simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܗ‏ ‏ 49 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܦܢ ܐܢܬ ܗܫܐ ܒܣܟܠܘܬܟ ܠܐ ܚܐܣ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܟ ܨܒܝܢܐ ܣܒ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܡܢܚ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܚܘܬܪܟ ܗܘ ܕܗܫܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܬܚܙܐ ܠܐ ܚܝܣܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܒܥܝܬ ܒܨܒܝܢܟ ܥܢܬܐ‏ ‏ 22 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܕܐܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܚܪ ܠܒܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܒܟܠܗ ܚܝܠܝ ܪܚܡܬܟ ܘܛܒ ܐܬܪܓܪܓܬ ܐܢܬ ܒܥܝܬܗ . ܐܢܬ ܒܨܐ ܟܘܠܝܬܐ̈ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܒܟܠܗ ܢܦܫܝ ܐܚܒܬܟ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠܝܟ ܪܐܙܢܐܝܬ ܩܒܠܬ ܟܘܢܝܗ ܕܫܡܟ . ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܢܬ ܕܟܘܫܝܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܚܕܐ . ‏ ‏ܥܡ ‏‎‎‏ ܚܡܫܬܝܗܘܢ ܡܬܢܨܚ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܢܦܫܟ ܟܕ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܐܫܛܪܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܫܡܥܘܢ ܛܘܒܢܐ ܐܡܪܘ ܠܗ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܚܙܝ ܡܢܐ ܣܥܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܨܐ ܟܘܠܝܬܐ̈ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܒܟܠܗ ܢܦܫܝ ܐܚܒܬܟ . ܐܢܬ ܒܚܪ ܠܒܐ ܐܢܬ ܠܝ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܛܠ ܕܓܠܝܐ ܗܝ ܠܟ ܕܒܟܠܗ ܠܒܝ ܒܥܝܬܗ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܪܡܘܬܟ ܓܝܪ ܘܒܚܘܬܪܟ ܕܬܡܪܕ ܠܥܡܟ ܥܠܝ ܨܒܐ ܐܢܬ . ܡܟܝܠ ܐܢܬ ܝܘܠܦܢܟ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܘܐܟܚܕ ܠܟ ܘܠܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐ ܡܫܠܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܓܝܪ ܡܦܣ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܘܒ ܠܝܬ ܐܬܪܐ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܢܪܚܡ ܥܠ ܡܢ ܐܢܬ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܢ ܢܨܪܝܐ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܒܟܠܗ ܚܝܠܝ ܪܚܡܬܟ ܘܛܒ ܐܬܪܓܪܓܬ ܘܫܐܠܬܟ ܟܠܝܠܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܟܘܠܝܬܐ̈ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܒܟܠܗ ܢܦܫܝ ܐܚܒܬܟ . ܐܢܬ ܒܚܪ ܠܒܐ ܡܦܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܒܟܠܗ ܢܦܫܝ ܐܚܒܬܟ . ܐܢܬ ܒܚܪ ܠܒܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܒܟܠܗ ܚܝܠܝ ܐܢܬ ܕܓܠܝܐ ܗܝ ܠܟ ܕܒܟܠܗ ܠܒܝ ܒܥܝܬܗ . ܐܢܬ ܒܨܐ ܟܘܠܝܬܐ̈ ܝܕܥ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܢ ܢܨܪܝܐ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܐܫܛܪܐ ܗܘ ܠܐ ܚܬܡ ܐܢܬ ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܦܝܦܐܝܬ ܠܐ ܡܩܒܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܐܢܬ ܬܕܥ ܟܕ ܬܬܠ ‏‎‎‏ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܐܢܬ ܕܡܙܡܢܝܢ ܠܝ ܕܐܚܒܠ‏ ‏ 21 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܐܫܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܪܒ ܚܝܠܐ ܐܢܗܘ ܕܡܫܬܕܪ ܡܢܟ ܠܩܪܒܐ ܘܒܓܘ ܣܕܪܐ ܒܝܕ ܐܢܬ ܫܡܥܘܢ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܡܗ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܦܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܬܪܘܙ ܥܡ ܡܝܫܐܝܠ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܫܒܚ . ܥܡ ܡܗܝܡܢܐ ܫܠܝܛܐ ܐܢܬ . ܥܡ ܚܢܢܝܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܘܨ . ܥܡ ܥܙܪܝܐ ܥܬܝܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܬܫܒܚ . ܥܡ ܡܗܝܡܢܐ ܫܠܝܛܐ ܕܩܢܕܩ ܡܠܟܬܐ ܕܟܘܫܝܐ̈ ܐܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܕܬܕܘܨ . ܥܡ ܥܙܪܝܐ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܪܘܙ ܥܡ ܡܝܫܐܝܠ ܥܬܝܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܘ ܕܬܘܒ ܠܝܬ ܐܬܪܐ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܢܪܚܡ ܥܠ ܡܢ ܕܥܨܐ ܨܒܝܢܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܢ ܢܨܪܝܐ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܦܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܫܐ ܒܣܟܠܘܬܟ ܠܐ ܚܐܣ ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܐܠܐ ܒܢܝ̈ ܨܒܝܢܟ ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܡܢܚ ܐܢܬ ܒܗ‏ ‏ 49 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܦܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܟܚܕ ܠܟ ܘܠܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐ ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܒܪܡܘܬܟ ܓܝܪ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܐ ܒܡܪܚܘܬܟ ܚܝܝܟ̈ ܘܚܝܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܘܠܦܢܟ ܡܘܒܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܫܛܪܐ ܗܘ ܠܐ ܚܬܡ ܐܢܬ ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܦܝܦܐܝܬ ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢܐ ܣܥܪ ܐܢܬ ܒܢܦܫܟ ܟܕ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܩܐܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܟܠܗ ܥܡܟ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܠܟ ܕܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܫܡܫܐ ܐܢܬ ܡܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܫܡܥܘܢ ܕܬܣܓܘܕ ܥܡܝ ܝܘܡܢܐ ܠܫܡܫܐ ܐܠܗܐ ܘܚܝܐ