simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܠܟ ܢܦܫܟ ܘܝ̇ܬܒ ܐܢܬ X ܒܕܡܘܬ ܙܢܝܬܐ
Pall:LausHist ܪܓܠܝܟ̣̈ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܪܓܢܝܬܐ̈
Pall:LausHist : ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣
Pall:LausHist ܘܠܓܡܪ ⁷ܠܐ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ ܇ ܒܡܠܬ ܐܠܗܐ
Pall:LausHist : ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣
Pall:LausHist ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ
Pall:LausHist ܒܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܬܦܘܫܝ ܒܚܝܐ̈
Pall:LausHist ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܫ̇ܠܐ ܐܢܬ X¹⁸ ܡܚܕܐ X
Pall:LausHist ³²ܘܒܣܘܘܚܐ ܐܡܝܢܐ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܠܘܬ ܣܒܪܐ ܕܒܐܠܗܐ
Pall:LausHist ܣܝܒܘܬܐ ܇ ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܦܓܪܟ ܐܒ̇ܐ ܒܗܢܐ
Pall:LausHist ܆ ܟܕ ܡܙܕܗܪ ܐܢܬ ܠܡܛܪ ܢܦܫܟ ܐܝܟ
Pall:LausHist ܗܕܐ̣ ¹0ܕܟܕ ¹¹ܓܒܪܐ ܐܢܬ ܕܕܚ̇ܠ ¹²ܠܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ
Pall:LausHist ܕܫܕܝܢ̈ ܡܪܬܐ̣ ¹0ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܚܡܣܢ ¹¹ܕܠܐ ܬܫܬܐ
Pall:LausHist ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܓܚܟ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܇ ܗܕܐ
Pall:LausHist ܐܢܬ̣ ܕܝ̇ܢܐ ܕܦܩ̇ܕ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܐܣܛܪܢܝܐ
Pall:LausHist XX : ¹0 ܐܢܬ ܗܘ ܦܠܢ ܇
Pall:LausHist ܕܠܝܬ ܒܗܘܢXX ܝܘܬܪܢ̣ ܐܢܬ ܒܢܝܢܐ ܕܡܠܐ̈ X
Pall:LausHist ܐܒ̇ܐ ܡ̇ܢܘX ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܒܗܕܐ ܣܝܒܘܬܐ ܇