simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ
Pall:LausHist ܡܨܠܐ ܒܙܗܝܪܘܬܐ̣ ܘܡܬܚܪܪ ܐܢܬ ܡܢ ܗܕܐ .
Pall:LausHist ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ : ܐܢܬ ܡܢ ܗܫܐ ܡܪܬܝ
Pall:LausHist ܬܫܕܐ̣ ³0ܟܕ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܡܢ ܦܘܪܓܝܐ ܕܥܠܡܐ
Pall:LausHist ܒܪܝܫܗ⁰ܝ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢܗ ܇ ܐܢ
Pall:LausHist ܘܢܦܠ ܒܥܝܢܬܐ̈ ܕܡܝܐ̣̈ ܐܢܬ ܡܩܘܝܬ ܗܟܢ ܘܠܐ
Pall:LausHist ܠܝ ܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܢܥܒܪ . .
Pall:LausHist ܐܢX ⁴ܕܝܢ ܢܣܝܘܢܐ ܐܢܬ ܢܦܪܣܝܗ̇ ܐܠܗܐ XX
Pall:LausHist ܕܐܝܟ XX ²⁷ܕܒܥܝܬ ܐܢܬ ܣܒ ܐܢܘܢ ܇
Pall:LausHist ܠܐܠܗܐ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܥܠܬܐ . ܒܗܠܝܢ
Pall:LausHist ܘܠܐ ܢܬܝܕܥܘܢ̣ ܕܥܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܡܝ ܒܕܟܝܘܬܐ .
Pall:LausHist ³ܘܠܐ ܢܬܝܕܥܘܢ̣ ܕܥܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܡܝ ܒܕܟܝܘܬܐ .
Pall:LausHist ܇ ܘܠܐ ܡܣܝܒܪ ܐܢܬ ܥܡܠܗܘܢ X ²⁴ܘܡܬܟܫܠܬ
Pall:LausHist ܣܝܒܘܬܐ ܇ ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܦܓܪܟ ܐܒ̇ܐ ܒܗܢܐ
Pall:LausHist ܣܝܒܘܬܐ ܇ ¹0ܕܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܦܓܪܟ ܒܗܢܐ ܟܠܗ
Pall:LausHist ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܐ̣ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ
Pall:LausHist ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ ܐܢܬ ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ
Pall:LausHist ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ ܐܢܬ ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ