simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MartStPhokSinop ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܕܒܚܘܢ . B 227v . 2 39 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ . ܘܟܡܐ ܪܒܐ ܐܢܬ ܡܢ ܚܡܫ ܪܒܘܢ̈ ܐܢܫܐ ܩܝܡܝܢ ܒܗܠܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܗܦܟ
MartStPhokSinop ܡܢܘ | ܝܗܒ ܠܟ ܗܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܐ ܗܐ ܘܿܠܐ ܗܘ ܠܝ ܕܐܡܪ ܐܢܬ . 1 76 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܡܕܒܚ ܐܢܐ . ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ
MartStPhokSinop . ܘܐܬܝܬ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܕܡܠܟܐ̈ . B 226r . 2 19 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܘ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܐܫܬܕܪܬ ܘܬܫܬܐܠ ܘܐܡܪ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܬܛܦܝܣ
MartStPhokSinop . ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܠܟ ܗܕܐ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܙܩܝܦܐ ܕܐܦ ܗܕܐ ܪܒܐ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܚܫܗ ܗܘ ܫܡܥܬ . ܒܚܝܠܗ ܕܝܢ ܘܒܢܘܚܡܗ ܠܐ ܡܬܒܩܐ
MartStPhokSinop . | ܘܠܐ ܫܝܛܬ ܦܘܩܕܢܝ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܗܘܐ ܨܝܕ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܡܠܘܟܐ̈ ܐܠܐ ܠܢܦܫܟ ܡܠܟ
MartStPhokSinop ܕܨܒܝܬ ܕܬܦܝܣܝܢܝ . 20 . ܐܦܪܝܩܝܢܘܣ ܐܡܪ ܗܕܐ ܡܠܬܟ ܐܢܬ ܡܐܬ . ܘܠܘܝ ܡܐܬ ܛܒܐܝܬ . | ܘܠܐ ܒܝܫܐܝܬ . ܘܒܗܠܝܢ ܟܝ ܣܒܪ
MartStPhokSinop ܕܬܣܥܘܪ ܣܥܘܪ . ܠܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܠܬܝ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܫܬܠܛ . ܐܦ ܠܐ ܐܢܬ ܒܣܝܢ ܐܢܘܢ ܩܕܡܝ . ܘܠܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܝ . ܡܟܝܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
MartStPhokSinop ܕܬܫܬܠܛ . ܐܦ ܠܐ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܝ . ܥܝܕܝ ܓܝܪ ܕܥܡ ܡܪܝܐ . ܐܢܬ . ܡܟܝܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܣܥܘܪ ܣܥܘܪ . ܠܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܠܬܝ ܡܨܐ
MartStPhokSinop ܠܡܢ ܕܝܗܒ ܠܟ . 53 . ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ ܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܡܢ ܐܠܗܐ̈ ܐܢܬ . 52 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܪܫܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܡܢ ܐܠܗܐ ܝܗܝܒ . ܐܢ ܝܕܥ
MartStPhokSinop ܡܠܟܐ . B 229r . 2 61 . ܛܪܝܢܘܣ | ܐܡܪ ܐܬܘܪܬܝܗܝ ܪܥܝܢܝ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܢܫܘܙܒ ܗܐ ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܝܩܪ
MartStPhokSinop ܐܦ ܠܐ ܣܠܩ ܥܠ ܪܥܝܢܟ ܐܘ ܡܕܡܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܐܢܬ ܘܒܣܗܪܐ ܘܒܣܕܝܪܘܬܗܘܢ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܘܒܥܒܘܕܗܘܢ ܠܐ ܡܬܒܩܐ
MartStPhokSinop . B 225v . 1 7 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܡܪܬ ܗܘܝܬ | ܐܢܬ ܘܝܗܒܬ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬܟ . ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܩܐܡ
MartStPhokSinop ܕܐܝܬܝܗܘܢ . 45 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܘ ܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܢܬ ܪܫܝܢܐ ܐܠܗܐ̈ ܐܢܚܢܢ ܡܕܒܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܐܢܬ ܡܣܝܒܐ̈ ܐܡܪ
MartStPhokSinop ܓܝܪ ܒܚܫܗ ܗܘ ܫܡܥܬ . ܒܚܝܠܗ ܕܝܢ ܘܒܢܘܚܡܗ ܠܐ ܡܬܒܩܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܙܩܝܦܐ . A 206v . 2 B 227v . 1 37 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ
MartStPhokSinop ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ . 18 . ܐܦܪܝܩܝܢܘܣ ܐܡܪ ܠܘ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܐܢܬ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܘܐܓܠܘܙ ܬܪܥܝܬܐ ܕܣܟܘܠܬܢܐ̈ . ܐܪܐ ܟܝ ܡܫܬܘܕܥ
MartStPhokSinop . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ
MartStPhokSinop . ܘܦܠܚ |ܐܢܬ ܠܗ . 50 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܫܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܟ ܐܘ ܐܢܬ ܬܕܥ ܕܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܛܪܝܢܘܣ . ܘܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܝܩܪ
MartStPhokSinop ܘܠܐ ܗܘ ܕܡܡܠܟ ܥܠܝܟ ܡܨܐ ܕܢܣܒ ܡܢܝ . ܐܢ ܨܒܝܬ ܗܟܝܠ ܐܫܬܢܕ ܐܢܬ ܟܠ ܩܢܝܢ ܡܓܗܐ | ܐܢܐ ܗܘ . ܕܚܕܐ ܡܪܓܢܝܬܐ ܐܩܢܐ . ܐܝܕܐ ܕܠܐ
MartStPhokSinop ܗܘ ܡܢ ܐܪܣܛܛܠܘܣ ܒܦܝܠܣܦܘܬܗ . | A 206r . 1 25 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܬܟܝܠ ܐܢܬ ܘܨܒܝܬ ܕܬܡܘܬ . ܝܡܐ ܐܢܐ ܒܗܢܐ ܫܡܫܐ ܕܟܒܪ ܡܝܬܪ
MartStPhokSinop ܦܘܩܐ ܗܘܿ ܕܠܐ ܐܫܬܘܕܥ ܡܢܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟܘܬܢ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܐܢܬ ܗܝܕܝܢ ܛܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܩܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ