simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܒܫܦܝܪܬܐ̈ X X180ܘܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܠܡܚܪ
Pall:LausHist ⁸ܕܥܠܝܗܘܢ XX X6ܘܡܬܬܪܝܡ ܐܢܬ ܟܕ ܡܓܚܟ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܟܠܗܘܢ ܘܗܘ̣ܝ ܡܠܦ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܕܡ
Pall:LausHist ³²ܘܒܣܘܘܚܐ ܐܡܝܢܐ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܠܘܬ ܣܒܪܐ ܕܒܐܠܗܐ
Pall:LausHist ܕܡܛܠX ܐܠܗܐ ܡܚܒ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܡ̇ܪ
Pall:LausHist ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܚܒ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܡ̇ܪ
Pall:LausHist ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܐܚܒ ܐܢܬ ܠܝ . ⁵ܐܡ̇ܪ
Pall:LausHist ܐܢܬ̣ ܕܝ̇ܢܐ ܕܦܩ̇ܕ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܐܣܛܪܢܝܐ
Pall:LausHist ܐܢܬ̣ ܕܝ̇ܢܐ ܕܦܩ̇ܕ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܙܢܝܘܬܐ
Pall:LausHist : ¹⁷ܕܐܢܗܘ ܕܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܠܝ ܘܗܘ̇ܐ ܫܘܠܡܟ
Pall:LausHist |ܕܠܒܣܬܪܟ X⁵ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܝX ⁸ܒܒܨܝܪܘܬܐ̣ ܨܠܐ
Pall:LausHist ܐܠܐ ܕܬܗܘܐ ܡܠܦ ܐܢܬ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚܐ̈ ܕܠܐ
Pall:LausHist ܆ ܟܕ ܡܙܕܗܪ ܐܢܬ ܠܡܛܪ ܢܦܫܟ ܐܝܟ
Pall:LausHist ¹²ܕܐܢܗܘ ܠܡ ¹³ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܬܕܒܪܘ ܥܡܝ ܒܢܟܦܘܬܐ̣
Pall:LausHist ³ܗܕܐ ܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ⁴ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܬܪܒܝܘXX ܒܣܒܪܐ ܛܒܐ
Pall:LausHist ܣܦܝܩܐܝܬ X ¹ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܠܕܘܒܪܝܗܘܢẌ
Pall:LausHist ܕܝܠܗ ܘܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܡܗܠܟ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̣ ܐܪܚܩ
Pall:LausHist X ¹¹ܡܢܐ ܦܩ̇ܕ ܐܢܬ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܛܒܥܐ̈
Pall:LausHist ܪܓܠܝܟ̣̈ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܪܓܢܝܬܐ̈
Pall:LausHist ܗܕܐ̣ ܓܒܪܐ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ