simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist . XX X ܠܐ ܕܝܢ ܚ̇ܙܝܬܗ ܡܡܬܘܡ ܕܦܫ̣ܛ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܐܓܣ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܐܦ ܠܝ ܠܚܨܝܦܐ ¹ܡܦܝܣ
Pall:LausHist . Xܣܓܝܐܝܢ X 4 35 X3ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܕܠܐ ܚ̇ܙܝܬܗ ܐܢܬ : ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܐܦ ܠܝ ܡܦܝܣ
Pall:LausHist . ܘܥܡ ⁴³ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܘܣܦ ܐܢܐ ܐܦ ⁴⁴ܗܕܐ ܕܠܐ ܬܒܣܪ ܥܠ ܐܢܬ ܠܡ ⁴¹ܡܠܝܟ̈ ܗܘ̣ܝܬ ܥܗܝܕ ⁴² ܠܚܪܬܐ ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܚ̇ܛܐ
Pall:LausHist . ܡܣܩ ܠܗ̇ XXX³ ܕܝܢ X ³⁷ܠܥܠܝܐ̈ XX ³⁸ܘܡܚܘܐ XX ³⁹ܠܗ̇ ܐܢܬ XX ³⁵ܐܘ ܠܛܒܥܐ̈ . ܐܡܪܐ ܠܗ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܬ ܨܒ̇ܐ
Pall:LausHist . ܢܫܟܢ ܠܟ |ܐܠܗܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ¹ܡܫܬ ܩܠ ܐܢܬ ²ܥܠ ܩܕܠܐ X 3 ܐܢܬ ܙ ܗܝܪ ܇ ܡܛܠ X 3 ܕܒܝܢܬ ܦܐܚܐ̈ ܡܗܠܟ ܐܢܬ ܘܥܠ ܢܫܒܐ̈ ܦܣ̇ܥ
Pall:LausHist X ²⁸ܡܨܚܐ XX ²⁷ܠܗܘܢ . ܘܠܐ ܩܒܠܗ ܠܐ X²⁸ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܢܬ X ²⁴ܘܡܬܟܫܠܬ ܒܕܠܐ ܡܨܝܬ̣ ܘܢܦ̇ܩ ܐܢܬ X²⁵ ܘܗܘ̇ܐ
Pall:LausHist X ¹³ܒܕܘܟܬܐ ܕܫܪܐXXX¹⁴ ܐܢܐ ܒܗ̇ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܝܘܐX : ܐܢܬ ܛܘܒܢܐ X ¹0ܘܐܡ̣ܪ X : ¹¹ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܢܬ XX ¹²ܕܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist X ܒܕܡܘܬ ܙܢܝܬܐ ܕܬ]ܣܓܐ ܠܟ X ܪܚ[ܡܐ̈ ܇ ܐܘ ܡ̇ܢܘ Xܐܢܘܢ X ܐܢܬ ܘܒܚܡܬܐ ܒܝܫܬܐ : ܕܠܡܢܐ ܠܡ ] |ܡܨܒ[ܬܐ ܠܟ ܢܦܫܟ ܘܝ̇ܬܒ
Pall:LausHist XX ¹²ܕܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ X ¹³ܒܕܘܟܬܐ ܕܫܪܐXXX¹⁴ ܐܢܐ ܒܗ̇ ܐܢܬ X . ⁸ܥܢ̣ܐ XX ܢܬܢܝܐܝܠ ܛܘܒܢܐ X ¹0ܘܐܡ̣ܪ X : ¹¹ܡ̇ܢ ܐܢܬ
Pall:LausHist X²⁵ ܘܗܘ̇ܐ ܐܢܬ X ²⁸ܡܨܚܐ XX ²⁷ܠܗܘܢ . ܘܠܐ ܩܒܠܗ ܠܐ X²⁸ ܐܢܬ ܡܣܝܒܪ ܐܢܬ ܥܡܠܗܘܢ X ²⁴ܘܡܬܟܫܠܬ ܒܕܠܐ ܡܨܝܬ̣ ܘܢܦ̇ܩ
Pall:LausHist X¹⁸ ܡܚܕܐ X ¹⁷ܡܬܩܛܥܐ X ¹⁸ܠܗ ܘܥ̇ܪܟ ܡܢܟ . ܘܡܢ ܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܐܢܬ ܠܬܡܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܢ ܬܟܬܪ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܫ̇ܠܐ
Pall:LausHist X⁰ XX X116ܗܘ |ܡܩܪܝܣ ܘܟܣܝ̣ܬ ܡܢܝ ܆ ܫܢܝܐ̈ X ܠܝX ܐܢܬ ܕܡܬܩܢ ܗܘܐ ܡܕܒܚܐ ܘܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܬܐ ܠܟ ܣܒܐ ܛܘܒܢܐ ܇
Pall:LausHist |ܠܐܦܣܩܘܦܐ̈ . ܝX76 ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܕܝܢ ܫܡܫܐ : ܥܒ̇ܕܐ ² ܕܚܐܪܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܐܒ̇ܐ̣ ܕܠܐ ܡܠܘܐ
Pall:LausHist ²0ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܐܦ ²¹ܠܝ . 5 ܐܢܬ X ܩܠܝܠ ܇ ¹⁸ܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ ܟܕ ܡܥܩ : ܕܐܢܗܘ ܠܡ ¹⁹ ܕܡܫܟܚ
Pall:LausHist ²ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܒܥܩܒܬܗ̈ ܬܗܠܟ ܘܐܦ ܐܢܬ ܡܠܬܝ̣ ܐܠܐ ܒܥ̇ܒܕܐ ܚܘܝ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ : ܕܐܦ
Pall:LausHist ²ܥܠ ܩܕܠܐ X 3 ܕܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܟܣܝܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ . ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܘܥܠ ܢܫܒܐ̈ ܦܣ̇ܥ ܐܢܬ . ܢܫܟܢ ܠܟ |ܐܠܗܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ¹ܡܫܬ ܩܠ
Pall:LausHist ¹0ܢܨܝܚ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܐܢܬ ܕܝܢ X 3 ܗ̇ܘ ܕܠܣܘܘܚܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܐܚܒ̣
Pall:LausHist ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܬ ܕܨܒܝܐ ܐܢܬܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܠܗ : ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܕܓܒܪܐ
Pall:LausHist ܆ ܐܬܬܦܝܣ ⁴ܘܐܦ ܠܡܠܬܢ ܕܝܠܢ ܘܒܬܪܥܝܬܟ ܕܚܠܬ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ¹ ܥܒ̣ܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ²ܠܘܣܐ̣ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ³ܠܢܦܫܟ ܡܪܬܐ
Pall:LausHist ܆ ܠܟܐܢܐ̈ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ⁸ܠܐ ܣܝܡ . ܡܝܬܪܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܒܦܘܪܫܢܐ ܐܢܬ ܟܕ ܠܡܚܣܪܢܝܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܚ̇ܩ ܐܢܬ ܘܠܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ