simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܙܠ ܐܣܥܘܪ ܥܕ ܡܬܩܕܫ ܘܒܥܕܢܐ ܕܦܬܚܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܐܥܘܠ ܐܣܒ ܐܢܬ ܕܡܢ ܤܛܢܐ ܘܢܓܕ ܡܦܩ ܘܡܣܪܩ ܠܟ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ̈ 275 ܐܦ ܐܡܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܚܪܢܐ ܡܪܟܢ ܫܐܠ ܪܚܡܐ̈ ܡܛܠܬܟ ܠܡܢ ܬܙܝܙ ܐܢܬ ܦܗܐ ܐܢܬ ܚܠܦ ܚܛܝܐ̈ ܢܚܣܐ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܬܬܚܣܐ ܣܢܝܩܬ ܡܕܝܢ ܡܘܢ ܢܦܩ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܠܐ ܬܡܢ 651 95 ܠܒܪ ܒܝܬ ܫܘܩܐ̈ ܘܒܚܘܫܒܢܐ̈ ܘܒܝܘܬܪܢܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܢ ܪܥܝܢܟ ܢܦܝܩ ܦܗܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܘܟܕ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܠܘ ܗܪܟܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܡܪܝܢ ܢܐܙܠ ܪܘܫܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܥܒܕܟ ܐܚܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܘܒܪܐ ܐܢܬ ܪܫܝܡ ܦܪܨܘܦܟ 656 200 ܘܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܪܫܝܡ ܐܝܟ ܕܪܫܝܡ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܦ ܒܪܢܫܟ ܗܘ ܓܘܝܐ ܗܪܟܐ ܢܗܘܐ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܡܟܠܠܬܐ ܐܢܬ ܥܡܟ 90 ܠܐ ܢܦܘܫ ܠܗ ܒܫܘܩܐ ܗܘܢܟ ܨܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢ ܗܪܟܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܦ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܒܝܬܝܐ̈ ܗܘܝ ܒܥܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܠܐ ܬܬܝܒܠ ܐܢܬ ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܪܘܫܡܐ ܢܐܙܠ 190 ܐܢܬ ܠܐ ܬܐܙܠ ܕܪܫܝܡܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܗܘ ܠܐ ܕܡܟܝܢ ܒܗ ܒܢܝ̈ ܐܝܡܡܐ 125 ܐܬܬܥܝܪ ܐܢܬ ܘܚܝܐ̈ ܗܐ ܚܫܘܟ ܐܢܬ ܒܥܠܡܐ ܥܝܪ ܐܢܬ ܘܒܝܬ ܐܠܗܐ ܗܐ ܕܡܝܟ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܡܫܚܐ ܪܫܡܘܟ ܘܒܨܠܝܒ ܢܘܗܪܐ ܪܫܝܡ ܦܪܨܘܦܟ 656 200 ܐܢܬ ܗܝ ܒܪܬ ܢܗܝܪܐ̈ ܘܠܒܝܫܬ ܗܘ ܪܘܫܡܐ ܪܒܐ ܠܡܢ ܢܦܩ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܥܒܝܕܬܟ̈ 120 ܘܗܪܟܐ ܬܡܝܗ ܩܪܝܪ ܘܫܠܐ ܡܢ ܒܥܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܐܢܬ ܬܫܡܫܬܐ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܟ ܐܝܟ ܫܪܘܬܐ ܠܡܢ ܟܫܝܪ ܐܢܬ ܡܐ ܕܦܠܚ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܥܕܢ ܕܒܚܐ ܡܐ ܕܡܬܩܪܒ ܡܛܠܬܟ ܠܐ ܬܪܦܐ ܠܗ ܠܗܘ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܙܘܥܐ̈ ܩܘܡ ܚܛܝܐ 340 ܘܒܥܝ ܚܢܢܐ ܘܣܒ ܫܘܒܩܢܐ ܘܟܢ ܢܦܩ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܥܠܡܐ ܥܝܪ ܐܢܬ ܘܒܝܬ ܐܠܗܐ ܗܐ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܗܘ ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܢܗܝܪܐ ܐܢܬ ܘܒܐܬܪܐ ܕܡܠܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܝܐ̈ ܗܐ ܚܫܘܟ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܬܪ ܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܡܬܩܕܐ 55 ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܕܛܥܐ ܒܥܘܬܪܗ ܩܢܝ ܐܢܬ ܠܕܥܐܠ ܠܗ ܦܥܠܐ ܠܐܝܐ ܕܒܥܐ ܢܥܬܪ ܡܢ ܛܘܪܦܐ̈ ܠܡܢ ܪܗܛ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܬܪ ܥܠܡܐ ܕܠܐ ܡܬܩܕܐ ܠܡܘܢ ܝܘܡܬܟ̈ ܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܫܓܝܫ ܐܢܬ ܬܦܘܩ ܬܐܙܠ ܨܝܕ ܨܒܘܬܐ̈ 652 115 ܠܡܘܢ ܪܗܛ
JacSer:memPartakHolyMyst ܓܘܐ ܢܦܫܟ ܨܘܬ ܠܘܚܫܬܗ̈ ܕܟܗܢܐ ܘܫܡܥ 345 ܕܒܥܐ ܪܚܡܐ̈ ܐܢܬ ܘܬܫܢܐ ܠܟ ܡܐ ܕܡܦܩܝܢ ܠܗ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܪܘܫܡܐ ܥܘܠ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܪܘܫܡܐ ܢܐܙܠ 190 ܐܢܬ ܠܐ ܬܐܙܠ ܕܪܫܝܡܐ ܐܢܬ ܒܝܬ ܚܘܣܝܐ ܕܒܪ ܒܝܬܐ ܐܢܬ ܠܘ ܢܘܟܪܝܐ ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܡܐ ܕܫܡܥ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܐܠܗܘܬܐ ܪܘܫܡܗ ܕܡܠܟܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܝ ܒܪܬ ܢܗܝܪܐ̈ ܐܢܬ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܡܝܕ ܛܪܕ ܟܗܢܐ ܡܐ ܕܡܩܕܫ ܠܘ ܠܟ ܡܦܩ ܕܥܡܝܕܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܬܩܪܐ ܐܒܘܢ ܝܠܝܕ ܐܢܬ ܗܘ ܝܠܕܐ ܕܬܪܝܢ ܐܢܬ 215 ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܐ ܕܡܦܩܝܢ ܠܗ ܠܗܘ ܠܐ ܥܡܝܕܐ ܠܓܘ ܥܘܠ ܠܟ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܟܕ ܠܐ ܝܗܒ ܠܟ ܐܓܪ ܨܐܕܘܗܝ ܘܫܚܘܩ ܠܐܣܝܐ ܘܒܥܝ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܢܗܘ ܕܬܫܐܠ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܡܢܐ ܪܗܝܒ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܨܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܠܡܢܐ ܫܓܝܫ ܐܢܬ ܬܦܘܩ ܬܐܙܠ ܨܝܕ ܐܢܬ ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܐ ܫܩܠ ܐܢܬ ܗܘ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܕܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܠܡܢܐ ܪܗܝܒ
JacSer:memPartakHolyMyst ܗܘ ܝܠܕܐ ܕܬܪܝܢ ܪܘܚܢܝܐ ܘܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ ܬܩܪܐ ܐܒܘܢ ܩܘܐ ܐܢܬ ܠܐ ܥܡܝܕܐ ܠܓܘ ܥܘܠ ܠܟ ܐܢܬ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܬܩܪܐ ܐܒܘܢ ܝܠܝܕ