simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܣܥܪܬ ܘܣܥܪ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܗܢܘܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܕܥ ܟܕ ܬܬܠ ‏‎‎‏ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܬܒܥ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܥܠ ܢܦܫܟ ܐܠܐ ܒܢܝ̈ ܨܒܝܢܟ ܘܝܘܠܦܢܟ ܡܣܬܪܕܝܢ ܒܝܕ ܡܘܬܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܗ‏ ‏ 49 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܦܢ ܐܢܬ ܗܫܐ ܒܣܟܠܘܬܟ ܠܐ ܚܐܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܪܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܕܬܦܪܘܫ . ܘܕܐܡܪܬ ܕܠܫܘܦܪܟ ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܕܥ . ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܠܝ ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܠܝ ܥܡܟ ܘܡܛܠ ܗܝ ܐܓܪܬ ܪܘܚܝ ܘܡܠܟܬܟ ܘܠܐ ܫܡܥܬܢܝ ܡܟܝܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܕܥ . ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܝ ܝܬܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܕܠܘܬܟ ܐܓܪܬ ܪܘܚܝ ܥܡܟ ܘܡܥܟܬܟ ܘܠܐ ܫܡܥܬܢܝ ܡܟܝܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܕܥ ܟܕ ܬܬܠ ‏‎‎‏ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܬܒܥ ܐܢܬ ܥܠ ܐܢܬ 21 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܐܫܕ ܐܢܬ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ