simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܠܝ ܠܚܨܝܦܐ ¹ܡܦܝܣ ܐܢܬ . XX X
Pall:LausHist ܐܦ ܠܝ ܡܦܝܣ ܐܢܬ . Xܣܓܝܐܝܢ X
Pall:LausHist ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ . ܘܥܡ ⁴³ܗܠܝܢ
Pall:LausHist ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܬ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ . ܡܣܩ ܠܗ̇
Pall:LausHist ܘܥܠ ܢܫܒܐ̈ ܦܣ̇ܥ ܐܢܬ . ܢܫܟܢ ܠܟ
Pall:LausHist ܐܢܬ X²⁵ ܘܗܘ̇ܐ ܐܢܬ X ²⁸ܡܨܚܐ XX
Pall:LausHist XX ¹²ܕܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ X ¹³ܒܕܘܟܬܐ ܕܫܪܐXXX¹⁴
Pall:LausHist ܠܟ ܢܦܫܟ ܘܝ̇ܬܒ ܐܢܬ X ܒܕܡܘܬ ܙܢܝܬܐ
Pall:LausHist : ¹¹ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܢܬ XX ¹²ܕܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist ܒܕܠܐ ܡܨܝܬ̣ ܘܢܦ̇ܩ ܐܢܬ X²⁵ ܘܗܘ̇ܐ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܫ̇ܠܐ ܐܢܬ X¹⁸ ܡܚܕܐ X
Pall:LausHist ܣܒܐ ܛܘܒܢܐ ܇ ܐܢܬ X⁰ XX X116ܗܘ
Pall:LausHist ܐܒ̇ܐ̣ ܕܠܐ ܡܠܘܐ ܐܢܬ |ܠܐܦܣܩܘܦܐ̈ . ܝX76
Pall:LausHist ܠܡ ¹⁹ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ²0ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣
Pall:LausHist ܠܝ : ܕܐܦ ܐܢܬ ²ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܕܒܟܠܙܒܢ ¹ܡܫܬ ܩܠ ܐܢܬ ²ܥܠ ܩܕܠܐ X
Pall:LausHist ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܐܚܒ̣ ܐܢܬ ¹0ܢܨܝܚ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܝܘܣ̣
Pall:LausHist ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ
Pall:LausHist ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ³ܠܢܦܫܟ ܡܪܬܐ ܐܢܬ ܆ ܐܬܬܦܝܣ ⁴ܘܐܦ
Pall:LausHist ܐܢܬ ܘܠܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܆ ܠܟܐܢܐ̈ ܓܝܪ