simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܝܢ ܘܩܐܪܣܐ̈ ܬܟܒܝܢ ܘܐܢܬܘܢ ܐܢܬ . ܗܝܕܝܢ ܣܓܕ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܡܠܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܗ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ ܟܣܝܐ ܕܢܦܫܟ ܢܫܦܥ ܕܡܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܐܬܒܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܡܐ ܚܠܦ ܪܚܡܘܬܟ ܩܕܡܝܬܐ ܡܓܪܓ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܘܟܡܐ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܕܐܒܠܐ ܘܬܘܒ ܫܠܚܬ ܠܝ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܦܟܝܗܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܬܠ ܛܥܡܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܥܡܟ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܦܝܦܐ ܘܐܫܬܪܝ ܘܙܠ ܠܒܝܬܟ ܒܫܠܡܐ‏ ‏ 40 ܐܢܬ . ܐܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܠܦܘܩܕܢܝ ܐܢܬ ܘܥܡܟ ܘܩܒܠ ܘܗܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܢܦܫܟ ܟܕ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܐܫܛܪܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܫܡܥܘܢ ܛܘܒܢܐ ܐܡܪܘ ܠܗ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܚܙܝ ܡܢܐ ܣܥܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܘ ܕܬܘܒ ܠܝܬ ܐܬܪܐ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܢܪܚܡ ܥܠ ܡܢ ܕܥܨܐ ܨܒܝܢܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܢ ܢܨܪܝܐ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܦܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ ܐܢܬ ܪܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܐܢܬ ‏ 25 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܝܟܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܫܐ ܒܣܟܠܘܬܟ ܠܐ ܚܐܣ ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܐܠܐ ܒܢܝ̈ ܨܒܝܢܟ ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܡܢܚ ܐܢܬ ܒܗ‏ ‏ 49 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܦܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܪܡܘܬܟ ܓܝܪ ܘܒܚܘܬܪܟ ܕܬܡܪܕ ܠܥܡܟ ܥܠܝ ܨܒܐ ܐܢܬ . ܡܟܝܠ ܐܢܬ ܝܘܠܦܢܟ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܘܐܟܚܕ ܠܟ ܘܠܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐ ܡܫܠܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܗ . ܘܐܢܗܘ ܕܡܢ ‏‎‎‏ ܣܕܪܐ ܕܥܒܕܝܟ̈ ܗܦܟ ܒܩܪܒܐ ܡܬܩܛܠ ܐܢܬ ܚܝܐ̈ ܢܚܘܐ ܚܨܐ ܘܢܗܦܘܟ ܡܢ ܣܕܪܐ ܠܒܣܬܪܗ ܠܩܛܠܐ ܡܫܠܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܕܝܠܝ ܕܡܨܥܪܢܗ ܐܢܐ ܘܗܝ ܕܐܡܪܬ ܕܡܛܠܬܟ ܚܝܐ ܥܡܟ . ܡܪܝ ܐܢܬ ܠܫܡܫܐ ܣܓܕ ܐܢܐ ܕܗܐ ܠܝܬ ܒܗ ܠܒܐ ܕܢܕܥ ܘܢܝܩܪ ܠܟ ܕܣܓܘܕܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܟܠܗ ܥܡܟ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܠܟ ܕܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܫܡܫܐ ܐܢܬ ܡܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܫܡܥܘܢ ܕܬܣܓܘܕ ܥܡܝ ܝܘܡܢܐ ܠܫܡܫܐ ܐܠܗܐ ܘܚܝܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܕܥ . ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܠܝ ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܠܝ ܥܡܟ ܘܡܛܠ ܗܝ ܐܓܪܬ ܪܘܚܝ ܘܡܠܟܬܟ ܘܠܐ ܫܡܥܬܢܝ ܡܟܝܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܝܝ̈ ܕܒܡܫܝܚܐ ܒܡܘܬܗܘܢ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ . ܥܠ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܗܢܘܢ ܒܡܘܬܗܘܢ ܡܡܠܟܝܢ ܘܐܢܬ ܒܡܘܬܗܘܢ ܡܐܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܪܒ ܚܝܠܐ ܐܢܗܘ ܕܡܫܬܕܪ ܡܢܟ ܠܩܪܒܐ ܐܢܬ ‏ 78 ܫܠܚ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܡܗ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܝ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܫܪܝܟ ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܦܝ̈ ܡܬܟܡܪܢ̈ ܒܝܕ ܐܢܬ ܒܚܕܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܟ ܬܘܒ ܫܡܥܘܢ ܡܪܫܘܬܐ ܒܬܪܝ ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܠܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܝ ܕܚܝܒ ܡܘܬܐ ܐܢܐ‏ ‏ 28 ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܡܛܠ ܗܢܐ ܥܒܕܬ ܐܢܬ ܐܡܪ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܐܘܟܡܐ̈ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ‏‎‎‏ ܘܫܠܚ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܫܪ ܬܘܒ ܠܡܘܡܬܝ̈ ܡܛܠ ܕܒܐܠܗܐ ܩܢܐ ܫܡܝܐ ‏‎‎‏ ܘܐܪܥܐ ܐܢܬ ܕܩܘܫܬܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܐܢ ܨܒܐ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܢܨܘܬܢܝ ܘܐܢ ܡܢܚ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܪܒ ܚܝܠܐ ܐܢܗܘ ܕܡܫܬܕܪ ܡܢܟ ܠܩܪܒܐ ܘܒܓܘ ܣܕܪܐ ܒܝܕ ܐܢܬ ܫܡܥܘܢ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܡܗ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܦܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܦܝܦܐܝܬ ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܐܫܛܪܐ ܗܘ ܠܐ ܚܬܡ