simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܥܬܝܩܐ ܆ ܘܠܐ ܡܨܝܬ ܠܡܩܒܠܘ ܚܡܪܐ ܚܕܬܐ ܕܚܟܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܐܢܬ ܒܟ ܆ ܘܡܪܢܝܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܝܠܐ ܒܟ ܆ ܥܕܟܝܠ ܡܐܢܐ
PhiloxMab:Disc ܦܐܝܐ ܕܒܪܘܝܟ . ܠܡܢܐ ܪܫܡܬ ܥܠ ܩܢܘܡܟ ܝܘܩܢܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܐܢܬ ܚܟܝܡܐ . ܠܐ ܬܟܕܘܢ ܢܦܫܟ ܒܨܒܝܢܟ ܒܢܝܪܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܨܠܡܐ
PhiloxMab:Disc ܦܓܘܕܐ̈ ܕܪܓܬܐ ܘܕܦܓܪܐ . ܕܢܨܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ : ܘܐܝܬܝܟ ܡܢ ܐܢܬ ܒܟܠܡܕܡ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܡܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܘܟܕ ܐܚܝܕ
PhiloxMab:Disc ܨܒܐ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܟܪܝܗܐ ܇ ܗܝ ܕܒܠܥܕܝܟ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܘܬܡܚܐ ܩܪܒܐ ܥܡ ܩܢܘܡܟ . ܟܪܝܗܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܪܓܬܐ ܗܕܐ ܐܢ
PhiloxMab:Disc ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܥܕܡܐ ܕܓܡܝܪܐܝܬ ܫܠܚ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܚܦܝܛ ܐܢܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚ
PhiloxMab:Disc ܩܒܪܐ ܠܡܐܟܠܬܐ̈ . ܗܘ ܠܐ ܚܣ ܥܠ ܚܝܘܗܝ̈ ܆ ܕܠܡܘܬܐ ܡܛܠ ܐܢܬ ܫܝܛܬܐ̈ . ‏ ‏ܚܝܐ ܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܡܛܠ ܕܢܚܝܟ ܆ ܘܐܢܬ ܥܒܝܕ
PhiloxMab:Disc ܩܕܡܝ . ܐܪܟܢ ܐܝܕܟ ܥܠ ܝܡܐ . ܘܦܠܘܓܝܗܝ . ܘܢܥܒܪܘܢ ܒܗ ܐܢܬ ܘܒܚܫܐ̈ . ܘܗܝܕܝܢ ܒܡܛܪܬܐ ܕܨܦܪܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ . ܡܢܐ ܓܥܐ
PhiloxMab:Disc ܩܕܡܝ . ܐܪܟܢ ܐܝܕܟ ܥܠ ܝܡܐ ܘܦܠܘܓܝܗܝ . ܒܪ ܫܥܬܗ ܓܝܪ ܐܢܬ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܬܦܢܝܬ ܠܡܘܫܐ ܆ ܐܦ ܠܘܬܟ ܡܬܐܡܪܐ . ܕܡܢܐ ܓܥܐ
PhiloxMab:Disc ܩܛܝܢܐܝܬ ܒܝܕܥܬܐ ܦܪܘܫܬܐ ܆ ܕܠܘ ܟܠ ܟܦܢܐ ܟܦܢܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ ܐܢܬ ܕܫܠܛܬ ܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܩܠܝܠ ܡܢܬܐ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܀ ‏ ‏ܚܘܪ ܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܩܢܝܐ ܕܩܢܝܢܟ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ . ܩܢܝܢܟ ܩܢܝܟ . ܠܗܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܐܢܬ ܒܪܚܡܬ ܩܢܝܢܐ ܙܥܘܪܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ . ܕܩܢܝ ܆ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܗܘܐ
PhiloxMab:Disc ܪܥܝܢܟ ܡܢ ܠܘܬ ܪܢܝܐ ܕܟܦܢܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܆ ܠܗܪܓܐ ܘܥܢܝܢܐ ܐܢܬ . ܟܕ ܡܘܠܕ ܐܢܬ ܒܟ ܠܘܩܒܠ ܟܦܢܐ . ܟܦܢܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܡܦܢܐ
PhiloxMab:Disc ܫܒܝܚܐ ܥܠ ܥܒܕܗ . ܘܐܢܬ ܒܫܦܠܟ ܠܪܓܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܫܝܛܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ . ܘܠܟ ܥܒܝܕܐ ܠܟ ܟܪܣܟ ܐܠܗܐ . ܫܠܝܛܐ
PhiloxMab:Disc ܫܒܪܐ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܫܡܐ ܠܚܡ ܠܟ . ܘܗܢܐ ܩܪܝܢܐ ܫܘܐ ܠܟ . ܕܒܗ ܐܢܬ ܆ ܕܒܗ̇ ܪܗܛܬ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܠܐ ܬܬܢܟܦ ܕܡܬܩܪܐ
PhiloxMab:Disc ܫܘܠܛܢܗ̇ ܇ ܕܗܐ ܐܦ ܠܚܘܫܒܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܛܪܕܐ ܡܢ ܢܦܫܐ . ‏ ‏8 ܐܢܬ ܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܗܝ ܒܪܝܐ ܥܝܢܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܒܫܐܕܐ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܚܙܐ
PhiloxMab:Disc ܬܐܠܦ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܫܝܛܝܢ ܥܡܠܝܟ̈ ܡܢ ܪܦܝܐ̈ ܆ ܘܡܬܬܢܝܢ ܐܢܬ ܕܚܠܦܝܗܝܢ ܫܡܥ ܗܘܐ . ܘܛܥܢ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܬܘܒ ܩܛܝܢܐܝܬ ܆ ܐܦ ܒܙܘܥܐ̈ ܕܟܝܢܐ . ܐܦ ܒܙܘܥܐ̈ ܕܪܓܬܐ . ܐܢܬ ܒܟ ܒܪܓܬ ܡܕܡ ܆ ܟܠܝܘܗܝ ܒܕܚܠܬܐ ܕܢܡܘܣܐ . ܟܕ ܡܬܒܩܐ
PhiloxMab:Disc ܬܚܐ ܠܗ̇ ܆ ܡܡܝܬ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܐܢ ܪܓܬܐ ܬܚܐ ܒܟ ܆ ܠܚܝܝܟ̈ ܐܢܬ . ܡܢܟ ܫܘܚܐ ܥܠܠܬܗ̇ ܕܪܓܬܟ ܆ ܘܡܢܟ ܡܬܝܠܕ ܒܘܛܠܗ̇ ܇ ܐܢ
PhiloxMab:Disc ܬܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܢܡܘܣܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܠܐ ܬܥܒܪ . ܐܦ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܐܣܬܒܪ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܡܬܝܒ ܗܘܐ . ܕܐܦ
PhiloxMab:Disc ܬܩܢܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܐܣܟܡܐ ܒܪܝܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ . ܘܗܘ ܡܕܡ ܕܗܘ ܠܐ ܩܢܐ ܗܘܐ . ܐܦܠܐ