simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܥܡܝ ܒܕܟܝܘܬܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܘܕܝ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ : ܡܕܝܢ ܦܘܫܝ ܐܢܬ ܕܥܒܕܝܟ̈ X¹ ܝܩܝܪܐ̈ ܢܬܟܣܘܢ ܘܠܐ ܢܬܝܕܥܘܢ̣ ܕܥܡ̇ܪ
Pall:LausHist ܕܗܟܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܒܩܠܝܬܝ . ܥܢ̣ܐ ܫܐܕܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ̣ܪ : ܐܢܐ ܐܢܬ ܒܗ ܒܦܪܓܠܐ ܗ̇ܘ . ܘܥܢ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܢܬܢܝܐܝܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡ̇ܢ
Pall:LausHist X⁰ XX X116ܗܘ |ܡܩܪܝܣ ܘܟܣܝ̣ܬ ܡܢܝ ܆ ܫܢܝܐ̈ X ܠܝX ܐܢܬ ܕܡܬܩܢ ܗܘܐ ܡܕܒܚܐ ܘܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܬܐ ܠܟ ܣܒܐ ܛܘܒܢܐ ܇
Pall:LausHist ܗܪܟܐ ܡܩܪ ܇ ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܗܫܐ ܇ ܡܢܐ ܐܬܝ̣ܬ ܠܐܬܪܢ ܆ ܠܐ ܐܢܬ ܡܚܝܢ |ܗܘܘX ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܇ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ : ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ
Pall:LausHist ܐܒ̇ܐ̣ ܕܠܐ ܡܠܘܐ ܐܢܬ |ܠܐܦܣܩܘܦܐ̈ . ܝX76 ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܥܢ̣ܐ ܐܢܬ ܡܠܐ ܦܣܥܬܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܝܢ ܫܡܫܐ : ܥܒ̇ܕܐ ² ܕܚܐܪܘܬܐ ܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist ܒܗܘܢ ܇ |ܕܗ̣ܝX¹ ܗܕܐ ܚܘܣܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܕܠܘܬ X ܐܢܬ ܬܬܪܦܐ ܒܬܪܥܝܬܟ ⁸ܕܥܠܝܗܘܢ XX X6ܘܡܬܬܪܝܡ ܐܢܬ ܟܕ ܡܓܚܟ
Pall:LausHist ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܬ ܕܨܒܝܐ ܐܢܬܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܠܗ : ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܕܓܒܪܐ
Pall:LausHist ܥܠܬܐ . ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ³⁵ܢܨܚܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܗܘܘ ܐܢܬ ³⁴ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܟ̣ ܘܐܦ ܠܗ ܠܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘܐ
Pall:LausHist ܐܘ ܢܟܦܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ¹ ܥܒ̣ܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ²ܠܘܣܐ̣ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗܝܢ ²⁸ܢܘܬܪܘܢ . X 5 X4ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܝ̇ܕܥ
Pall:LausHist ܡܢ ܗܕܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܘܩܕܢܐ |ܗܢܐ̣ ܐܙ̣ܠ ܠܩܠܝܬܗ ܐܢܬ ܇ ܗܒ ܕܝܢ ܠܒܟ ܠܫܗܪܐ ܘܗܘ̇ܝܬ ܡܨܠܐ ܒܙܗܝܪܘܬܐ̣ ܘܡܬܚܪܪ
Pall:LausHist ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܢܨܚܢܐ̈ ¹¹ܕܥܠ ܐܒܗܬܐ̈ ¹²ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܐܢܐ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܐܘ ܡܗܝܡܢ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܐ̣ ܐܦܠܐ
Pall:LausHist ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܐ ܩ̇ܢܝܬ ܒܥܘܕܪܢܐXX² ܐܢܬ ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ
Pall:LausHist ܣܒ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܙܒܢ ܐܢܬ ܕܝܢܪܝܢ̈ X ²⁵ܘܐܡܪܐ X ²⁶ܠܗ : ܕܐܝܟ XX ²⁷ܕܒܥܝܬ
Pall:LausHist . ܘܥܡ ⁴³ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܘܣܦ ܐܢܐ ܐܦ ⁴⁴ܗܕܐ ܕܠܐ ܬܒܣܪ ܥܠ ܐܢܬ ܠܡ ⁴¹ܡܠܝܟ̈ ܗܘ̣ܝܬ ܥܗܝܕ ⁴² ܠܚܪܬܐ ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܚ̇ܛܐ
Pall:LausHist ܘܡ̇ܢ X ¹⁵ܒܥܝܬ ܐ̇ܥܒܕX¹⁶ 11--12 117 ܠܟ . ܐܡ̇ܪ ܠܗܝ : ܐܢܬ ܇ ¹³ܘܟܕ X ¹⁴ܩܐ̇ܡ ܠܓܘ XX ܡܠ̣ܠ ܥܡܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡ̇ܢ
Pall:LausHist ܕܢܗܠܟ . ܐܢ ܒܐܘܡܢܘܬܗ ܕܐܒܘܢ̣ ܗܕܐ ܗܘܝ̣ܬ ܝ̇ܕܥ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܘܐܡܪܘ : ܐܚܝ̣ ¹ܒܐܝܕܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܒ̇ܥܐ
Pall:LausHist ܕܢܥܒܪ . . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ : ܟܠܢܫ ܡܢܢ ܢܗܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܢܬ ܛܠܝܬܐ ܘܬܐܡܪ : ܕܐܦ ܐܢܐ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܛܦ̇ܝܣܬ ܒܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ
Pall:LausHist ܆ ܐܬܬܦܝܣ ⁴ܘܐܦ ܠܡܠܬܢ ܕܝܠܢ ܘܒܬܪܥܝܬܟ ܕܚܠܬ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ¹ ܥܒ̣ܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ²ܠܘܣܐ̣ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ³ܠܢܦܫܟ ܡܪܬܐ
Pall:LausHist ܐܦ ²¹ܠܝ . 5 X1ܫܕܪܢܝ ܕܝܢ |ܠܡܒܘܥܐ ܕܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܡ ¹⁹ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ²0ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܡܦܝܣ
Pall:LausHist ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܬܦ̇ܝܣܬ ⁴⁸ܠܝX ⁴ܒܡܕܡ ܐܢܬ ⁴⁴ܠܕܘܒܪܐ ܕܟܝܐ ⁴⁵ܕܣܓܝ ܡܝܬܕ̇ ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ