simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc . ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܆ ܢܛܪ ܐܢܬ . ‏ ‏ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܟܪܙܐ ܐܢܬ ܬܥܒܕ ܆ ܕܝܠܟ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܬܝܠܕܬ ܡܢ ܬܡܢ ܡܬܪܒܐ
PhiloxMab:Disc . ܘܥܡ ܪܓܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܩܪܒ ܐܢܬ . ܓܘܚܟܐ ܗܘ ܓܝܪ ܠܪܘܚܢܐ ܕܡܢ ܐܢܬ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܙܟܘܬܐ ܆ ܠܗܕܡܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܒܩܪܒܐ . ‏ ‏ܪܘܚܢܐ
PhiloxMab:Disc . ܚܡܬܐ ܙܕܩ ܠܟ ܕܬܠܒܫ . ܕܡܢܗ̇ ܕܚܙܬܟ ܢܬܬܙܝܥ . ܘܢܥܪܘܩ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܇ ܘܐܓܘܢܐ ܕܠܐ ܙܥܝܦܘܬܐ ܠܐ ܡܬܓܡܪ . ܐܢ ܒܩܪܒܐ ܩܐܡ
PhiloxMab:Disc . ܟܕ ܠܐ ܡܘܩܪܐ ܠܠܒܟ ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܒܣܪܐ ܆ ܘܠܐ ܡܥܡܛ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܪܘܚܢܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܆ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܬܣܬܝܒܪ ܕܠܐ ܥܕܠܝ
PhiloxMab:Disc . ܟܕ ܡܬܪܒܐ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ . ܘܒܝܕ ܫܘܦܪܐ ܐܢܬ ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܠܘܐܐܗ ܠܘܬܟ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܐ ܕܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܥܡܪ
PhiloxMab:Disc . ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܚܦܝܛ
PhiloxMab:Disc . ܠܐ ܬܦܠ ܕܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܓܒܝܬ . ܠܐ ܬܫܠܡ ܐܝܕܐ ܆ ܡܛܘܠ ܐܢܬ ܆ ܕܬܬܟܠܠ ܟܫܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܚܝܠܬܢܐ . ܠܐ ܬܚܘܒ ܕܠܘ ܠܗܕܐ ܦܪܫ
PhiloxMab:Disc . ܠܐ ܬܩܛܘܠ . ܠܐ ܬܓܘܪ . ܠܐ ܬܓܢܘܒ . ܠܐ ܬܣܗܕ ܣܗܕܘܬ ܫܘܩܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܝ ܛܒܐ . ܠܝܬ ܛܒܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܝܕܥ
PhiloxMab:Disc . ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܐܢܬ ܥܠܝܟ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܟܘܠܟ ܡܢ ܓܒܐ ܐܢܬ ܬܬܟܬܫ . ܘܠܐ ܬܠܒܫ ܠܒܥܠܕܒܒܟ ܙܝܢܐ ܇ ܕܒܗ ܠܩܘܒܠܗ ܡܬܟܬܫ
PhiloxMab:Disc . ܠܚܐܪܘܬܐ ܗܘ ܠܡ ܐܬܩܪܝܬܘܢ ܐܚܝ̈ . ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܬܗܘܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܆ ܕܠܐ ܬܫܬܪܓܪܓ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܕܚܐܪܘܬܐ . ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܥܒܕܐ
PhiloxMab:Disc . ܠܝ ܡܕܝܢ ܣܝܡܐ ܠܟ ܕܬܪܓܙ . ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܥܡ ܥܠܡܐ . ܐܢܬ ܆ ܕܝܠܝ ܠܐ ܡܬܦܪܥܝܢ . ܘܐܢ ܕܠܐ ܬܥܝܩ ܠܥܠܡܐ ܒܡܕܡ ܚܦܝܛ
PhiloxMab:Disc . ܠܨܒܝܢܗ ܕܥܒܘܕܐ ܥܨܐ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܗܟܢܐ ܨܒܐ ܕܢܬܩܝܡܘܢ ܐܢܬ ܠܝܬ ܠܟ ܕܬܟܬܪ ܒܓܘ ܥܠܡܐ . ܘܐܢ ܕܬܚܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܨܒܐ
PhiloxMab:Disc . ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܝܟ ܫܒܪܐ ܇ ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܒܙܚܐ ܕܡܓܚܟ ܒܟ ܚܫܐ ܐܢܬ ܠܟ ܚܝܠܐ ܕܢܦܫܟ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬܚܫܚ ܒܗ ܆ ܠܡܢܐ ܡܙܕܟܐ
PhiloxMab:Disc . ܡܦܢܐ ܦܬܓܡܐ ܘܠܐ ܒܗܬ ܆ ܕܢܐܟܘܠ ܡܕܡ ܕܙܢ ܠܢ ܐܠܗܐ ܘܢܫܠܐ ܐܢܬ ܢܦܫܝ ܕܐܦܪܩ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܘܐܢ ܢܫܬܐܠ ܡܢ ܐܢܫ ܕܐܢܬ ܡܢܐ ܨܒܐ
PhiloxMab:Disc . ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܘܬܗ̇ ܆ ܠܘ ܒܬܒܥܬܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܗܘܝܐ ܐܢܬ . ܗܝ ܓܝܪ ܩܪܝܒܐ ܗܝ ܠܟ ܇ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܠܘܬܗ̇ ܡܬܩܪܒ
PhiloxMab:Disc . ܦܗܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܝ ܗܕܐ ܪܓܬܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ ܆ ܐܢܬ ܕܓܠܐ ܘܡܦܪܫ . ܘܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܩܘܡ ܥܠ ܕܘܪܟܬܗ̇̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚ
PhiloxMab:Disc . ‏ ‏ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܟܪܙܐ ܓܒܝܘܬܟ . ܥܡܠܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ . ܐܢܬ ܕܐܬܝܠܕܬ ܡܢ ܬܡܢ ܡܬܪܒܐ ܐܢܬ . ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܆ ܢܛܪ
PhiloxMab:Disc . ‏ ‏ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܟܕ ܐܦ ܒܗܕܐ ܆ ܚܝܒ ܐܢܬ ܕܬܛܪ ܢܟܦܘܬܐ ܐܢܬ ܐܒܪܗܡ . ܘܐܝܟ ܙܕܝܩܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܒܥܬܝܩܬܐ ܆ ܘܠܐ ܡܬܥܕܠ
PhiloxMab:Disc . ‏ ‏ܚܙܝ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܣܠܩ ܡܓܕܠܐ ܆ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܐܢܬ ܠܗ . ܒܗܕܐ ܚܘܒܬܐ ܦܪܥ ܐܢܬ . ܘܗܘ ܡܕܡ ܕܣܝܡ ܥܠܝܟ ܡܫܡܠܐ
PhiloxMab:Disc ܆ ܐܙܕܗܪ ܠܐ ܬܛܥܡ . ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܓܝܪ ܕܛܥܡܬܗ ܕܗܘ ܡܕܡ ܐܢܬ ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܐܝܟ ܡܝܬܐ ܐܟܠ ܐܢܬ ܐܟܘܠ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܝܐ ܐܟܠ