simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܘܠܐ ܢܬܝܕܥܘܢ̣ ܕܥܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܡܝ ܒܕܟܝܘܬܐ .
Pall:LausHist ܠܗ : ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܗܟܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܣܒܐ ܛܘܒܢܐ ܇ ܐܢܬ X⁰ XX X116ܗܘ
Pall:LausHist : ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܡܩܪ ܇
Pall:LausHist ² ܕܚܐܪܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܐܒ̇ܐ̣ ܕܠܐ ܡܠܘܐ
Pall:LausHist ܐܢܬ ܟܕ ܡܓܚܟ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܇ |ܕܗ̣ܝX¹
Pall:LausHist ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ
Pall:LausHist ܠܐܠܗܐ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܥܠܬܐ . ܒܗܠܝܢ
Pall:LausHist ܗܟܝܠ ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܘ ܢܟܦܐ ܘܡܗܝܡܢܐ
Pall:LausHist ܡܨܠܐ ܒܙܗܝܪܘܬܐ̣ ܘܡܬܚܪܪ ܐܢܬ ܡܢ ܗܕܐ .
Pall:LausHist ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܐ̣ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ
Pall:LausHist ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ
Pall:LausHist ܕܐܝܟ XX ²⁷ܕܒܥܝܬ ܐܢܬ ܣܒ ܐܢܘܢ ܇
Pall:LausHist ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ . ܘܥܡ ⁴³ܗܠܝܢ
Pall:LausHist ܠܗ : ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܡ̇ܢ X ¹⁵ܒܥܝܬ
Pall:LausHist ¹ܒܐܝܕܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܢܗܠܟ . ܐܢ
Pall:LausHist ܐܬܛܦ̇ܝܣܬ ܒܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܢܥܒܪ . .
Pall:LausHist ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ³ܠܢܦܫܟ ܡܪܬܐ ܐܢܬ ܆ ܐܬܬܦܝܣ ⁴ܘܐܦ
Pall:LausHist ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܐܦ ²¹ܠܝ .
Pall:LausHist ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ ܐܢܬ ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ