simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MartStPhokSinop ܘܨܒܝܬ ܕܬܡܘܬ . ܝܡܐ ܐܢܐ ܒܗܢܐ ܫܡܫܐ ܕܟܒܪ ܡܝܬܪ ܐܢܬ ܗܘ ܡܢ ܐܢܬ . ܘܐܢܬ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܚܟܡܬܐ ܐܝܬ ܒܟ ܘܥܠ ܦܟܝܗܘܬܐ ܬܟܝܠ
MartStPhokSinop ܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܕܡܐ ܡܡܠܠܬ ܥܡܝ ܝܘܡܢܐ ܗܘ ܕܠܡܚܪ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܠܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ .
MartStPhokSinop . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ
MartStPhokSinop . ܘܦܠܚ |ܐܢܬ ܠܗ . 50 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܫܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܟ ܐܘ ܐܢܬ ܬܕܥ ܕܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܛܪܝܢܘܣ . ܘܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܝܩܪ
MartStPhokSinop . | ܘܠܐ ܫܝܛܬ ܦܘܩܕܢܝ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܗܘܐ ܨܝܕ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܡܠܘܟܐ̈ ܐܠܐ ܠܢܦܫܟ ܡܠܟ
MartStPhokSinop ܕܐܝܬܝܗܘܢ . 45 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܘ ܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܢܬ ܪܫܝܢܐ ܐܠܗܐ̈ ܐܢܚܢܢ ܡܕܒܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܐܢܬ ܡܣܝܒܐ̈ ܐܡܪ
MartStPhokSinop . ܘܐܬܝܬ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܕܡܠܟܐ̈ . B 226r . 2 19 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܘ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܐܫܬܕܪܬ ܘܬܫܬܐܠ ܘܐܡܪ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܬܛܦܝܣ
MartStPhokSinop ܕܗܘܘ . ܘܠܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ . 33 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܐܢܬ ܐܡܪ ܬܘܒ ܠܗܢܐ ܝܗܒ ܢܘܗܪܐ ܘܠܗܘܢ ܠܫܡܝܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪ
MartStPhokSinop ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ . 33 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܬܗܘܐ ܗܕܐ ܡܡܬܘܡ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܘܠܗܘܢ ܠܫܡܝܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܗܘܘ . ܘܠܐ ܝܗܒ
MartStPhokSinop . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ ܐܢܬ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ
MartStPhokSinop ܡܠܟܐ . B 229r . 2 61 . ܛܪܝܢܘܣ | ܐܡܪ ܐܬܘܪܬܝܗܝ ܪܥܝܢܝ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܢܫܘܙܒ ܗܐ ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܝܩܪ
MartStPhokSinop . 27 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܝܕܝܥ ܗܝ ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܟܘܢ ܬܘܩܠܬܐ ܐܢܬ ܓܠܝܐܝܬ ܚܘܝܬܝܗܿ ܠܠܘܬܟ ܘܫܛܘܪܘܬܟ ܕܒܗܘ ܙܩܝܦܐ ܚܐܪ
MartStPhokSinop ܢܦܫܟ ܬܨܒܐ ܕܬܘܒܕܝܢܝ . ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܘܚܡܝܟ̈ ܘܣܪܩܝܟ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܝ . 41 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܐ ܟܕ ܡܥܝܩ
MartStPhokSinop ܗܘ ܡܢ ܐܪܣܛܛܠܘܣ ܒܦܝܠܣܦܘܬܗ . | A 206r . 1 25 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܬܟܝܠ ܐܢܬ ܘܨܒܝܬ ܕܬܡܘܬ . ܝܡܐ ܐܢܐ ܒܗܢܐ ܫܡܫܐ ܕܟܒܪ ܡܝܬܪ
MartStPhokSinop ܐܦ ܠܐ ܣܠܩ ܥܠ ܪܥܝܢܟ ܐܘ ܡܕܡܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܐܢܬ ܘܒܣܗܪܐ ܘܒܣܕܝܪܘܬܗܘܢ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܘܒܥܒܘܕܗܘܢ ܠܐ ܡܬܒܩܐ
MartStPhokSinop ܕܬܫܬܠܛ . ܐܦ ܠܐ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܝ . ܥܝܕܝ ܓܝܪ ܕܥܡ ܡܪܝܐ . ܐܢܬ . ܡܟܝܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܣܥܘܪ ܣܥܘܪ . ܠܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܠܬܝ ܡܨܐ
MartStPhokSinop ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܫܬܘܕܥ ܡܢܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟܘܬܢ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ
MartStPhokSinop ܐܢܬ ܦܘܩܐ ܗܘܿ ܕܠܐ ܐܫܬܘܕܥ ܡܢܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟܘܬܢ . ܘܥܠ ܐܢܬ 49 . ܗܝܕܝܢ ܛܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܩܐ ܘܐܡܪ ܠܗ .
MartStPhokSinop ܕܨܒܝܬ ܕܬܦܝܣܝܢܝ . 20 . ܐܦܪܝܩܝܢܘܣ ܐܡܪ ܗܕܐ ܡܠܬܟ ܐܢܬ ܡܐܬ . ܘܠܘܝ ܡܐܬ ܛܒܐܝܬ . | ܘܠܐ ܒܝܫܐܝܬ . ܘܒܗܠܝܢ ܟܝ ܣܒܪ
MartStPhokSinop . B 225v . 1 7 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܡܪܬ ܗܘܝܬ | ܐܢܬ ܘܝܗܒܬ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬܟ . ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܩܐܡ