simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܐܡܪ ܠܗ ܓܘܫܬܐܙܕ ܗܟܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܠܥܠܡ ܚܝ ܗܟܢܐ ܗܘ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܫܡܥ ܗܘ ܫܡܥܬ ܥܠܝܟ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܗܢܘܢ ܒܡܘܬܗܘܢ ܡܡܠܟܝܢ ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܕܝܢܗ ܘܬܒܥܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܬܒܥ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܣܥܪܬ ܘܣܥܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܝܝ̈ ܕܒܡܫܝܚܐ ܒܡܘܬܗܘܢ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ . ܥܠ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܗܢܘܢ ܒܡܘܬܗܘܢ ܡܡܠܟܝܢ ܘܐܢܬ ܒܡܘܬܗܘܢ ܡܐܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܗܢܐ ܕܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܠܡܚܫܒܬܝ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܠܨܒܝܢܝ . ܐܢܬ ܡܐܚܐ ܐܢܬ ܘܠܢܦܠܐ̈ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܘܠܕܠܐ ܣܒܪܐ ܣܒܪܐ ܥܒܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܝܢ ܘܩܐܪܣܐ̈ ܬܟܒܝܢ ܘܐܢܬܘܢ ܐܢܬ . ܗܝܕܝܢ ܣܓܕ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܡܠܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܘܐܬܟܪܟܘܗܝ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢ ܬܥܒܕ ܨܒܝܢܝ ܘܬܣܓܘܕ ܠܫܡܫܐ ܐܠܗܐ ܘܐܢ ܠܐ ܡܚܕܐ ܡܬܩܛܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܡܟܝܠ ܐܢܐ ܐܬܦܪܣ ܠܟܘܢ ܘܐܓܡܪܟܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܐܥܒܪܟܘܢ ܐܢܬ ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܒܪܡܘܬܟ ܓܝܪ ܘܒܚܘܬܪܟ ܕܬܡܪܕ ܠܥܡܟ ܥܠܝ ܨܒܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܡܝܬܪ ܗܘ ܠܝ ܩܛܠܐ ܕܡܛܠ ‏‎ ܐܢܬ ܡܬܦܨܐ ܐܢܬ ܡܢ ܩܛܠܐ ܘܠܐ ܡܫܬܠܡ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܐܠܐ ܚܝܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܬܝܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܐܢ ܨܒܐ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܢܨܘܬܢܝ ܐܢܬ ܘܒܟܝܟ ܒܥܓܠ ܐܢܗܘ ܕܒܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܡܢܗ ܠܐ ܦܐܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܓܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܟ ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܐܢܬ ܐܝܘܒ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪܘ ܕܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܕܚܠ ܠܟ ܐܝܘܒ . ܕܗܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܘ ܒܥܠܕܒܒܐ ܣܢܐܗ ܕܥܡܢ‏ ‏ 43 ܢܦܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܬ ܐܢܚܢܢ ܘܐܦ ܠܡܠܟܟ ܡܫܬܡܥܝܢ ܚܢܢ . ܥܒܕ ܒܥܓܠ ܐܝܕܐ ܕܦܩܝܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܘܟܡܐ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܕܐܒܠܐ ܘܬܘܒ ܫܠܚܬ ܠܝ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܦܟܝܗܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܬܠ ܛܥܡܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܘܟܡܐ̈ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ‏‎‎‏ ܘܫܠܚ ܐܢܬ ܠܝ ܕܚܝܒ ܡܘܬܐ ܐܢܐ‏ ‏ ܐܢܬ ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܥܡܐ ܕܣܒܐ̈ ܐܝܬܝ . ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܘܟܡܐ̈ ܡܝܬܐ ܡܝܬ ܠܟ ܒܒܢܝܟ̈ ܐܘ ܫܠܕܐ ܕܐܢܬܬܟ ܪܡܝܐ ܐܢܬ ܚܝ ܐܢܐ ܘܩܝܡ ܘܬܓܝ ܒܪܝܫܝ ܣܝܡ ܘܐܢܬ ܝܬܒܬ ܒܐܒܠܐ ܘܠܒܝܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ . ܐܠܐ ܗܫܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܝ ܘܣܓܘܕ ܠܫܡܫܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ‏‎‎‏ ܘܟܢ ܒܐܠܗܐ ܙܩܝܦܐ ܡܗܝܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܝܟ ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܚܝܒ ܡܘܬܐ ܐܢܬ ܐܘ ܫܠܕܐ ܕܐܢܬܬܟ ܪܡܝܐ ܩܕܡܝܟ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܒܝܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܗ ܓܘܫܬܐܙܕ ܬܦܩܘܕ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܘܢܣܩ ܟܪܘܙܐ ܥܠ ܫܘܪܐ ܐܢܬ ܡܠܟܘܬܟ ܘܬܬܓܡܪ ܒܥܘܬܝ‏ ‏ 58 ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܢܘ ܕܒܥܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܫܘܝܬܗ ܠܣܓܕܬܗ ܕܟܕ ܐܢܬ ܪܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܨܒܝܬ ܐܢܬ ‏ 25 ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܕܐܝܟܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܡܫܐ ܕܗܐ ܥܡܟ ܕܒܪ ܐܢܫܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܫܪ ܬܘܒ ܠܡܘܡܬܝ̈ ܡܛܠ ܕܒܐܠܗܐ ܩܢܐ ܫܡܝܐ ‏‎‎‏ ܘܐܪܥܐ ܐܢܬ ܕܩܘܫܬܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܐܢ ܨܒܐ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܢܨܘܬܢܝ ܘܐܢ ܡܢܚ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܐܒܠܐ ܡܢܘ ܡܝܬ ܒܒܝܬܟ ܐܢܬܬܟ ܐܘ ܒܢܝܟ̈ ܕܗܐ ܐܒܝܠ ܐܢܬ ܟܕ ܐܢܬ ܕܓܕܫܬܟ ܐܢܐ ܚܝ ܐܢܐ ܘܩܝܡ ܐܢܐ ܘܬܐܓܝ ܒܪܝܫܝ ܘܐܢܬ ܝܬܒ