simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܡܦܩܐ ܕܥܢܢܐ̈ : ܘܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܒܝܕܥܬܐ . ܠܒܘܫܝܟ̈ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܣܡ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܓܠܐ ܢܘܗܪܐ ܕܥܢܢܘܗܝ̈ . ܝܕܥ
P:Job [AB] ܡܫܟܗ ܒܣܪܐ : ܘܪܝܫܗ ܒܛܠܠܐ ܕܢܘܪܐ . ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܟ . ܐܢܬ ܫܘܬܦܐ̈ ܢܬܟܢܫܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܢܦܠܓܘܢܗ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ . ܡܠܐ
P:Job [AB] ܡܬܓܢܒܪ ܥܠܝ . ܘܡܚܪܐ ܐܢܬ ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܘܚܙܝܬ ܡܘܟܟܝ . ܘܐܢ ܐܬܬܪܝܡ : ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܬܨܘܕܢܝ . ܘܗܦܟ
P:Job [AB] ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠܗ ܕܪܝܡܐ . ܐܘ ܕܒܪ ܦܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐ . ܡܬܬܟܠ ܐܢܬ ܪܝܡܐ ܕܢܦܠܚܟ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܥܠ ܐܘܪܚܟ ܒܐܬ . ܕܠܡܐ ܐܣܪ
P:Job [AB] ܢܡܘܣܐ ܒܐܪܥܐ . ܡܪܝܡ ܐܢܬ ܥܠ ܥܢܢܐ̈ ܩܠܟ . ܘܡܟܣܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܐܦܝ̈ ܥܝܘܬܐ . ܝܕܥ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܫܡܝܐ : ܐܘ ܣܐܡ
P:Job [AB] ܢܡܘܣܐ ܕܫܡܝܐ : ܐܘ ܣܐܡ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܒܐܪܥܐ . ܡܪܝܡ ܐܢܬ ܥܠ ܐܢܬ . ܗܐ ܬܦܩ ܥܓܠܬܐ ܒܥܕܢܗ̇ . ܐܘ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܐܦܝ̈ ܥܝܘܬܐ . ܝܕܥ
P:Job [AB] ܥܠ ܚܘܒܝ̈ ܘܥܠ ܚܛܗܝ̈ . ܘܝܕܥ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܙܟܝ ܐܢܐ . ܘܠܝܬ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ . ܐܘ ܫܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܕܓܒܪܐ . ܕܡܥܩܒ
P:Job [AB] ܥܠ ܢܦܫܟ : ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܝܒܟ . ܐܢܐ ܐܬܝܒܟ ܡܠܐ̈ : ܘܐܦ ܐܢܬ ܒܕܝܢܐ : ܕܐܡܪܬ ܐܙܕܕܩܬ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܢ ܐܡܪܬ ܡܢܐ ܡܘܬܪ
P:Job [AB] ܥܠ ܥܢܢܐ̈ ܩܠܟ . ܘܡܟܣܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܝܐ̈ . ܡܫܕܪ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܫܡܝܐ : ܐܘ ܣܐܡ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܒܐܪܥܐ . ܡܪܝܡ
P:Job [AB] ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܨܦܪܐ . ܘܢܛܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܝܘܡܝ̈ ܥܠܝܡܘܬܟ . ܐܢܬ . ܡܫܪ ܥܡܟ ܩܝܡܐ . ܐܘ ܡܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܥܒܕܐ ܠܥܠܡ . ܓܚܟ
P:Job [AB] ܥܠܘܗܝ ܕܣܓܝ ܚܝܠܗ . ܘܫܒܩ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܠܐܘܬܟ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠܗ ܕܪܝܡܐ . ܐܘ ܕܒܪ ܦܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐ . ܡܬܬܟܠ
P:Job [AB] ܥܠܘܗܝ ܠܐܘܬܟ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܗ ܕܡܕܟܐ ܐܕܪܟ . ܘܙܪܥܟ ܚܡܠ . ܐܢܬ ܦܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐ . ܡܬܬܟܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܣܓܝ ܚܝܠܗ . ܘܫܒܩ
P:Job [AB] ܥܠܝ . ܘܠܡܢܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܐܦܩܬܢܝ . ܣܦܬ ܕܝܢ : ܘܥܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܪܘܓܙܟ ܠܘܬܝ . ܘܚܝܠܘܢ̈ ܡܚܠܦ
P:Job [AB] ܥܠܝ ܚܘܒܐ̈ ܕܛܠܝܘܬܝ . ܘܣܡܬ ܪܓܠܝ̈ ܒܣܕܐ . ܘܢܛܪܬ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ
P:Job [AB] ܥܠܝ ܢܛܘܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܬܒܝܐܢܝ . ܘܐܬܠܒܒ ܡܢ ܛܘܪܦܐ ܐܢܬ . ܘܐܬܢܐ ܒܡܪܪܐ̈ ܕܢܦܫܝ . ܝܡܐ ܐܢܐ : ܐܘ ܬܢܝܢܐ : ܕܡܩܝܡ
P:Job [AB] ܦܓܘܕܬܐ ܒܦܘܡܗ . ܘܢܩܒ ܐܢܬ ܦܟܗ ܒܫܘܪܗ . ܘܐܢ ܡܣܓܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܠܬܢܝܢܐ ܒܡܨܝܕܬܐ . ܒܚܒܠܐ ܬܐܚܕܝܘܗܝ ܒܠܫܢܗ . ܪܡܐ
P:Job [AB] ܦܟܗ ܒܫܘܪܗ . ܘܐܢ ܡܣܓܐ ܒܥܐ ܡܢܟ ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܪܟܝܟܢ̈ . ܡܫܪ ܐܢܬ ܬܐܚܕܝܘܗܝ ܒܠܫܢܗ . ܪܡܐ ܐܢܬ ܦܓܘܕܬܐ ܒܦܘܡܗ . ܘܢܩܒ
P:Job [AB] ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܩܡܨܐ . ܐܘ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܣܘܣܝܐ : ܘܥܠ ܪܟܒܗ . ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܣܘܣܝܐ ܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܡܠܒܫ
P:Job [AB] ܪܘܓܙܟ ܠܘܬܝ . ܘܚܝܠܘܢ̈ ܡܚܠܦ ܐܢܬ ܥܠܝ . ܘܠܡܢܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܬܓܢܒܪ ܥܠܝ . ܘܡܚܪܐ ܐܢܬ ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ
P:Job [AB] ܬܚܘܡܗ : ܘܫܒܝܠܐ ܕܒܝܬܗ . ܘܐܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܡܬܝ ܐܬܝܠܕܬ : ܐܢܬ ܐܘܪܚܐ ܫܪܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܕܘܟܬܗ ܕܚܫܘܟܐ ܐܝܟܐ ܗܝ . ܐܢ ܝܕܥ