simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܐ ܩ̇ܢܝܬ ܐܢܬ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܠܗ : ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܕܚ̇ܠ
Pall:LausHist ܡܢ ܗܕܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܘܩܕܢܐ |ܗܢܐ̣ ܐܙ̣ܠ ܠܩܠܝܬܗ ܐܢܬ ܇ ܗܒ ܕܝܢ ܠܒܟ ܠܫܗܪܐ ܘܗܘ̇ܝܬ ܡܨܠܐ ܒܙܗܝܪܘܬܐ̣ ܘܡܬܚܪܪ
Pall:LausHist ܡܢ ܗܫܐ ܡܪܬܝ ܘܚܬܝ ܐܢܬܝ̣ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܝ ܓܝܪ ܨܒܘܬܐ ܐܢܬ ܘܐܚ̣ܕ ܬܪܥܐ ܘܝܬ̣ܒ ܠܗ ܘܩ̣ܪܐ ܠܒܪܬ ܙܘܓܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ :
Pall:LausHist ܡܢ ܦܘܪܓܝܐ ܕܥܠܡܐ Xܢ ܗܢܐ ܣܪܝܩܐ ³¹ܘܡܬܚܒܠܢܐ̣ ܐܢܬ X ²ܘܕܚܠܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܡܢ ܢܦܫܟ ܬܫܕܐ̣ ³0ܟܕ ܥ̇ܪܩ
Pall:LausHist ܡܢܗ ܇ ܐܢ ܗܕܐ ܕܢ̣ܬ ܒܢܦܫܟ ܕܬܥܒܕ ܠܝ ܘܬܩܛܘܠܝܢܝ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܠܗ : ܡܘܡܝܐ ܐܢܐ ܠܟ ܒܪܝܫܗ⁰ܝ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܕܚ̇ܠ
Pall:LausHist ܡܩܘܝܬ ܗܟܢ ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܫܬܝܬ . ܘܢܦ̣ܩ ܡܠ̣ܐ ܘܣ̣ܪܦ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ ܕܒܟܠXX ܒܪܐ ܢܗܘܐ ܚܘܝܐ ܐܘ ܓܪܣܐ ܘܢܦܠ ܒܥܝܢܬܐ̈ ܕܡܝܐ̣̈
Pall:LausHist ܢܥܒܪ . . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ : ܟܠܢܫ ܡܢܢ ܢܗܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܐܢܬ ܛܠܝܬܐ ܘܬܐܡܪ : ܕܐܦ ܐܢܐ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܛܦ̇ܝܣܬ ܠܝ ܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ
Pall:LausHist ܢܦܪܣܝܗ̇ ܐܠܗܐ XX ⁵ܠܢܟܝܠܘܬܟ X . ⁶ 13 Xܢ X1ܘܬܒ̣ܗܬ̣ ܐܢܬ ܝܕܢܐ̈ ܡܗܪܝܢ ܠܟ̣ ܘܠܐX ³ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܆ ܐܢX ⁴ܕܝܢ ܢܣܝܘܢܐ
Pall:LausHist ܣܒ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܙܒܢ ܐܢܬ ܕܝܢܪܝܢ̈ X ²⁵ܘܐܡܪܐ X ²⁶ܠܗ : ܕܐܝܟ XX ²⁷ܕܒܥܝܬ
Pall:LausHist ܥܠܬܐ . ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ³⁵ܢܨܚܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܗܘܘ ܐܢܬ ³⁴ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܟ̣ ܘܐܦ ܠܗ ܠܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘܐ
Pall:LausHist ܥܡܝ ܒܕܟܝܘܬܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܘܕܝ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ : ܡܕܝܢ ܦܘܫܝ ܐܢܬ ܕܥܒܕܝܟ̈ X¹ ܝܩܝܪܐ̈ ܢܬܟܣܘܢ ܘܠܐ ܢܬܝܕܥܘܢ̣ ܕܥܡ̇ܪ
Pall:LausHist ܥܡܝ ܒܕܟܝܘܬܐ . ܗ̣ܘ ⁴ܕܝܢ ܐܘܕܝ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ : ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܕܥܒ . . . ܕܝܢ ܫܦܝܪܐ̈ ܢܬܟܣܘܢ ³ܘܠܐ ܢܬܝܕܥܘܢ̣ ܕܥܡ̇ܪ
Pall:LausHist ܥܡܠܗܘܢ X ²⁴ܘܡܬܟܫܠܬ ܒܕܠܐ ܡܨܝܬ̣ ܘܢܦ̇ܩ ܐܢܬ X²⁵ ܐܢܬ ²²ܠܐ ܡܨܝܬ̣ ܘܐܚܐ̈ X ²³ܐܢܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܨܝܡܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܡܣܝܒܪ
Pall:LausHist ܦܓܪܟ ܐܒ̇ܐ ܒܗܢܐ ܟܠܗ Xܢܚܘܡܐ . ¹ܗܝܕܝܢ ܥܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܘܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܠܗ : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܐܒ̇ܐ ܒܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ܩ̇ܛܠ
Pall:LausHist ܦܓܪܟ ܒܗܢܐ ܟܠܗ ܚܘܡܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ܐܢܐ ܠܗ̣ ܐܢܬ : Xܢ ܐܒ̇ܐ ܡ̇ܢܘX ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܒܗܕܐ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ¹0ܕܩ̇ܛܠ
Pall:LausHist ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܢܨܚܢܐ̈ ¹¹ܕܥܠ ܐܒܗܬܐ̈ ¹²ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܐܢܐ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܐܘ ܡܗܝܡܢ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܐ̣ ܐܦܠܐ
Pall:LausHist ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܬܦ̇ܝܣܬ ⁴⁸ܠܝX ⁴ܒܡܕܡ ܐܢܬ ⁴⁴ܠܕܘܒܪܐ ܕܟܝܐ ⁴⁵ܕܣܓܝ ܡܝܬܕ̇ ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ
Pall:LausHist ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܬܦ̇ܝܣܬ ⁴⁸ܠܝX ⁴ܒܡܕܡ ܐܢܬ ⁴⁴ܠܕܘܒܪܐ ܕܟܝܐ ⁴⁵ܕܣܓܝ ܡܝܬܕ̇ ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ