈ . ܟܠ ܟ̇ܬܒ ܓܝܪ ܐܢܬ ܠܗ ܒܕܘܪܫܗ ܐ̇ܡܪ . ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܟ̣ ܣ̣ܦܪܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܝܠܝ̣ܦ