simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܇ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܗܪܟܐ .
Pall:LausHist ܕܫܕܝܢ̈ ܡܪܬܐ̣ ¹0ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܚܡܣܢ ¹¹ܕܠܐ ܬܫܬܐ
Pall:LausHist ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܥܡܪ ܗܪܟܐ .
Pall:LausHist : ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣
Pall:LausHist : ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣
Pall:LausHist ⁵ܕܒܗܢܐ ܩܕܣܐ ܥܬܝܕܐ ܐܢܬ ܕܬܦܠܝܢ . ܗ̣ܝ
Pall:LausHist ܬܐ ܣܒܐ ܒܪܝܟܐ̣ ܐܢܬ ܗܘ ܡܪܝ ܡܩܪܝܩX
Pall:LausHist XX : ¹0 ܐܢܬ ܗܘ ܦܠܢ ܇
Pall:LausHist ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܫܠܡ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈
Pall:LausHist : ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܡܩܪ ܇
Pall:LausHist ܇ ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܗܫܐ ܇ ܡܢܐ
Pall:LausHist ܡܫܬܚܩ ܐܢܬ ܘܪܥ̇ܠ ܐܢܬ ܘܙ̣ܐܥXX ¹³ܡܢܗ X
Pall:LausHist ܒܟܘܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܬܦܘܫ ܒܚܝܐ̈
Pall:LausHist ܒܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܬܦܘܫܝ ܒܚܝܐ̈
Pall:LausHist ܠܡܚܣܪܢܝܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܚ̇ܩ ܐܢܬ ܘܠܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܠܗ : ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܡ̇ܢ X ¹⁵ܒܥܝܬ
Pall:LausHist ܠܗ : ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܠܗ : ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐܐܢܬ ܐܥܒܕ
Pall:LausHist ܕܒܝܢܬ ܦܐܚܐ̈ ܡܗܠܟ ܐܢܬ ܘܥܠ ܢܫܒܐ̈ ܦܣ̇ܥ
Pall:LausHist XX ܒܗܕܐ ܡܫܬܚܩ ܐܢܬ ܘܪܥ̇ܠ ܐܢܬ ܘܙ̣ܐܥXX