simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܥܠܝ . ܘܠܡܢܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܐܦܩܬܢܝ . ܣܦܬ ܕܝܢ : ܘܥܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܪܘܓܙܟ ܠܘܬܝ . ܘܚܝܠܘܢ̈ ܡܚܠܦ
P:Job [AB] ܠܗ ܒܕܚܠܬܐ . ܚܦܪ ܒܥܘܡܩܐ : ܘܕܐܨ ܒܢܚܠܐ . ܘܢܦܩ ܠܐܘܪܥܐ ܐܢܬ ܘܡܠܒܫ ܐܢܬ ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܩܡܨܐ . ܐܘ ܡܕܚܠ
P:Job [AB] : ܐܬܝܒܝܢܝ ܦܬܓܡܐ . ܐܬܛܝܒ ܘܩܘܡ ܩܕܡܝ . ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܟ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܥܝܪܬܢܝ . ܘܢܫܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܬܢܝ . ܐܢ ܡܫܟܚ
P:Job [AB] ܠܡܙܟܐ . ܐܬܠ ܠܟ ܦܬܓܡܐ : ܕܪܒ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܢܬ ܘܣܡ ܒܣܕܐ ܪܓܠܝ̈ . ܘܢܛܪ ܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܝ̈ . ܒܗܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
P:Job [AB] ܒܐܦܝ̈ ܟܝܡܐ . ܐܘ ܫܒܝܠ ܓܢܒܪܐ ܚܙܝܬ . ܗܐ ܬܦܩ ܥܓܠܬܐ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ ܡܬܩܫܝܢ ܡܝܐ̈ . ܘܐܦܝ̈ ܬܗܘܡܐ̈ ܐܚܕܝܢ . ܐܚܕ
P:Job [AB] ܕܚܢܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ . ܐܘ ܡܢܐ ܡܬܒܝܢ ܐܢܬ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܢ . ܐܢܬ . ܒܐܪܙܗ ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ : ܘܐܬܓܠܝܬ ܠܟ ܚܟܡܬܐ . ܡܢܐ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܐܓܢܬ ܐܝܕܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܕܚܠ ܐܝܘܒ ܠܐܠܗܐ .
P:Job [AB] ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܬܕܒܪܬ . ܘܕܟܐ ܗܘܝܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܟ . ܒܪܡ ܡܢ ܐܢܬ : ܘܠܝܬ ܕܟܠܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܡܡܝܩ ܐܢܬ : ܠܝܬ ܕܡܟܣ ܠܟ . ܘܐܡܪ
P:Job [AB] ܒܘܝܢܐ . ܡܢܘ ܐܪܡܝ ܡܫܘܚܬܗ̇ ܐܢ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܡܢܘ ܡܬܚ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܟܕ ܡܬܩܢ ܗܘܝܬ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܚܘܢܝ : ܐܢ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܪܘܓܙܟ ܠܘܬܝ . ܘܚܝܠܘܢ̈ ܡܚܠܦ ܐܢܬ ܥܠܝ . ܘܠܡܢܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܬܓܢܒܪ ܥܠܝ . ܘܡܚܪܐ ܐܢܬ ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ
P:Job [AB] ܠܝ ܕܬܙܟܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ . ܘܪܥܡ ܐܢܬ ܒܩܠܐ ܐܢܬ ܚܨܝܟ̈ . ܐܫܐܠܟ : ܐܘܕܥܝܢܝ . ܐܢ ܗܘ ܕܡܒܛܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܡܚܝܒ
P:Job [AB] ܕܪܥܐ ܕܠܐ ܒܥܘܫܢܐ . ܡܢܐ ܐܬܪܥܝܬ ܕܠܐ ܚܟܡܬܐ . ܘܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ . ܨܚ ܝ ܘܥܢܐ ܐܝܘܒ ܘܐܡܪ . ܠܡܢܐ ܡܥܕܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܚܝܠ . ܘܦܪܩ
P:Job [AB] ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠܗ ܕܪܝܡܐ . ܐܘ ܕܒܪ ܦܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐ . ܡܬܬܟܠ ܐܢܬ ܪܝܡܐ ܕܢܦܠܚܟ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܥܠ ܐܘܪܚܟ ܒܐܬ . ܕܠܡܐ ܐܣܪ
P:Job [AB] . ܐܪܝܟܐ ܗܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܫܘܚܬܗ̇ . ܘܦܬܝܐ ܗܝ ܡܢ ܝܡܐ . ܐܢ ܐܢܬ . ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܫܝܘܠ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܡܡܠܠ : ܘܠܝܬ ܕܟܠܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܡܡܝܩ ܐܢܬ : ܠܝܬ ܕܡܟܣ ܠܟ . ܐܢܬ ܒܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܡܙܕܕܩ . ܗܐ ܥܠ ܡܠܝܟ̈ ܡܝܬܐ̈ ܗܘ ܢܫܬܩܘܢ .
P:Job [AB] ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܪܘܚܟ : ܘܡܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܦܘܡܟ ܡܠܐ̈ . ܡܢܘ ܐܢܫܐ ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܟ . ܘܡܢܐ ܡܪܡܙܢ̈ ܥܝܢܝܟ̈ . ܕܡܪܝܡ
P:Job [AB] ܠܝ . ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܛܠܡ ܐܢܬ ܘܡܣܠܐ ܐܢܬ ܠܐܘܬܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܐܠܗܐ : ܠܐ ܬܚܝܒܢܝ : ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܥܠ ܡܢܐ ܕܐܢ
P:Job [AB] ܐܘܪܚܬܟ̈ ܡܢ ܕܚܠܬܟ . ܢܟܣܟ ܘܢܥܘܠ ܒܕܝܢܐ ܥܡܟ . ܗܐ ܒܝܫܬܟ ܐܢܬ ܓܒܪܐ : ܕܐܢܬ ܐܫܬܘܝܬ ܥܡܗ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢ ܕܡܬܡܡ
P:Job [AB] ܓܝܪ ܐܬܒܩܝܬ ܘܠܐ ܐܢܐ . ܘܡܕܡ ܕܝܕܥ ܐܢܬ : ܡܠܠ . ܐܢܫܐ ܕܠܒܐ ܐܢܬ ܐܢ ܥܒܕܬ ܥܘܠܐ . ܬܘܒ ܠܐ ܐܘܣܦ ܠܡܬܠ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܚܛܝܬ .
P:Job [AB] ܘܡܣܠܐ ܐܢܬ ܠܐܘܬܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܘܥܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܬ ܬܚܝܒܢܝ : ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܥܠ ܡܢܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܝ . ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܛܠܡ