simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Deut [AB] ܥܠܝܗܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܟ : ܘܢܐܠܨܟ ܒܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܟ̈ : ܒܟܠܗ̇ ܐܢܬ ܩܘܪܝܟ̈ : ܥܕܡܐ ܕܢܟܒܘܫ ܫܘܪܝܟ̈ ܪܡܐ̈ ܘܥܫܝܢܐ̈ : ܕܬܟܝܠ
P:Deut [AB] ܙܝܬܝܟ̈ : ܠܐ ܬܦܠܐ ܒܣܬܪܟ : ܐܠܐ ܠܥܡܘܪܐ ܘܠܝܬܡܐ ܐܢܬ : ܕܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܟܠܗ ܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܚܒܛ
P:Deut [AB] : ܘܠܗܘܢ ܦܣܩ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚܩܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܬܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܪܙܠܐ : ܡܛܠ ܕܡܢܗܘܢ ܐܟܠ
P:Deut [AB] ܠܗܘܢ : ܠܙܟܘܪܐ̈ ܘܠܩܨܘܡܐ̈ ܫܡܥܝܢ : ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ . ܗܘܝܬ ܬܡܝܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܡܛܠ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܪܬ
P:Deut [AB] ܒܚܩܠܐ . ܒܪܝܟܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܟܪܣܟ : ܘܦܐܪܐ̈ ܕܐܪܥܟ : ܘܝܠܕܐ ܐܢܬ : ܟܕ ܬܫܡܥ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܒܩܪܝܬܐ : ܒܪܝܟ
P:Deut [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܥܒܕ ܗܟܢܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܣܢܐ ܘܐܣܠܝ ܐܢܬ ܗܘܘ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܝܗܘܢ̈ : ܕܐܥܒܕ ܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗܘܢ .
P:Deut [AB] ܐܝܕܟ . ܐܙܕܗ݇ܪ ܕܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠ‍ܠܘܝܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܝܟ̈ ܐܢܬ ܕܒܩܘܪܝܟ̈ : ܘܬܚܕܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܘܫܛ
P:Deut [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܠܢܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ : ܠܗ ܚܒܠ ܘܦܣܘܩ : ܘܒܢܝ ܐܢܬ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܒܐܘܠܨܢܐ . ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܐܝܠܢܐ ܐܝܢܐ ܕܝܕܥ
P:Deut [AB] ܒܝܬܐ ܚܕܬܐ : ܥܒܕ ܬܝܟܐ ܠܐܓܪܟ : ܕܠܐ ܢܦܠ ܡܢܗ ܐܢܫܐ : ܐܢܬ : ܘܒܢܝܗ̇̈ ܣܒ ܠܟ : ܕܢܛܐܒ ܠܟ ܘܢܣܓܘܢ ܝܘܡܬܟ̈ . ܘܡܐ ܕܒܢܐ
P:Deut [AB] ܩܫܐ ܩܕܠܐ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܘܠܐ ܬܛܥܐ ܕܐܪܓܙܬ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܐܢܬ ܝܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܛܒܬܐ ܠܡܐܪܬܗ̇ : ܡܛܠ ܕܥܡܐ
P:Deut [AB] ܠܗ̇ ܠܡܐܪܬܗ̇ . ܘܐܢ ܢܕܪ ܐܢܬ ܢܕܪܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܠܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܘܫܛ ܐܢܬ ܐܝܕܟ : ܒܐܪܥܐ ܕܥܐܠ
P:Deut [AB] ܘܐܒܗܝܟ̈ . ܘܒܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܠܐ ܬܫܠܐ : ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܚܐ ܐܢܬ ܬܡܢ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܩܝܣܐ : ܘܕܟܐܦܐ : ܕܠܐ ܝܕܥܬ
P:Deut [AB] ܠܬܡܢ ܠܡܐܪܬܗ̇ : ܗܒ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܓܪܙܝܡ : ܐܢܬ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ . ܘܟܕ ܢܥܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܠܐܪܥܐ ܕܥܐܠ
P:Deut [AB] . ܘܟܕ ܢܣܒ ܓܒܪܐ ܐܢܬܬܐ ܘܢܥܘܠ ܠܘܬܗ̇ : ܘܢܣܢܝܗ̇ . ܘܢܓܘܪ ܐܢܬ . ܓܕܝܠܬܐ̈ ܥܒܕ ܠܟ ܥܠ ܐܪܒܥ ܟܢܦܘܗܝ̈ ܕܡܪܛܘܛܟ : ܕܡܬܟܣܐ
P:Deut [AB] ܠܡܫܩܠܗ : ܡܛܠ ܕܪܚܝܩ ܗܘ ܡܢܟ ܐܬܪܐ ܕܓܒܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܐܢܬ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܘܐܢ ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܡܢܟ ܐܘܪܚܐ : ܘܠܐ ܡܫܟܚ
P:Deut [AB] ܟܪܡܟ : ܠܐ ܬܒܥܪ ܒܣܬܪܟ : ܐܠܐ ܠܥܡܘܪܐ ܘܠܝܬܡܐ ܘܠܐܪܡܠܬܐ ܐܢܬ : ܐܠܐ ܠܥܡܘܪܐ ܘܠܝܬܡܐ ܘܠܐܪܡܠܬܐ ܢܗܘܐ . ܘܡܐ ܕܩܛܦ
P:Deut [AB] ܠܗ . ܕܡܛܠ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܟܠܗܘܢ ܐܢܬ : ܘܢܗܘܐ ܥܠܝܟ ܚܛܗܐ . ܐܠܐ ܗܒ ܠܗ : ܘܠܐ ܢܒܐܫ ܠܒܟ ܡܐ ܕܝܗܒ
P:Deut [AB] ܐܝܕܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܓܡܪ ܡܣܟܢܐ ܡܢ ܓܘ ܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܦܩܕ ܐܢܐ ܐܢܬ : ܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܟ̈ ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܘܫܛ
P:Deut [AB] ܒܩܪܝܬܐ : ܠܝܛ ܐܢܬ ܒܚܩܠܐ . ܠܝܛ ܣܠܟ : ܘܐܨܘܬܟ . ܠܝܛܝܢ ܐܢܬ : ܢܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܟ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܘܛܬܐ̈ : ܘܢܕܪܟܢܟ̈ . ܠܝܛ
P:Deut [AB] ܘܐܒܗܝܟ̈ : ܘܬܦܠܘܚ ܬܡܢ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܩܝܣܐ ܘܕܟܐܦܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܠܟ ܘܠܡܠܟܟ ܕܐܩܝܡܬ ܥܠܝܟ : ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬ