simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MartStPhokSinop ܕܝܢܐ ܕܡܛܝܒ ܠܗ ܕܠܐ ܡܫܬܠܡ . 71 . ܟܕ ܕܝܢ ܫܪܬ ܕܚܠܬܐ ܥܠ ܐܢܬ ܒܝ ܘܒܐܒܝ . ܛܪܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܐܬܪܐ ܗܘ | ܕܐܡܪܬ ܐܙܠ . ܘܡܩܒܠ
MartStPhokSinop ܕܨܒܝܬ ܕܬܦܝܣܝܢܝ . 20 . ܐܦܪܝܩܝܢܘܣ ܐܡܪ ܗܕܐ ܡܠܬܟ ܐܢܬ ܡܐܬ . ܘܠܘܝ ܡܐܬ ܛܒܐܝܬ . | ܘܠܐ ܒܝܫܐܝܬ . ܘܒܗܠܝܢ ܟܝ ܣܒܪ
MartStPhokSinop ܕܬܣܥܘܪ ܣܥܘܪ . ܠܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܠܬܝ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܫܬܠܛ . ܐܦ ܠܐ ܐܢܬ ܒܣܝܢ ܐܢܘܢ ܩܕܡܝ . ܘܠܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܝ . ܡܟܝܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
MartStPhokSinop ܕܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܝ . 41 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܟܕ ܡܥܝܩ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܠܝܟ . ܐܝܟ | ܕܥܠ ܪܕܝܐ ܘܓܒܪܐ ܡܫܡܗܐ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܗܐ ܡܬܢܣܐ
MartStPhokSinop ܕܬܫܬܠܛ . ܐܦ ܠܐ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܝ . ܥܝܕܝ ܓܝܪ ܕܥܡ ܡܪܝܐ . ܐܢܬ . ܡܟܝܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܣܥܘܪ ܣܥܘܪ . ܠܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܠܬܝ ܡܨܐ
MartStPhokSinop ܗܘ ܡܢ ܐܪܣܛܛܠܘܣ ܒܦܝܠܣܦܘܬܗ . | A 206r . 1 25 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܬܟܝܠ ܐܢܬ ܘܨܒܝܬ ܕܬܡܘܬ . ܝܡܐ ܐܢܐ ܒܗܢܐ ܫܡܫܐ ܕܟܒܪ ܡܝܬܪ
MartStPhokSinop ܘܠܐ ܗܘ ܕܡܡܠܟ ܥܠܝܟ ܡܨܐ ܕܢܣܒ ܡܢܝ . ܐܢ ܨܒܝܬ ܗܟܝܠ ܐܫܬܢܕ ܐܢܬ ܟܠ ܩܢܝܢ ܡܓܗܐ | ܐܢܐ ܗܘ . ܕܚܕܐ ܡܪܓܢܝܬܐ ܐܩܢܐ . ܐܝܕܐ ܕܠܐ
MartStPhokSinop ܘܡܢܐ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܠܗ . 64 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܐܢܬ ܬܕܥ ܐܢܬ ܗܘܝܬ . 63 . ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ . ܢܚܙܐ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܠܡܢܘ ܡܕܒܚ
MartStPhokSinop ܘܨܒܝܬ ܕܬܡܘܬ . ܝܡܐ ܐܢܐ ܒܗܢܐ ܫܡܫܐ ܕܟܒܪ ܡܝܬܪ ܐܢܬ ܗܘ ܡܢ ܐܢܬ . ܘܐܢܬ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܚܟܡܬܐ ܐܝܬ ܒܟ ܘܥܠ ܦܟܝܗܘܬܐ ܬܟܝܠ
MartStPhokSinop ܟܝ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ | ܗܢܐ ܟܠܗ ܫܘܠܛܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܐܦ | ܠܐ ܐܢܬ ܫܘܝܢ ܐܦ ܠܐ ܠܡܠܬܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܫܬܐ̈ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܛܒ ܘܡܝܬܪ
MartStPhokSinop ܠܗ . 64 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܐܢܬ ܬܕܥ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܢܬ ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ . ܢܚܙܐ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܠܡܢܘ ܡܕܒܚ ܐܢܬ ܘܡܢܐ ܡܩܪܒ
MartStPhokSinop ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܕܒܚܘܢ . B 227v . 2 39 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ . ܘܟܡܐ ܪܒܐ ܐܢܬ ܡܢ ܚܡܫ ܪܒܘܢ̈ ܐܢܫܐ ܩܝܡܝܢ ܒܗܠܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܗܦܟ
MartStPhokSinop ܠܡܢ ܕܝܗܒ ܠܟ . 53 . ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ ܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܡܢ ܐܠܗܐ̈ ܐܢܬ . 52 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܪܫܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܡܢ ܐܠܗܐ ܝܗܝܒ . ܐܢ ܝܕܥ
MartStPhokSinop ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܫܬܘܕܥ ܡܢܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟܘܬܢ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ
MartStPhokSinop ܡܠܟܐ . B 229r . 2 61 . ܛܪܝܢܘܣ | ܐܡܪ ܐܬܘܪܬܝܗܝ ܪܥܝܢܝ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܢܫܘܙܒ ܗܐ ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܝܩܪ
MartStPhokSinop ܡܢܘ | ܝܗܒ ܠܟ ܗܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܐ ܗܐ ܘܿܠܐ ܗܘ ܠܝ ܕܐܡܪ ܐܢܬ . 1 76 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܡܕܒܚ ܐܢܐ . ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ
MartStPhokSinop ܡܢܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܒܪܗ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܐܙܕܩܦ . 38 . ܐܢܬ ܒܪܘܝܟ | . ܘܓܒܘܠܗ ܕܗܘ ܐܚܝܕ ܥܠܡܐ ܕܩܪܝܬ ܘܟܢ ܡܫܬܘܕܥ
MartStPhokSinop ܢܦܫܟ ܬܨܒܐ ܕܬܘܒܕܝܢܝ . ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܘܚܡܝܟ̈ ܘܣܪܩܝܟ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܝ . 41 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܟܕ ܡܥܝܩ
MartStPhokSinop ܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܕܡܐ ܡܡܠܠܬ ܥܡܝ ܝܘܡܢܐ ܗܘ ܕܠܡܚܪ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܠܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ .
MartStPhokSinop ܥܡ ܡܢܘ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܐܘ ܥܡ ܡܢ ܐܝܬ ܠܟ . A 210v . 2 82 . ܦܘܩܐ ܐܢܬ ܛܘܪܐ̈ ܘܚܡܬܗ | ܡܘܩܕܐ ܝܡܡܐ̈ . 81 . ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ . ܠܐ ܝܕܥ