simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܒܚܐܪܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܘܡܫܠܛܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܚܠܛ ܐܢܬ ܘܥܡ ܟܠ ܐܢܬ ܟܪܣܐ ܇ ܘܡܢܗ̇ ܠܫܪܟܐ ܕܚܫܑܐ̈ ܕܒܬܪܗ̇ ܡܬܝܒܠܝܢ ܇ ܩܐܡ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܡܬܦܪܢܣ ܐܢܬ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܡܢ ܐܢܬ ܥܡ ܦܓܪܐ ܠܐ ܣܐܒܐ ܆ ܒܙܒܢܐ ܕܡܬܡܚܠ ܦܓܪܐ ܒܣܝܒܘܬܐ ܆ ܡܦܩ
PhiloxMab:Disc . ܘܒܫܠܡܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܫܐܠ ܐܢܬ . ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܥܡ ܟܠ ܟܠ . ܟܕ ܐܢܬ ܕܠܐ ܚܫܐ ܦܓܥ ܒܟܘܠ ܘܚܐܪ ܒܟܠ . ܘܕܠܐ ܩܢܛܐ ܠܟܘܠ ܒܝ ܥܐܠ
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܐܡܬܝ ܠܩܢܘܡܟ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܪܓܬܐ ܒܗܕܡܝ̈ ܐܢܬ ܗܝ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܥ ܇ ܐܡܬܝ ܠܚܛܝܬܐ ܐܟܠ
PhiloxMab:Disc ܘܥܡ ܟܠ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܇ ܘܥܡ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܐܟܠ ܐܢܬ ܘܫܬܐ ܐܢܬ ܇ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܚܐܪܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܘܡܫܠܛܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܚܠܛ
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ ܝܗܘܒܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ . ܘܐܢ ܬܬܪܡܐ ܐܢܬ ܕܬܬܩܪܒ . ܘܡܣܬܢܩܬ ܬܘܒ ܕܬܣܒ ܛܝܒܘܬܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc . ܘܠܫܘܘܕܝܟ ܡܡܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܟ ܀ ‏ ‏ܐܥܝܪ ܐܢܬ ܗܕܐ ܓܒܘ ܠܗܘܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢ ܬܥܒܕ ܐܟܘܬܗܘܢ ܆ ܚܘܒܬܐ ܦܪܥ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܚܘܫܒܟ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛ ܥܡ ܦܓܪܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܇ ܘܡܕܡܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܩܒܠ ܣܝܒܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܦܢܝܐ ܠܗܕܡܐ̈ ܚܝܠܗܘܢ ܆ ܟܕ ܙܗܝܪ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܟܕ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܝܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܘܥܩܬܐ̈ ܥܠ ܣܦܬܗ ܩܝܡܬ ܆ ܐܢܬ . ܘܒܐܫܬܗ ܕܬܗܘܡܐ ܡܬܟܣܝܢ . ܗܢܘܢ ܕܨܒܘ ܕܠܟ ܢܟܣܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܒܕܡܘܬܗ ܇ ܚܝܒ ܐܢܬ ܕܡܢܗ ܬܥܒܕ ܫܘܪܝܐ ܠܬܠܡܝܕܘܬܟ ܆ ܗܕܐ ܐܢܬ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܘܫܪܝ ܒܕܘܒܪܐ ܕܪܘܚ ܆ ܡܢ ܨܘܡܐ ܫܪܝ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܒܝܕ ܗܕܐ ܆ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܘܟܕ ܩܝܡܬ ܐܢܬ ܕܫܝܢܐ . ܟܕ ܢܛܝܪܝܢ ܒܗ̇ ܐܦ ܫܪܟܐ ܕܝܘܬܪܢܝܗ̈ . ‏ ‏ܘܗܘܐ
PhiloxMab:Disc ܦܓܘܕܐ̈ ܕܪܓܬܐ ܘܕܦܓܪܐ . ܕܢܨܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ : ܘܐܝܬܝܟ ܡܢ ܐܢܬ ܒܟܠܡܕܡ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܡܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܘܟܕ ܐܚܝܕ
PhiloxMab:Disc ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܡܢ ܓܘܥܠܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܠܡܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ . ܐܢܬ ܦܓܪܐ ܒܣܝܒܘܬܐ ܆ ܡܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܡܬܦܪܢܣ
PhiloxMab:Disc . ܐܢ ܕܝܢ ܬܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܆ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܐܢ ܐܟܠ ܐܢܬ ܡܐܬ
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܕܐܒܐ ܕܥܛܝܦ ܡܫܟܐ ܕܐܡܪܐ ܆ ܐܢ ܚܪܥܘܬܟ ܒܟ ܆ ܟܘܠܗ ܥܘܠܐ ܐܢܬ ܒܝܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܒܗܪܟ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܘܝܐ . ܘܒܡܢܐ ܚܬܝܪ
PhiloxMab:Disc ܡܐܢܐ ܡܠܝܠܐ ܕܬܫܒܚܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܆ ܘܐܢܬ ܡܒܠܝܬ ܩܢܘܡܟ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܩܪܐ ܠܟ ܠܥܢܝܢܗ ܆ ܘܕܝܠܟ ܐܣܝܪ ܪܢܝܟ ܒܦܬܘܪܐ . ܥܒܝܕ
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܪܗܛܬ ܒܬܪ ܛܘܒܐ̈ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܟ . ܐܠܐ ܠܡ ܐܢܫ ܟܦܪ ܐܢܬ ܡܢܗ ܠܟܠܗܘܢ ܕܢܦܩܝܢ ܒܬܪ ܣܒܪܬܗ . ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܡܕܡ ܕܐܚܝܕ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܣܢܝܬ ܡܪܕܘܬܝ ܇ ܘܫܕܝܬ ܡܠܝ̈ ܠܒܣܬܪܟ . ܥܡ ܫܪܟܐ ܐܢܬ . ܕܡܐ ܠܟ ܘܠܟܬܒܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܝ̈ ܇ ܕܫܩܠܬ ܩܝܡܝ ܒܦܘܡܟ ܇
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܆ ܐܬܚܫܚ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒܛܟܣܗ̇ ܫܦܝܪܐ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܒܪܢ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܥܒܪܢ̈ ܘܡܫܬܪܝܢ̈ ܀ ‏ ‏27
PhiloxMab:Disc ܒܝܕܥܬܐ ܚܙܝܐ ܕܬܟܬܘܫܗܘܢ ܆ ܐܥܕܐ ܐܢܬ ܟܠܝܠܐ ܡܢ ܐܢܬ ܘܕܦܓܪܐ . ܕܢܨܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ : ܘܐܝܬܝܟ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܒܗ ܝܬܒ