simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MartStPhokSinop . 27 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܝܕܝܥ ܗܝ ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܟܘܢ ܬܘܩܠܬܐ ܐܢܬ ܓܠܝܐܝܬ ܚܘܝܬܝܗܿ ܠܠܘܬܟ ܘܫܛܘܪܘܬܟ ܕܒܗܘ ܙܩܝܦܐ ܚܐܪ
MartStPhokSinop . B 225v . 1 7 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܡܪܬ ܗܘܝܬ | ܐܢܬ ܘܝܗܒܬ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬܟ . ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܩܐܡ
MartStPhokSinop . | ܘܠܐ ܫܝܛܬ ܦܘܩܕܢܝ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܗܘܐ ܨܝܕ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܡܠܘܟܐ̈ ܐܠܐ ܠܢܦܫܟ ܡܠܟ
MartStPhokSinop . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ
MartStPhokSinop . ܘܐܬܝܬ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܕܡܠܟܐ̈ . B 226r . 2 19 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܘ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܐܫܬܕܪܬ ܘܬܫܬܐܠ ܘܐܡܪ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܬܛܦܝܣ
MartStPhokSinop . ܘܦܠܚ |ܐܢܬ ܠܗ . 50 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܫܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܟ ܐܘ ܐܢܬ ܬܕܥ ܕܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܛܪܝܢܘܣ . ܘܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܝܩܪ
MartStPhokSinop . ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܠܟ ܗܕܐ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܙܩܝܦܐ ܕܐܦ ܗܕܐ ܪܒܐ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܚܫܗ ܗܘ ܫܡܥܬ . ܒܚܝܠܗ ܕܝܢ ܘܒܢܘܚܡܗ ܠܐ ܡܬܒܩܐ
MartStPhokSinop . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ ܐܢܬ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ
MartStPhokSinop | ܗܢܐ ܟܠܗ ܫܘܠܛܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܐܦ | ܠܐ ܦܬܓܡܐ ܝܗܒܝܢ ܠܡܕܡ ܐܢܬ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܫܬܐ̈ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܛܒ ܘܡܝܬܪ ܐܢܬ ܟܝ ܕܐܚܝܕ
MartStPhokSinop ܐܘ ܥܡ ܡܢ ܐܝܬ ܠܟ . A 210v . 2 82 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܝܡܡܐ̈ . 81 . ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ . ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܥܡ ܡܢܘ ܡܡܠܠ
MartStPhokSinop ܐܝܟܐ ܩܐܡ ܐܢܬ . B 225v . 1 7 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܠܐ ܐܡܪܬ ܘܝܗܒܬ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬܟ . ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ
MartStPhokSinop ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ . 18 . ܐܦܪܝܩܝܢܘܣ ܐܡܪ ܠܘ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܐܢܬ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܘܐܓܠܘܙ ܬܪܥܝܬܐ ܕܣܟܘܠܬܢܐ̈ . ܐܪܐ ܟܝ ܡܫܬܘܕܥ
MartStPhokSinop ܐܢܬ ܦܘܩܐ ܗܘܿ ܕܠܐ ܐܫܬܘܕܥ ܡܢܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟܘܬܢ . ܘܥܠ ܐܢܬ 49 . ܗܝܕܝܢ ܛܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܩܐ ܘܐܡܪ ܠܗ .
MartStPhokSinop ܐܦ ܠܐ ܣܠܩ ܥܠ ܪܥܝܢܟ ܐܘ ܡܕܡܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܐܢܬ ܘܒܣܗܪܐ ܘܒܣܕܝܪܘܬܗܘܢ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܘܒܥܒܘܕܗܘܢ ܠܐ ܡܬܒܩܐ
MartStPhokSinop ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ . 33 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܬܗܘܐ ܗܕܐ ܡܡܬܘܡ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܘܠܗܘܢ ܠܫܡܝܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܗܘܘ . ܘܠܐ ܝܗܒ
MartStPhokSinop ܓܝܪ ܒܚܫܗ ܗܘ ܫܡܥܬ . ܒܚܝܠܗ ܕܝܢ ܘܒܢܘܚܡܗ ܠܐ ܡܬܒܩܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܙܩܝܦܐ . A 206v . 2 B 227v . 1 37 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ
MartStPhokSinop ܓܝܪ ܗܐ ܡܬܢܣܐ ܐܢܬ ܕܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܝ . 41 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܝ ܘܚܐܣ ܐܢܐ ܥܠܝܟ . ܐܝܟ | ܕܥܠ ܪܕܝܐ ܘܓܒܪܐ ܡܫܡܗܐ .
MartStPhokSinop ܕܐܝܬܝܗܘܢ . 45 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܘ ܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܢܬ ܪܫܝܢܐ ܐܠܗܐ̈ ܐܢܚܢܢ ܡܕܒܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܐܢܬ ܡܣܝܒܐ̈ ܐܡܪ
MartStPhokSinop ܕܗܘܘ . ܘܠܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ . 33 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܐܢܬ ܐܡܪ ܬܘܒ ܠܗܢܐ ܝܗܒ ܢܘܗܪܐ ܘܠܗܘܢ ܠܫܡܝܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪ
MartStPhokSinop ܕܝܢ ܥܡ ܐܠܗܝܟ̈ ܠܫܝܘܠ ܘܠܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ ܬܐܙܠ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܬܬܠܐ ܥܠ ܩܝܣܐ . ܘܒܐܐܪ ܠܫܡܝܐ ܥܡ ܡܪܝ ܐܗܘܐ .