simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memPartakHolyMyst ܗܘ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܕܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܠܡܢܐ ܪܗܝܒ ܐܢܬ ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܨܝܕ ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܐܠܐ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܐܘ ܬܝܒܐ ܗܘܝ ܚܨܝܦܐ ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܐ ܫܩܠ
JacSer:memPartakHolyMyst ܘܒܐܬܪܐ ܕܡܠܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܝܐ̈ ܗܐ ܚܫܘܟ ܐܢܬ ܒܥܠܡܐ ܥܝܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܡܝܗ ܩܪܝܪ ܘܫܠܐ ܡܢ ܒܥܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܕܡܠܐ ܟܠܗ ܡܘܬܐ ܢܗܝܪܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܘܒܝܬ ܐܠܗܐ ܗܐ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܗܘ ܠܐ ܕܡܟܝܢ ܒܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܒܐܬܪܐ ܕܡܠܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܝܐ̈ ܗܐ ܚܫܘܟ ܐܢܬ ܒܥܠܡܐ ܥܝܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܘܥܨܘܒ ܡܚܘܬܝ̈ ܡܠܟܐ ܦܪܘܩܝ 335 ܒܥܠܕܪܝ ܚܨܝܦ ܐܢܬ ܐܚܐ ܡܢ ܕܐܬܦܪܩܬ ܐܚܕܪ ܒܝܫܐ ܫܕܐ ܒܝ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܐܚܕܪ ܐܦ
JacSer:memPartakHolyMyst ܘܩܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܠܗܪܟܐ ܢܝܬܝܟ ܠܒܝܬܗ ܕܐܣܝܐ ܠܘ ܐܢܬ ܨܦܬܐ ܐܢܫ ܚܝܐ ܒܗ̇ ܥܬܝܪܐܝܬ ܠܐ ܒܥܝܕܐ ܬܤܛܐ ܠܘܬܢ ܟܕ ܥܒܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܚܢܢܟ ܢܬܥ ܐܦ ܡܢ ܛܘܪܐ̈ ܕܬܩܝܠܝܢ ܠܟ ܚܘܪ ܒܚܛܗܐ̈ ܘܚܘܪ ܐܢܬ ܩܒܠ ܒܥܘܬܝ ܡܛܠܬܗ ܟܡܐ ܠܝ ܚܘܒܐ̈ ܟܡܐ ܠܟ ܪܚܡܐ̈ ܐܢ ܬܩܠ
JacSer:memPartakHolyMyst ܚܨܝܦܘܬܐ ܝܕܥܐ ܕܬܣܒ ܪܚܡܐ̈ ܡܢܗ 110 ܕܠܐ ܫܒܩܐ ܠܗ ܕܢܪܚܩ ܐܢܬ ܒܬܪܥܗ ܕܐܣܝܐ ܘܠܐ ܡܐܝܢܐ ܕܐܢ ܬܡܐܢ ܠܟ ܠܐ ܥܨܒ ܠܟ ܡܢ ܩܐܡ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܐ ܬܐܙܠ ܕܪܫܝܡܐ ܐܢܬ ܐܦ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܒܝܬܝܐ̈ ܗܘܝ ܒܥܕܢܐ ܐܢܬ ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܡܐ ܕܫܡܥ ܐܢܬ ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܪܘܫܡܐ ܢܐܙܠ 190
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܐ ܬܚܒܘܨ ܥܠ ܪܚܡܘܬܗ ܕܬܘܟܐ̈ ܡܠܝܐ ܝܨܘܦܬܢܐ ܩܛܠܬܟ ܐܢܬ ܝܘܩܪܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܘܬܪ ܠܟ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܝܗܒ ܟܣܦܐ ܠܕܪܚܡ ܠܗ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܐ ܬܦܘܩ ܠܟ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܐ ܩܘܐ ܘܩܪܝ ܐܒܐ ܐܒܘܢ ܘܥܠ ܕܒܪܐ ܐܢܬ ܪܘܫܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܥܒܕܟ ܐܚܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܘܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܒܒܝܬܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܘ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܐܠܐ ܬܡܢ 651 95 ܠܒܪ ܒܝܬ ܫܘܩܐ̈ ܘܒܚܘܫܒܢܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܟܠܠܬܐ ܠܡܢ ܪܥܝܢܟ ܢܦܝܩ ܦܗܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܘܟܕ ܗܪܟܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܘ ܢܘܟܪܝܐ ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܡܐ ܕܫܡܥ ܐܢܬ ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܢܬܒܣܡ ܒܗ̇ ܠܐ ܬܦܘܩ ܠܟ ܡܐ ܕܡܬܩܕܫ ܒܝܬ ܚܘܣܝܐ ܕܒܪ ܒܝܬܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܡܢ ܢܦܩ ܐܢܬ ܥܡ ܠܐ ܪܫܝܡܐ̈ ܐܝܟ ܚܣܝܪܐ 195 ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܒܪܝܐ̈ ܒܪܘܫܡܐ ܪܫܝܡܬ ܒܛܒܥܐ ܛܒܝܥܬ ܒܐܚܐ̈ ܟܬܝܒ
JacSer:memPartakHolyMyst ܡܐ ܕܦܠܚ ܐܢܬ ܒܥܒܝܕܬܟ̈ 120 ܘܗܪܟܐ ܬܡܝܗ ܩܪܝܪ ܘܫܠܐ ܡܢ ܐܢܬ ܠܟ ܒܛܠܢܐ ܠܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܟ ܐܝܟ ܫܪܘܬܐ ܠܡܢ ܟܫܝܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܡܢ ܥܬܝܩܬܐ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܐܪܒܥܐ ܕܪܕܝܢ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܒܪܝܟܐ ܐܢܬ ܘܚܙܝ ܐܢܝܢ ܕܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܚܕ ܗܘ ܫܪܪܐ ܡܬܡܠܠ ܠܟ ܗܐ ܫܡܥ
JacSer:memPartakHolyMyst ܥܠ ܚܘܒܬܟ̈ ܢܙܝܥܟ ܟܐܒܐ ܘܬܐ ܡܢ ܚܫܐ ܚܘܐ ܫܘܚܢܟ ܠܐܣܝܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܠܟ ܫܘܚܢܐ ܒܢܦܫܟ ܗܘ ܗܘ ܫܘܚܢܐ ܢܓܕ ܢܝܬܝܟ ܟܕ ܡܦܝܣ
JacSer:memPartakHolyMyst ܥܡ ܠܐ ܪܫܝܡܐ̈ ܐܝܟ ܚܣܝܪܐ 195 ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܡܝܕ ܛܪܕ ܟܗܢܐ ܐܢܬ ܒܪܘܫܡܐ ܪܫܝܡܬ ܒܛܒܥܐ ܛܒܝܥܬ ܒܐܚܐ̈ ܟܬܝܒ ܐܢܬ ܠܡܢ ܢܦܩ
JacSer:memPartakHolyMyst ܦܗܐ ܒܫܘܩܐ̈ ܒܗܘ ܥܕܢܐ ܠܕܠܐ ܫܩܝܠܝܢ ܪܘܫܡܗ ܕܚܬܢܐ ܡܐ ܐܢܬ ܡܘܢ ܢܦܩ ܐܢܬ ܐܚܪܢܐ ܡܪܟܢ ܫܐܠ ܪܚܡܐ̈ ܡܛܠܬܟ ܠܡܢ ܬܙܝܙ
JacSer:memPartakHolyMyst ܫܠܝܛ ܗܘ ܠܟ ܬܩܪܐ ܐܒܘܢ 205 ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܡܝܕ ܥܠ ܗܝ ܡܦܩܝܢ ܐܢܬ ܠܐ ܬܦܘܩ ܠܟ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܐ ܩܘܐ ܘܩܪܝ ܐܒܐ ܐܒܘܢ ܘܥܠ ܕܒܪܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܬܦܘܩ ܬܐܙܠ ܨܝܕ ܨܒܘܬܐ̈ 652 115 ܠܡܘܢ ܪܗܛ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܪܗܝܒ ܐܢܬ ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܨܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܠܡܢܐ ܫܓܝܫ