simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܐܡܬܝ ܐܬܝܠܕܬ : ܘܡܢܝܢܐ ܕܝܘܡܝܟ̈ ܐܢ ܣܓܝܐܝܢ . ܥܠܬ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܗܝ . ܐܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܬܚܘܡܗ : ܘܫܒܝܠܐ ܕܒܝܬܗ . ܘܐܢ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܐܢ ܥܒܕܬ ܥܘܠܐ . ܬܘܒ ܠܐ ܐܘܣܦ ܠܡܬܠ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܚܛܝܬ . ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ : ܕܫܒܩܬ : ܠܐ ܡܚܒܠ ܐܢܐ ܕܠܐ ܚܛܗܝܢ̈ . ܐܠܦܝܢܝ
P:Job [AB] ܐܦܝܟ̈ ܡܢܝ . ܘܚܫܒܬܢܝ ܠܟ ܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܐܢܬ ܚܘܒܐ̈ ܘܚܛܗܐ̈ . ܚܘܒܝ̈ ܘܚܛܗܝ̈ ܐܘܕܥܝܢܝ . ܠܡܢܐ ܡܗܦܟ
P:Job [AB] ܐܬܩܢܬ ܠܒܟ : ܘܦܫܛܬ ܐܝܕܝܟ̈ ܠܘܬܗ . ܐܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܘܠܐ ܐܢܬ ܡܬܒܝܢ . ܘܓܒܪܐ ܕܕܟܐ ܡܬܠܒܒ . ܘܕܓܢܒܪ : ܥܕܪ ܠܐܢܫ . ܐܠܘ
P:Job [AB] ܒܐܦܝ̈ ܟܝܡܐ . ܐܘ ܫܒܝܠ ܓܢܒܪܐ ܚܙܝܬ . ܗܐ ܬܦܩ ܥܓܠܬܐ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ ܡܬܩܫܝܢ ܡܝܐ̈ . ܘܐܦܝ̈ ܬܗܘܡܐ̈ ܐܚܕܝܢ . ܐܚܕ
P:Job [AB] ܒܐܦܝ̈ ܥܝܘܬܐ . ܝܕܥ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܫܡܝܐ : ܐܘ ܣܐܡ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܐܘ ܫܒܝܠ ܓܢܒܪܐ ܚܙܝܬ . ܗܐ ܬܦܩ ܥܓܠܬܐ ܒܥܕܢܗ̇ . ܐܘ ܩܐܡ
P:Job [AB] ܒܘܝܢܐ . ܡܢܘ ܐܪܡܝ ܡܫܘܚܬܗ̇ ܐܢ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܡܢܘ ܡܬܚ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܟܕ ܡܬܩܢ ܗܘܝܬ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܚܘܢܝ : ܐܢ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܒܠܫܢܐ ܕܢܟܠܐ . ܢܚܝܒܟ ܦܘܡܟ ܘܠܐ ܐܢܐ . ܘܣܦܘܬܟ̈ ܢܣܗܕܢ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܢܐܠܦ ܦܘܡܟ ܚܛܗܐ̈ . ܘܨܒܐ
P:Job [AB] ܒܩܠܐ ܐܟܘܬܗ . ܠܒܫ ܓܐܝܘܬܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܐܬܥܛܦ ܙܝܘܐ ܐܢܬ . ܘܡܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܬܙܟܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ . ܘܪܥܡ
P:Job [AB] ܒܪܩܐ̈ ܘܐܙܠܝܢ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܟ ܕܗܐ ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ . ܡܢܘ ܣܡ ܐܢܬ ܥܠ ܥܢܢܐ̈ ܩܠܟ . ܘܡܟܣܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܝܐ̈ . ܡܫܕܪ
P:Job [AB] ܒܬܡܝܡܘܬܟ . ܨܚܐ ܠܐܠܗܟ : ܘܡܘܬ . ܐܡܪ ܠܗ̇ : ܐܝܟ ܕܡܡܠܠܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܥܠ ܩܛܡܐ . ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܗ : ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܚܡܣܢ
P:Job [AB] ܓܒܪܐ : ܕܐܢܬ ܐܫܬܘܝܬ ܥܡܗ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢ ܕܡܬܡܡ ܐܢܬ ܩܕܡܝ .   ܘܥܢܐ ܐܠܝܦܙ ܬܝܡܢܝܐ : ܘܐܡܪ . ܕܠܡܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܡܪ
P:Job [AB] ܓܝܪ ܐܬܒܩܝܬ ܘܠܐ ܐܢܐ . ܘܡܕܡ ܕܝܕܥ ܐܢܬ : ܡܠܠ . ܐܢܫܐ ܕܠܒܐ ܐܢܬ ܐܢ ܥܒܕܬ ܥܘܠܐ . ܬܘܒ ܠܐ ܐܘܣܦ ܠܡܬܠ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܚܛܝܬ .
P:Job [AB] ܕܐܢܐ ܙܟܝ ܐܢܐ . ܘܠܝܬ ܕܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܡܫܬܘܙܒ . ܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܬ ܐܢܝܢ ܕܓܒܪܐ . ܕܡܥܩܒ ܐܢܬ ܥܠ ܚܘܒܝ̈ ܘܥܠ ܚܛܗܝ̈ . ܘܝܕܥ
P:Job [AB] ܕܚܠܬܐ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܢܐܠܦ ܦܘܡܟ ܐܢܬ ܕܠܐ ܟܫܪܢ̈ : ܘܒܡܠܐ̈ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܝܘܬܪܢ . ܐܦ ܐܢܬ ܡܒܛܠ
P:Job [AB] ܕܚܢܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ . ܐܘ ܡܢܐ ܡܬܒܝܢ ܐܢܬ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܢ . ܐܢܬ . ܒܐܪܙܗ ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ : ܘܐܬܓܠܝܬ ܠܟ ܚܟܡܬܐ . ܡܢܐ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܬܕܒܪܬ . ܘܕܟܐ ܗܘܝܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܟ . ܒܪܡ ܡܢ ܐܢܬ : ܘܠܝܬ ܕܟܠܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܡܡܝܩ ܐܢܬ : ܠܝܬ ܕܡܟܣ ܠܟ . ܘܐܡܪ
P:Job [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܢ . ܗܐ ܐܝܬ ܒܢ ܕܣܒ : ܐܦ ܐܝܬ ܒܢ ܕܩܫܝܫ : ܐܢܬ ܚܟܡܬܐ . ܡܢܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܚܢܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ . ܐܘ ܡܢܐ ܡܬܒܝܢ
P:Job [AB] ܕܠܐ ܚܝܠ . ܘܦܪܩ ܐܢܬ ܕܪܥܐ ܕܠܐ ܒܥܘܫܢܐ . ܡܢܐ ܐܬܪܥܝܬ ܕܠܐ ܐܢܬ ܗܘ : ܘܒܪܢܫܐ ܬܘܠܥܐ . ܨܚ ܝ ܘܥܢܐ ܐܝܘܒ ܘܐܡܪ . ܠܡܢܐ ܡܥܕܪ
P:Job [AB] ܕܪܥܐ ܕܠܐ ܒܥܘܫܢܐ . ܡܢܐ ܐܬܪܥܝܬ ܕܠܐ ܚܟܡܬܐ . ܘܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ . ܨܚ ܝ ܘܥܢܐ ܐܝܘܒ ܘܐܡܪ . ܠܡܢܐ ܡܥܕܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܚܝܠ . ܘܦܪܩ