simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܝ ܘܡܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܝ . ܕܣܟܠܐ̈ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܫܒܚܬܟ ܐܝܟ ܕܠܚܟܝܡܐ ܘܗܫܐ ܣܟܠܐ ܡܬܚܙܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܡܘܬܐ ܐܠܐ ܚܝܐ ܐܢܬ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܡܝܬܪ ܗܘ ܠܝ ܐܢܬ ܕܣܓܕ ܐܢܬ ܠܢܘܪܐ ܘܠܫܡܫܐ ܡܬܦܨܐ ܐܢܬ ܡܢ ܩܛܠܐ ܘܠܐ ܡܫܬܠܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܢ ܢܨܪܝܐ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܦܣ ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܗܘ ܠܐ ܚܬܡ ܐܢܬ ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܦܝܦܐܝܬ ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܕܝܗܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܢܘܪܐ ܘܠܫܡܫܐ ܡܬܦܨܐ ܐܢܬ ܡܢ ܩܛܠܐ ܘܠܐ ܡܫܬܠܡ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܕܐ ܠܐ ܐܣܥܘܪ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܗܫܐ ܫܡܥܘܢ ܒܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܣܓܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܕܝܢ ܣܓܘܕ ܠܫܡܫܐ ܕܠܐ ܡܐܬ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ ܠܫܡܫܐ ܐܢܬ ‏ 45 ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܢ ܠܢܘܪܐ ܡܛܠ ܕܡܝܘܬܬܐ ܗܝ ܠܐ ܣܓܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܚܪ ܣܒ ܐܢܘܢ ܡܢܝ . ܘܕܐܡܪܬ ܕܡܚܒܠ ܐܢܐ ܠܗ ܠܫܘܦܪܟ ܐܝܬ ܠܗ ܐܢܬ ܠܫܡܫܐ ܠܐ ܣܓܕ ܐܢܐ . ܚܝܝ̈ ܓܝܪ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܘܐܢ ܡܢܚ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܛܠ ܩܫܝܘܬ ܠܒܟ ܐܦܢ ܥܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܚܘܣ‏ ‏ 48 ܥܢܐ ܐܢܬ ܡܢ ܕܡܟ ܕܐܦ ܡܢ ܕܡܐ ܕܪܒܘܬܐ̈ ܐܬܟܠܐ . ܘܐܢ ܥܠ ܢܦܫܟ ܠܐ ܚܐܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܕܝܠܝ ܕܡܨܥܪܢܗ ܐܢܐ ܘܗܝ ܕܐܡܪܬ ܕܡܛܠܬܟ ܚܝܐ ܥܡܟ . ܡܪܝ ܐܢܬ ܠܫܡܫܐ ܣܓܕ ܐܢܐ ܕܗܐ ܠܝܬ ܒܗ ܠܒܐ ܕܢܕܥ ܘܢܝܩܪ ܠܟ ܕܣܓܘܕܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܒܝܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܡܝܬ ܠܟ ܒܒܢܝܟ̈ ܐܘ ܫܠܕܐ ܕܐܢܬܬܟ ܪܡܝܐ ܩܕܡܝܟ ܓܠܝܙ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܥܡܟ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܦܝܦܐ ܘܐܫܬܪܝ ܘܙܠ ܠܒܝܬܟ ܒܫܠܡܐ‏ ‏ 40 ܐܢܬ . ܐܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܠܦܘܩܕܢܝ ܐܢܬ ܘܥܡܟ ܘܩܒܠ ܘܗܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܩܛܠܐ ܘܠܐ ܡܫܬܠܡ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܐܠܐ ܚܝܐ ܐܢܬ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܗܫܐ ܫܡܥܘܢ ܒܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܣܓܕ ܐܢܬ ܠܢܘܪܐ ܘܠܫܡܫܐ ܡܬܦܨܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܫܡܫܐ ܕܐܝܬ ܒܟ ܢܦܫܐ ܘܚܟܡܬܐ ܠܐ ܣܓܕܬ ܐܝܟܢܐ ܠܫܡܫܐ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܘܚܝܐ ܐܢܬ ܘܟܠܗ ܥܡܟ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܠܟ ܕܪܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܕܬܦܪܘܫ . ܘܕܐܡܪܬ ܕܠܫܘܦܪܟ ܡܚܒܠ ܐܢܐ ܐܢܬ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ ܐܢܬ ܪܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܫܪܝܪܐ ܘܬܪܝܨܐ ܗܘܝܬ ܒܟܠܗܘܢ ܪܐܙܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܘܐܥܠܘܗܝ‏ ‏ 57 ܘܟܕ ܥܠ ܓܘܫܬܐܙܕ ܣܓܕ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܝܕܥ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ . ܘܡܢܐ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܠܝܬ ܕܦܪܫ ܠܝ ܠܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܪܒ ܚܝܠܐ ܐܢܗܘ ܕܡܫܬܕܪ ܡܢܟ ܠܩܪܒܐ ܐܢܬ ‏ 78 ܫܠܚ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܡܗ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܫܪܪܐ ܕܩܢܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܗܘܢ ܘܒܝܕ ܡܘܬܗܘܢ ܡܬܝܕܥ ܐܢܬ ‏‎‎‏ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܢܦܠܘܢ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ . ܗܫܐ ܚܙܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܫܚܬ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܚܝܠܐ ܘܒܐܝܕܗ ܦܪܩܬܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܒܝܕ ܐܣܛܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܠܒܫܬ ܡܢ ܐܢܫܘܬܢ ܗܝ ܕܐܦ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܢܗܝܪܐ ܘܚܟܝܡܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܡܪܬ ܗܕܐ ܡܢ ܐܢܬ ܕܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ ܗܟܢ ܥܒܕ . ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܐ ܐܢܐ ܒܩܛܠܟ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܥܠ ܕܐܬܪܗܒܬ ܚܙܬܟ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܥܒܘܪܐ ܘܠܐ ܕܚܠܬ ܡܢ ܗܘ ܐܢܬ ܕܚܠܬ ܘܐܘܒܕܬ ܚܝܝܟ̈ ܒܚܕܐ ܫܥܐ . ܠܦܘܪܥܢܐ ܒܝܫܐ ܫܘܐ