simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܇ ܒܡܠܬ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܡܬܕܥܟܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܙܘܥܐ̈ ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܗܘ̣ܝܬ ܢܣ̇ܒ ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܪܚܩ̣ ܘܠܓܡܪ ⁷ܠܐ ܚ̇ܛܐ
Pall:LausHist ܇ ܕܬܨܘܡ X ²²ܠܐ ܡܨܝܬ̣ ܘܐܚܐ̈ X ²³ܐܢܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܨܝܡܐ̈ ܇ ܐܢܬ XXX ¹ܕܝܪܝܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܝܢ X²0 X ܦܟܘܡܝܣ X : ²¹ܡܟܝܠ ܣܒܐ
Pall:LausHist ܐ̇ܥܒܕ ܠܟ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ : ܐܢܐ ܗܘ ܛܠܝܗ ܕܦܠܢ ܘܠܚܡܐ ܡܘܒܠܢܐ ܐܢܬ ܠܓܘ · ܝ X276ܘܡܠ̣ܠ |ܥܡܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐ
Pall:LausHist ܐܒ̇ܐ ܒܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܦܓܪܟ ܐܒ̇ܐ ܒܗܢܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܩܠܝܬܐ ܚܕܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܙܒܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist ܐܒ̇ܐ̣ ܕܠܐ ܡܠܘܐ ܐܢܬ |ܠܐܦܣܩܘܦܐ̈ . ܝX76 ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܥܢ̣ܐ ܐܢܬ ܡܠܐ ܦܣܥܬܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܝܢ ܫܡܫܐ : ܥܒ̇ܕܐ ² ܕܚܐܪܘܬܐ ܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist ܐܒ̇ܝ ܒܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ܩܛܠܬ ܠܗ ܠܦܓܪܟ X X X6ܒܚܘܡܐ . ܐܢܬ ܘܡܫܠܡ ܚܕ ܟܘܪܚܐ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ ܐܢܐ : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist ܐܘ ܢܟܦܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ¹ ܥܒ̣ܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ²ܠܘܣܐ̣ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗܝܢ ²⁸ܢܘܬܪܘܢ . X 5 X4ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܝ̇ܕܥ
Pall:LausHist ܐܢ ܠܐܢܬܬܟ ܬܚܐ . ²0ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܝܢ ܟܕ ܗܘܬ ܠܓܒܪܐ ²¹ ܐܢܬ ܐܢܬܝ ܐܢܬܬܐ ܐܢ ܠܒܥܠܟܝ ܬܐܚܝܢ X ¹ܐܘ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܝ̇ܕܥ
Pall:LausHist ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܒܥܩܒܬܗ̈ ܬܗܠܟ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܘܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬܝ̣ ܐܠܐX ܒܥ̇ܒܕܐ ⁵ܚܘܝ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ : ܐܦX
Pall:LausHist ܐܢ ܬܟܬܪ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܫܠܝܬ̣ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܬܩܛܥܐ ܐܢܬ ܡܕܡ ܠܐ ܢܬܠ ܠܗ̣ ܬܘܒ ܠܐ ܐ̇ܙܠ Xܝ ܡܬܩܪܒ ܠܬܡܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
Pall:LausHist ܐܢ ܬܟܬܪ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܫ̇ܠܐ ܐܢܬ X¹⁸ ܡܚܕܐ X ܐܢܬ XX¹⁴ܢ ܠܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗ ܡܕܡ̣ ܬܘܒX ¹⁵ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܠܬܡܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
Pall:LausHist ܐܢܬ XX ¹²ܕܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ X ¹³ܒܕܘܟܬܐ ܕܫܪܐXXX¹⁴ ܐܢܐ ܐܢܬ X . ⁸ܥܢ̣ܐ XX ܢܬܢܝܐܝܠ ܛܘܒܢܐ X ¹0ܘܐܡ̣ܪ X : ¹¹ܡ̇ܢ
Pall:LausHist ܐܦ ²¹ܠܝ . 5 X1ܫܕܪܢܝ ܕܝܢ |ܠܡܒܘܥܐ ܕܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܡ ¹⁹ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ²0ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܡܦܝܣ
Pall:LausHist ܒܗ ܒܟܬܒܐ̣ ܣܦܝܩܐܝܬ X ¹ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ ܡܗܝܡܢܐܕܡܫܝܚܐܟܕ ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܦܓ̇ܥ
Pall:LausHist ܒܗܕܐ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ¹0ܕܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܦܓܪܟ ܒܗܢܐ ܟܠܗ ܚܘܡܐ . ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ : Xܢ ܐܒ̇ܐ ܡ̇ܢܘX ܕܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist ܒܗܘܢ ܇ |ܕܗ̣ܝX¹ ܗܕܐ ܚܘܣܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܕܠܘܬ X ܐܢܬ ܬܬܪܦܐ ܒܬܪܥܝܬܟ ⁸ܕܥܠܝܗܘܢ XX X6ܘܡܬܬܪܝܡ ܐܢܬ ܟܕ ܡܓܚܟ
Pall:LausHist ܒܗܝܢ ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܝܐ ܠܟ ܠܢܟܝܢܐ . ܣܓܝ ²ܕܝܢ ܡܢ ܟܘܝܐ̈ ܐܢܬ ܗ̣ܢܝܢ ܡܪܦܝܢ̈ ܐܘ ܬܬܚܬܪ ܥܠܝܗܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܓܚܟ
Pall:LausHist ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣̇ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ¹³ܠܝ ¹⁴ܒܗ̇ ¹⁵ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܬ X ܗܕܐ̣ ¹0ܕܟܕ ¹¹ܓܒܪܐ ܐܢܬ ܕܕܚ̇ܠ ¹²ܠܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ
Pall:LausHist ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܐ ܩ̇ܢܝܬ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܢܬ ܐܡܪܬ : ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܓܒܪܐ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ
Pall:LausHist ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܐ ܩ̇ܢܝܬ ܒܥܘܕܪܢܐXX² ܐܢܬ ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ