simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܦ ܒܪܢܫܟ ܗܘ ܓܘܝܐ ܗܪܟܐ ܢܗܘܐ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܡܟܠܠܬܐ ܐܢܬ ܥܡܟ 90 ܠܐ ܢܦܘܫ ܠܗ ܒܫܘܩܐ ܗܘܢܟ ܨܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢ ܗܪܟܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܐ ܬܚܒܘܨ ܥܠ ܪܚܡܘܬܗ ܕܬܘܟܐ̈ ܡܠܝܐ ܝܨܘܦܬܢܐ ܩܛܠܬܟ ܐܢܬ ܝܘܩܪܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܘܬܪ ܠܟ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܝܗܒ ܟܣܦܐ ܠܕܪܚܡ ܠܗ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܬܪ ܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܡܬܩܕܐ 55 ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܕܛܥܐ ܒܥܘܬܪܗ ܩܢܝ ܐܢܬ ܠܕܥܐܠ ܠܗ ܦܥܠܐ ܠܐܝܐ ܕܒܥܐ ܢܥܬܪ ܡܢ ܛܘܪܦܐ̈ ܠܡܢ ܪܗܛ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܐܠܗܘܬܐ ܪܘܫܡܗ ܕܡܠܟܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܝ ܒܪܬ ܢܗܝܪܐ̈ ܐܢܬ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܡܝܕ ܛܪܕ ܟܗܢܐ ܡܐ ܕܡܩܕܫ ܠܘ ܠܟ ܡܦܩ ܕܥܡܝܕܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܘܩܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܠܗܪܟܐ ܢܝܬܝܟ ܠܒܝܬܗ ܕܐܣܝܐ ܠܘ ܐܢܬ ܨܦܬܐ ܐܢܫ ܚܝܐ ܒܗ̇ ܥܬܝܪܐܝܬ ܠܐ ܒܥܝܕܐ ܬܤܛܐ ܠܘܬܢ ܟܕ ܥܒܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܥܠ ܚܘܒܬܟ̈ ܢܙܝܥܟ ܟܐܒܐ ܘܬܐ ܡܢ ܚܫܐ ܚܘܐ ܫܘܚܢܟ ܠܐܣܝܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܠܟ ܫܘܚܢܐ ܒܢܦܫܟ ܗܘ ܗܘ ܫܘܚܢܐ ܢܓܕ ܢܝܬܝܟ ܟܕ ܡܦܝܣ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܟܕ ܠܐ ܝܗܒ ܠܟ ܐܓܪ ܨܐܕܘܗܝ ܘܫܚܘܩ ܠܐܣܝܐ ܘܒܥܝ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܢܗܘ ܕܬܫܐܠ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܡܢܐ ܪܗܝܒ
JacSer:memPartakHolyMyst ܥܡ ܠܐ ܪܫܝܡܐ̈ ܐܝܟ ܚܣܝܪܐ 195 ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܡܝܕ ܛܪܕ ܟܗܢܐ ܐܢܬ ܒܪܘܫܡܐ ܪܫܝܡܬ ܒܛܒܥܐ ܛܒܝܥܬ ܒܐܚܐ̈ ܟܬܝܒ ܐܢܬ ܠܡܢ ܢܦܩ
JacSer:memPartakHolyMyst ܚܨܝܦܘܬܐ ܝܕܥܐ ܕܬܣܒ ܪܚܡܐ̈ ܡܢܗ 110 ܕܠܐ ܫܒܩܐ ܠܗ ܕܢܪܚܩ ܐܢܬ ܒܬܪܥܗ ܕܐܣܝܐ ܘܠܐ ܡܐܝܢܐ ܕܐܢ ܬܡܐܢ ܠܟ ܠܐ ܥܨܒ ܠܟ ܡܢ ܩܐܡ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܘ ܢܘܟܪܝܐ ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܡܐ ܕܫܡܥ ܐܢܬ ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܢܬܒܣܡ ܒܗ̇ ܠܐ ܬܦܘܩ ܠܟ ܡܐ ܕܡܬܩܕܫ ܒܝܬ ܚܘܣܝܐ ܕܒܪ ܒܝܬܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܡܐ ܕܦܠܚ ܐܢܬ ܒܥܒܝܕܬܟ̈ 120 ܘܗܪܟܐ ܬܡܝܗ ܩܪܝܪ ܘܫܠܐ ܡܢ ܐܢܬ ܠܟ ܒܛܠܢܐ ܠܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܟ ܐܝܟ ܫܪܘܬܐ ܠܡܢ ܟܫܝܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܬܦܘܩ ܬܐܙܠ ܨܝܕ ܨܒܘܬܐ̈ 652 115 ܠܡܘܢ ܪܗܛ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܪܗܝܒ ܐܢܬ ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܨܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܠܡܢܐ ܫܓܝܫ
JacSer:memPartakHolyMyst ܗܘ ܝܠܕܐ ܕܬܪܝܢ ܪܘܚܢܝܐ ܘܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ ܬܩܪܐ ܐܒܘܢ ܩܘܐ ܐܢܬ ܠܐ ܥܡܝܕܐ ܠܓܘ ܥܘܠ ܠܟ ܐܢܬ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܬܩܪܐ ܐܒܘܢ ܝܠܝܕ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܠܐ ܬܡܢ 651 95 ܠܒܪ ܒܝܬ ܫܘܩܐ̈ ܘܒܚܘܫܒܢܐ̈ ܘܒܝܘܬܪܢܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܢ ܪܥܝܢܟ ܢܦܝܩ ܦܗܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܘܟܕ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܠܘ ܗܪܟܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܙܠ ܐܣܥܘܪ ܥܕ ܡܬܩܕܫ ܘܒܥܕܢܐ ܕܦܬܚܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܐܥܘܠ ܐܣܒ ܐܢܬ ܕܡܢ ܤܛܢܐ ܘܢܓܕ ܡܦܩ ܘܡܣܪܩ ܠܟ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ̈ 275 ܐܦ ܐܡܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܘܥܨܘܒ ܡܚܘܬܝ̈ ܡܠܟܐ ܦܪܘܩܝ 335 ܒܥܠܕܪܝ ܚܨܝܦ ܐܢܬ ܐܚܐ ܡܢ ܕܐܬܦܪܩܬ ܐܚܕܪ ܒܝܫܐ ܫܕܐ ܒܝ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܐܚܕܪ ܐܦ
JacSer:memPartakHolyMyst ܚܢܢܟ ܢܬܥ ܐܦ ܡܢ ܛܘܪܐ̈ ܕܬܩܝܠܝܢ ܠܟ ܚܘܪ ܒܚܛܗܐ̈ ܘܚܘܪ ܐܢܬ ܩܒܠ ܒܥܘܬܝ ܡܛܠܬܗ ܟܡܐ ܠܝ ܚܘܒܐ̈ ܟܡܐ ܠܟ ܪܚܡܐ̈ ܐܢ ܬܩܠ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܨܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܠܡܢܐ ܫܓܝܫ ܐܢܬ ܬܦܘܩ ܬܐܙܠ ܨܝܕ ܐܢܬ ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܐ ܫܩܠ ܐܢܬ ܗܘ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܕܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܠܡܢܐ ܪܗܝܒ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܡܢ ܢܦܩ ܐܢܬ ܥܡ ܠܐ ܪܫܝܡܐ̈ ܐܝܟ ܚܣܝܪܐ 195 ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܒܪܝܐ̈ ܒܪܘܫܡܐ ܪܫܝܡܬ ܒܛܒܥܐ ܛܒܝܥܬ ܒܐܚܐ̈ ܟܬܝܒ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܥܒܝܕܬܟ̈ 120 ܘܗܪܟܐ ܬܡܝܗ ܩܪܝܪ ܘܫܠܐ ܡܢ ܒܥܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܐܢܬ ܬܫܡܫܬܐ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܟ ܐܝܟ ܫܪܘܬܐ ܠܡܢ ܟܫܝܪ ܐܢܬ ܡܐ ܕܦܠܚ